2010–2019
รักษาพระบัญญัติ


รักษาพระบัญญัติ

พระองค์ผู้ทรงสร้างเราและทรงรักเราอย่างสมบูรณ์ทรงทราบว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขมากที่สุด

พี่น้องชายที่รัก ช่างดีเหลือเกินที่ได้อยู่กับท่านอีกครั้ง ค่ำนี้เราได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดที่เราได้ยิน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้าได้รับการนำทางในสิ่งที่พูดเช่นกัน

ข่าวสารที่ชัดเจนของข้าพเจ้าเพื่อจะมอบให้ท่านในคืนนี้ คือ: รักษาพระบัญญัติ

พระผู้เป็นเจ้ามิได้ประทานพระบัญญัติเพื่อทำให้เราท้อแท้หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขของเรา แต่ตรงกันข้าม พระองค์ผู้ทรงสร้างเราและทรงรักเราอย่างสมบูรณ์ทรงทราบว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขมากที่สุด พระองค์ทรงจัดเตรียมแนวทางซึ่งถ้าเราดำเนินตาม จะเห็นเราฟันฝ่าการเดินทางที่มักไม่ปลอดภัยนี้ไปอย่างปลอดภัย เราจดจำเนื้อร้องของเพลงสวดที่คุ้นหู “รักษาพระบัญญัติ! ในนี้มีความปลอดภัย ในนี้มีสันติ”1

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรามากพอจะตรัสว่า ห้ามพูดปด ห้ามลักขโมย ห้ามล่วงประเวณี จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง; และอื่นๆ2 เรารู้จักพระบัญญัติ พระองค์เข้าพระทัยว่าเมื่อเรารักษาพระบัญญัติ ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้น สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น และซับซ้อนน้อยลง เราจะทนรับความท้าทายและปัญหาของเราได้ง่ายขึ้น และเราจะได้รับพรที่สัญญาไว้ แต่ขณะที่พระองค์ประทานกฎและพระบัญญัติแก่เรา พระองค์ยังทรงอนุญาตให้เราเลือกว่าจะทำตามหรือไม่ทำ การตัดสินใจของเราในเรื่องนี้จะตัดสินจุดหมายปลายทางของเรา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราแต่ละคนมีเป้าหมายสูงสุดคือชีวิตอันเป็นนิจในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำการเลือกตลอดชีวิตที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้น แต่เรารู้ว่าปฏิปักษ์ตั้งใจจะทำให้เราล้มเหลว เขากับไพร่พลของเขาพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อขัดขวางความปรารถนาอันชอบธรรมของเรา พวกเขาคุกคามความรอดนิรันดร์ของเราตลอดเวลาเว้นแต่เราจะตั้งใจเด็ดเดี่ยวและพยายามบรรลุเป้าหมายของเรา อัครสาวกเปาโลเตือนเราว่า “จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”3

ถึงแม้ไม่มีเวลาใดในชีวิตที่เราว่างเว้นจากการล่อลวง แต่เยาวชนชายทั้งหลายท่านอยู่ในวัยที่เปราะบางเป็นพิเศษ ช่วงวัยรุ่นมักเป็นช่วงของความไม่มั่นคง ของความรู้สึกประหนึ่งท่านไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และของการพยายามหาจุดที่ท่านจะเข้ากับเพื่อนวัยเดียวกันได้ ท่านอาจถูกล่อลวงให้ลดมาตรฐานและทำตามคนหมู่มากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนที่ท่านปรารถนาจะเป็นเพื่อน โปรดจงเข้มแข็ง และจงระวัง สิ่งใดก็ตาม ที่จะช่วงชิงพรแห่งนิรันดรไปจากท่าน การเลือกของท่านที่นี่และเวลานี้สำคัญตลอดกาล

เราอ่านใน 1 โครินธ์ว่า “ในโลกนี้มี [เสียง] มากมาย”4 ตัวเราแวดล้อมไปด้วยเสียงชักชวน เสียงล่อลวง เสียงดูแคลน เสียงหลอกลวง และเสียงสับสน ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมว่าเสียงเหล่านี้ ดัง ข้าพเจ้าเตือนให้ท่านลดระดับเสียงและรับอิทธิพลจากสุรเสียงสงบแผ่วเบาแทนซึ่งจะนำท่านไปสู่ความปลอดภัย จำไว้ว่าผู้มีสิทธิอำนาจได้วางมือบนศีรษะท่านแล้วหลังจากท่านรับบัพติศมา โดยยืนยันท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักรและกล่าวว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์”5 จงเปิดใจ แม้เปิดจิตวิญญาณท่านรับเสียงพิเศษนั้นซึ่งเป็นพยานถึงความจริง ดังที่ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์สัญญาว่า “หูของท่านจะได้ยินคำพูด … ว่า นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”6 ขอให้เราปรับตัวให้ได้ยินเสียงนำทางและเสียงปลอบโยนนี้ซึ่งจะทำให้เราปลอดภัย

การไม่สนใจใยดีพระบัญญัติได้เปิดทางให้สิ่งที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นโรคระบาดในสมัยของเรา รวมไปถึงโรคระบาดของการทำตามอำเภอใจ โรคระบาดของสื่อลามก โรคระบาดของยาเสพติด โรคระบาดของการผิดศีลธรรม และโรคระบาดของการทำแท้ง นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น พระคัมภีร์บอกเราว่าปฏิปักษ์เป็น “ผู้วางรากฐานของสิ่งทั้งหมดนี้”7 เรารู้ว่าเขาเป็น “บิดาของความเท็จทั้งปวง, ที่จะหลอกลวงและทำให้มนุษย์มืดบอด”8

ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ท่านสูญเสียความสุขที่นี่ในความเป็นมรรตัยและชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง ด้วยคำหลอกลวงและคำเท็จของเขา ปฏิปักษ์จะนำท่านลงทางลาดชันไปสู่ความพินาศถ้าท่านยอมให้เขาทำเช่นนั้น ท่านอาจจะอยู่บนทางลาดชันนั้นแล้วก็เป็นได้กว่าจะรู้ว่าไม่มีทางหยุด ท่านได้ยินข่าวสารของปฏิปักษ์ เขาร้องบอกอย่างเจ้าเล่ห์ว่า แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอก ใครๆ ก็ทำทั้งนั้น อย่าคร่ำครึไปหน่อยเลย ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ทำร้ายใครหรอก ชีวิตคุณเป็นของคุณ ปฏิปักษ์รู้จักเรา และเขารู้จักการล่อลวงซึ่งจะทำให้เราเมินเฉยได้ยาก สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องระวังไว้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เราคล้อยตามคำเท็จและการล่อลวงเช่นนั้น

เราต้องกล้าหาญมากขณะที่เรายังคงซื่อสัตย์และแน่วแน่ท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาและอิทธิพลแอบแฝงซึ่งอยู่รายรอบ บิดเบือนความจริง ทำลายคนดีและคนน่านับถือ และพยายามนำเอาปรัชญาของโลกเข้ามาแทน ถ้ามนุษย์เป็นคนเขียนพระบัญญัติ มนุษย์ย่อมมีสิทธิ์เปลี่ยนบัญญัติเหล่านั้นตามชอบใจหรือตัวบทกฎหมายหรือโดยวิธีใดก็ได้ แต่พระผู้เป็นเจ้าประทานพระบัญญัติ เราจะใช้สิทธิ์เสรีเมินเฉยก็ได้ แต่เราไม่สามารถ เปลี่ยน พระบัญญัติได้ เฉกเช่นเราไม่สามารถเปลี่ยนผลซึ่งมาจากการไม่เชื่อฟังและการฝ่าฝืนพระบัญญัติ

ขอให้เราตระหนักว่าความสุขสูงสุดของเราในชีวิตนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังกฎของพระองค์! ข้าพเจ้าชอบถ้อยคำที่พบใน อิสยาห์บทที่ 32 ข้อ 17 “ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุข และผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิตย์” สันติสุขเช่นนั้น ความวางใจเช่นนั้นเกิดขึ้นผ่านความชอบธรรมเท่านั้น

เราจะยอมให้ตัวเราเบี่ยงเบนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวขณะที่เรารับมือกับบาป เราจะยอมให้ตัวเราเชื่อไม่ได้ว่าเราสามารถมีส่วน “เพียงน้อยนิด” ในการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า เพราะบาปจะจับเราแน่นด้วยมือเหล็กซึ่งการปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจะทำให้เราเจ็บปวดทรมานมาก การเสพติดซึ่งมาจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามก และการผิดศีลธรรมมีอยู่จริงและแทบจะเอาชนะไม่ได้หากไม่ต่อสู้อย่างหนักและมีความช่วยเหลือไม่มาก

หากมีคนหนึ่งคนใดสะดุดล้มในการเดินทาง ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่ามีทางกลับ ขั้นตอนนั้นเรียกว่าการกลับใจ ถึงแม้เส้นทางจะยาก แต่ความรอดนิรันดร์ของท่านขึ้นอยู่กับเส้นทางนี้ อะไรจะคุ้มค่าความพยายามของท่านมากกว่านี้เล่า ข้าพเจ้าขอร้องท่านจงตั้งใจเสียแต่ตอนนี้และเดี๋ยวนี้ว่าจะทำตามขั้นตอนที่จำเป็นต่อการกลับใจอย่างสมบูรณ์ ท่านกลับใจเร็วเพียงใด ท่านจะสามารถประสบสันติสุข ความเงียบสงบ และความวางใจที่อิสยาห์กล่าวไว้ได้เร็วเพียงนั้น

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ยินประจักษ์พยานของสตรีผู้หนึ่ง เธอกับสามีหันเหออกจากเส้นทางของความปลอดภัยโดยทำผิดพระบัญญัติ และระหว่างนั้นแทบจะทำลายครอบครัวตนเอง ในที่สุดเมื่อทั้งสองมองทะลุหมอกหนาของการเสพติดและตระหนักว่าชีวิตตนไม่มีความสุขเลย และพวกเขากำลังทำร้ายคนที่พวกเขารัก พวกเขาจึงเริ่มเปลี่ยน ขั้นตอนการกลับใจเหมือนจะช้าและบางครั้งเจ็บปวด แต่ด้วยความช่วยเหลือของผู้นำฐานะปุโรหิต พร้อมทั้งความช่วยเหลือจากครอบครัวและจากเพื่อนที่ภักดี พวกเขาได้กลับมา

ข้าพเจ้าจะแบ่งปันประจักษ์พยานส่วนหนึ่งของซิสเตอร์ท่านนี้เกี่ยวกับพลังเยียวยาของการกลับใจ “คนบางคนเริ่มเดินทางจากการเป็นแกะหายตัวหนึ่งและติดอยู่กับบาปไปสู่สันติสุขและความสุขที่เรารู้สึกเวลานี้ได้อย่างไร นั่นเกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบ … คือเพราะพระกิตติคุณที่สมบูรณ์แบบ พระบุตรที่ดีพร้อมและการพลีพระชนม์ชีพเพื่อดิฉัน … ที่ซึ่งเคยมีความมืด ที่นั่นมีความสว่างแล้ว ที่ซึ่งเคยมีความสิ้นหวังและความเจ็บปวด ที่นั่นมีปีติและความหวัง เราได้รับพรนับไม่ถ้วนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านการกลับใจอันเกิดขึ้นได้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น”

พระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์เพื่อให้ท่านและข้าพเจ้าได้รับของประทานดังกล่าว แม้ในข้อเท็จจริงเส้นทางจะยาก แต่สัญญานั้นแน่นอน พระเจ้าตรัสกับคนที่กลับใจว่า

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ”9

“และจะไม่จดจำบาป [ของพวกเขา] อีกต่อไป”10

ตลอดชีวิตเรา เราจะต้องบำรุงเลี้ยงประจักษ์พยานให้เข้มแข็งโดยศึกษาพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และไตร่ตรองความจริงของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อฝังแน่นแล้วประจักษ์พยานของเราในพระกิตติคุณ พระผู้ช่วยให้รอด และพระบิดาบนสวรรค์จะมีผลต่อทั้งหมดที่เราทำ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราทุกคนเป็นบุตรที่รักของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงส่งเรามายังแผ่นดินโลกในวันเวลานี้เพราะมีจุดประสงค์ เราได้รับฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้รับใช้และทำงานของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก เราได้รับบัญชาให้ดำเนินชีวิตจนมีค่าควรแก่การครอบครองฐานะปุโรหิตนั้น

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เรารักษาพระบัญญัติ! รางวัลที่มีไว้ให้เราช่างประเสริฐและน่าพิศวงนักถ้าเราทำเช่นนั้น ขอให้สิ่งนี้เป็นพรของเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา เอเมน