Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 1


Õpetus ja Lepingud

1. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanemate erakorralisel konverentsil, mis peeti Ohio osariigis Hiramis 1. novembril 1831 (History of the Church [Kiriku ajalugu], kd 1, lk-d 221–224). Sellele eelnevalt oli Issandalt saadud mitmeid ilmutusi ning nende kokkukogumine ja raamatuna väljaandmine oli sellel konverentsil üheks peamiseks otsustamisel olevaks küsimuseks. See osa kätkeb endas Issanda eessõna käesoleval evangeeliumi ajajärgul antud õpetustele, lepingutele ja käskudele.

1–7 Hoiatushääl kõlab kõikidele inimestele. 8–16 Teisele tulemisele eelneb usust taganemine ja pahelisus. 17–23 Joseph Smith on kutsutud taastama maa peale Issanda tõdesid ja võimu. 24–33 Mormoni Raamat tuuakse esile ja asutatakse tõeline Kirik. 34–36 Maa pealt võetakse rahu. 37–39 Uurige neid käske.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu akiriku rahvas, ütleb tema hääl, kes elab kõrgel ja kelle bsilmad on kõikide inimeste peal; jah, tõesti, ma ütlen: cVõtke kuulda teie, inimesed kaugel, ja teie, kes te olete meresaartel, kuulake koos.

2 Sest tõesti, Issanda ahääl kõlab kõikidele inimestele ning ei ole bühtegi, kes saaks selle eest pageda; ja pole silma, mis ei saa nägema, ega kõrva, mis ei saa kuulma, ega csüdant, mis ei saa läbistatud.

3 Ja avastuhakkajad saavad läbistatud rohke kurvastusega, sest nende süütegudest bräägitakse majade katustel ja nende salajased teod avalikustatakse.

4 Ja ahoiatushääl kõlab kõikidele inimestele minu jüngrite suu läbi, kelle ma olen valinud nendel bviimsetel päevadel.

5 Ja nad lähevad edasi ning ükski ei peata neid, sest mina, Issand, olen neid käskinud.

6 Vaata, see on minu avolitus ja minu teenijate volitus ning minu eessõna minu käskude raamatule, mille ma olen neile andnud bavaldamiseks teile, oo maa elanikud.

7 Mispärast, akartke ja värisege, oo teie, inimesed, sest see, mille mina, Issand, olen neis otsustanud, saab btäidetud.

8 Ja tõesti, ma ütlen teile, et need, kes lähevad edasi, viies neid sõnumeid maa elanikele, neile on antud vägi apitseerida nii maa peal kui taevas, nii uskmatuid kui bvastuhakkajaid;

9 jah, tõesti, et pitseerida neid päevaks, mil Jumala araev valatakse mõõtmatul määral välja bpaheliste peale –

10 apäevaks, mil Issand tuleb btasuma igale inimesele tema ctegude järgi ja dmõõtma igale inimesele mõõtu järgi, millega tema on mõõtnud oma ligimesele.

11 Mispärast, Issanda hääl kõlab maa äärteni, et kõik, kes tahavad kuulda, kuuleksid:

12 Valmistuge, valmistuge selleks, mis on tulemas, sest Issand on lähedal;

13 ja Issanda aviha on süttinud ning tema bmõõk on taevas haljendama löödud ja see langeb maa elanike peale.

14 Ja Issand paljastab oma akäsivarre; ja päev tuleb, mil need, kes ei taha bkuulata Issanda häält ega tema teenijate häält ega pöörata ctähelepanu prohvetite ja apostlite sõnadele, dlõigatakse rahva seast ära,

15 sest nad on kõrvale akaldunud minu btalitustest ning on cmurdnud minu digavikulise lepingu;

16 nad ei aotsi Issandat, et jalule seada tema õigemeelsust, vaid iga inimene kõnnib bomaenda cteed mööda ja omaenda jumala dkujutise järel, kelle kujutis on maailma sarnane ja mis on oma olemuselt kui ebajumalakuju, mis muutub evanaks ja hävib Babülonis, nimelt selles suures fBabülonis, mis langeb.

17 Mispärast, mina, Issand, teades seda häda, mis peab tulema maa aelanikele, kutsusin oma teenija Joseph Smith noorema ning rääkisin temale taevast ja andsin talle käsud;

18 ja ma andsin samuti käsud teistele, et nad kuulutaksid neid asju maailmale; ja kõike seda selleks, et võiks täituda see, mida on kirjutanud prohvetid –

19 maailma anõrgad asjad tulevad esile ja murravad maha vägevad ja tugevad, et inimene ei toetuks oma ligimese tarkusele ega bpaneks usaldust liha käsivarrele –

20 vaid et iga inimene aräägiks Jumala, Issanda, maailma Päästja enda nimel;

21 et ka usk võiks maa peal kasvada;

22 et pandaks maksma minu igavikuline aleping;

23 et minu aevangeeliumi täius saaks bkuulutatud cnõrkade ja lihtsate poolt maailma äärteni ning kuningate ja valitsejate ees.

24 Vaata, mina olen Jumal ja olen seda rääkinud; need akäsud on minust ja on antud minu teenijatele nende nõrkuses vastavalt nende bkeelele, et nad võiksid jõuda carusaamisele.

25 Ja kuivõrd nad eksivad, võiks see saada teatavaks;

26 ja kuivõrd nad otsivad atarkust, võiksid nad saada juhatust;

27 ja kuivõrd nad patustavad, võiksid nad saada anuheldud, et nad võiksid bmeelt parandada;

28 ja kuivõrd nad on aalandlikud, võiksid nad saada tugevdatud ja õnnistatud kõrgest ja saaksid aeg-ajalt bteadmisi.

29 Ja et pärast nefilaste ülestähenduste saamist, jah, ka minu teenija Joseph Smith noorem võiks omada väge tõlkida läbi Jumala armu, Jumala väega, aMormoni Raamat.

30 Ja samuti, et neil, kellele need käsud on antud, võiks olla avägi rajada alus sellele bkirikule ja tuua see välja varjust ja cpimedusest; see ainus tõeline ja elav dkirik kogu maa palge peal, millega mina, Issand, olen erahul, rääkides kirikust tervikuna ja mitte kui üksikisikutest.

31 Sest mina, Issand, ei saa vaadata apatule vähimagi mööndusega;

32 ometi sellele, kes parandab meelt ja täidab Issanda käske, aandestatakse;

33 ja see, kes ei aparanda meelt, sellelt bvõetakse ära seegi valgus, mis ta on saanud; sest minu cVaim ei dheitle inimesega alati, ütleb Vägede Issand.

34 Ja jälle, tõesti, ma ütlen teile, oo maa elanikud: Mina, Issand, tahan teha need asjad teatavaks akõigele lihale;

35 sest mina ei tee avahet isikute vahel ja tahan, et kõik inimesed saaksid teada, et see bpäev tuleb kiirelt; see tund ei ole veel tulnud, kuid on peagi käes, kui crahu võetakse ära maa pealt ja dkurat saab võimu tema enda valitsuspiirkonna üle.

36 Ja samuti saab Issand võimu oma apühade üle, ja saab bvalitsema nende cseas ja tuleb alla dkohut mõistma eIdumea ehk maailma üle.

37 Uurige neid akäske, sest need on õiged ja usaldusväärsed, ning need ettekuulutused ja blubadused, mis neis on, lähevad kõik täide.

38 Mida mina, Issand, olen rääkinud, seda ma olen rääkinud, ja ma ei otsi õigustusi; ja ehkki taevad ja maa kaovad, ei kao minu asõna, vaid kõik läheb btäide, olgu minu enda chääle või minu dteenijate häälega, see on esama.

39 Sest vaata, ja ennäe, Issand on Jumal ja aVaim annab tunnistust, ja tunnistus on tõene ning btõde püsib igavesest ajast igavesti. Aamen.