Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 1


Õpetus ja Lepingud

1. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanemate erakorralisel konverentsil, mis peeti Ohio osariigis Hiramis 1. novembril 1831 (History of the Church [Kiriku ajalugu], kd 1, lk-d 221–224). Sellele eelnevalt oli Issandalt saadud mitmeid ilmutusi ning nende kokkukogumine ja raamatuna väljaandmine oli sellel konverentsil üheks peamiseks otsustamisel olevaks küsimuseks. See osa kätkeb endas Issanda eessõna käesoleval evangeeliumi ajajärgul antud õpetustele, lepingutele ja käskudele.

1–7 Hoiatushääl kõlab kõikidele inimestele. 8–16 Teisele tulemisele eelneb usust taganemine ja pahelisus. 17–23 Joseph Smith on kutsutud taastama maa peale Issanda tõdesid ja võimu. 24–33 Mormoni Raamat tuuakse esile ja asutatakse tõeline Kirik. 34–36 Maa pealt võetakse rahu. 37–39 Uurige neid käske.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku rahvas, ütleb tema hääl, kes elab kõrgel ja kelle silmad on kõikide inimeste peal; jah, tõesti, ma ütlen: Võtke kuulda teie, inimesed kaugel, ja teie, kes te olete meresaartel, kuulake koos.

2 Sest tõesti, Issanda hääl kõlab kõikidele inimestele ning ei ole ühtegi, kes saaks selle eest pageda; ja pole silma, mis ei saa nägema, ega kõrva, mis ei saa kuulma, ega südant, mis ei saa läbistatud.

3 Ja vastuhakkajad saavad läbistatud rohke kurvastusega, sest nende süütegudest räägitakse majade katustel ja nende salajased teod avalikustatakse.

4 Ja hoiatushääl kõlab kõikidele inimestele minu jüngrite suu läbi, kelle ma olen valinud nendel viimsetel päevadel.

5 Ja nad lähevad edasi ning ükski ei peata neid, sest mina, Issand, olen neid käskinud.

6 Vaata, see on minu volitus ja minu teenijate volitus ning minu eessõna minu käskude raamatule, mille ma olen neile andnud avaldamiseks teile, oo maa elanikud.

7 Mispärast, kartke ja värisege, oo teie, inimesed, sest see, mille mina, Issand, olen neis otsustanud, saab täidetud.

8 Ja tõesti, ma ütlen teile, et need, kes lähevad edasi, viies neid sõnumeid maa elanikele, neile on antud vägi pitseerida nii maa peal kui taevas, nii uskmatuid kui vastuhakkajaid;

9 jah, tõesti, et pitseerida neid päevaks, mil Jumala raev valatakse mõõtmatul määral välja paheliste peale –

10 päevaks, mil Issand tuleb tasuma igale inimesele tema tegude järgi ja mõõtma igale inimesele mõõtu järgi, millega tema on mõõtnud oma ligimesele.

11 Mispärast, Issanda hääl kõlab maa äärteni, et kõik, kes tahavad kuulda, kuuleksid:

12 Valmistuge, valmistuge selleks, mis on tulemas, sest Issand on lähedal;

13 ja Issanda viha on süttinud ning tema mõõk on taevas haljendama löödud ja see langeb maa elanike peale.

14 Ja Issand paljastab oma käsivarre; ja päev tuleb, mil need, kes ei taha kuulata Issanda häält ega tema teenijate häält ega pöörata tähelepanu prohvetite ja apostlite sõnadele, lõigatakse rahva seast ära,

15 sest nad on kõrvale kaldunud minu talitustest ning on murdnud minu igavikulise lepingu;

16 nad ei otsi Issandat, et jalule seada tema õigemeelsust, vaid iga inimene kõnnib omaenda teed mööda ja omaenda jumala kujutise järel, kelle kujutis on maailma sarnane ja mis on oma olemuselt kui ebajumalakuju, mis muutub vanaks ja hävib Babülonis, nimelt selles suures Babülonis, mis langeb.

17 Mispärast, mina, Issand, teades seda häda, mis peab tulema maa elanikele, kutsusin oma teenija Joseph Smith noorema ning rääkisin temale taevast ja andsin talle käsud;

18 ja ma andsin samuti käsud teistele, et nad kuulutaksid neid asju maailmale; ja kõike seda selleks, et võiks täituda see, mida on kirjutanud prohvetid –

19 maailma nõrgad asjad tulevad esile ja murravad maha vägevad ja tugevad, et inimene ei toetuks oma ligimese tarkusele ega paneks usaldust liha käsivarrele –

20 vaid et iga inimene räägiks Jumala, Issanda, maailma Päästja enda nimel;

21 et ka usk võiks maa peal kasvada;

22 et pandaks maksma minu igavikuline leping;

23 et minu evangeeliumi täius saaks kuulutatud nõrkade ja lihtsate poolt maailma äärteni ning kuningate ja valitsejate ees.

24 Vaata, mina olen Jumal ja olen seda rääkinud; need käsud on minust ja on antud minu teenijatele nende nõrkuses vastavalt nende keelele, et nad võiksid jõuda arusaamisele.

25 Ja kuivõrd nad eksivad, võiks see saada teatavaks;

26 ja kuivõrd nad otsivad tarkust, võiksid nad saada juhatust;

27 ja kuivõrd nad patustavad, võiksid nad saada nuheldud, et nad võiksid meelt parandada;

28 ja kuivõrd nad on alandlikud, võiksid nad saada tugevdatud ja õnnistatud kõrgest ja saaksid aeg-ajalt teadmisi.

29 Ja et pärast nefilaste ülestähenduste saamist, jah, ka minu teenija Joseph Smith noorem võiks omada väge tõlkida läbi Jumala armu, Jumala väega, Mormoni Raamat.

30 Ja samuti, et neil, kellele need käsud on antud, võiks olla vägi rajada alus sellele kirikule ja tuua see välja varjust ja pimedusest; see ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal, millega mina, Issand, olen rahul, rääkides kirikust tervikuna ja mitte kui üksikisikutest.

31 Sest mina, Issand, ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega;

32 ometi sellele, kes parandab meelt ja täidab Issanda käske, andestatakse;

33 ja see, kes ei paranda meelt, sellelt võetakse ära seegi valgus, mis ta on saanud; sest minu Vaim ei heitle inimesega alati, ütleb Vägede Issand.

34 Ja jälle, tõesti, ma ütlen teile, oo maa elanikud: Mina, Issand, tahan teha need asjad teatavaks kõigele lihale;

35 sest mina ei tee vahet isikute vahel ja tahan, et kõik inimesed saaksid teada, et see päev tuleb kiirelt; see tund ei ole veel tulnud, kuid on peagi käes, kui rahu võetakse ära maa pealt ja kurat saab võimu tema enda valitsuspiirkonna üle.

36 Ja samuti saab Issand võimu oma pühade üle, ja saab valitsema nende seas ja tuleb alla kohut mõistma Idumea ehk maailma üle.

37 Uurige neid käske, sest need on õiged ja usaldusväärsed, ning need ettekuulutused ja lubadused, mis neis on, lähevad kõik täide.

38 Mida mina, Issand, olen rääkinud, seda ma olen rääkinud, ja ma ei otsi õigustusi; ja ehkki taevad ja maa kaovad, ei kao minu sõna, vaid kõik läheb täide, olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama.

39 Sest vaata, ja ennäe, Issand on Jumal ja Vaim annab tunnistust, ja tunnistus on tõene ning tõde püsib igavesest ajast igavesti. Aamen.