Moosia 3

3. peatükk

Kuningas Benjamin jätkab oma kõnet. Kõigeväeline Issand teenib inimeste seas savielamus. Veri tuleb igast poorist, kui ta teeb lepituse maailma pattude eest. Tema nimi on ainus nimi, mille kaudu tuleb pääste. Inimesed võivad maha jätta maise inimese ja saada pühaks lepituse kaudu. Paheliste piin on kui tule- ja väävlijärv. Ligikaudu 124 eKr.

1 Ja taas, mu vennad, ma paluksin teie tähelepanu, sest mul on teile veel mõnevõrra kõneleda, sest vaata, mul tuleb rääkida teile asjadest, mis on tulemas.

2 Ja asjad, millest ma teile räägin, on mulle teada antud Jumala aingli kaudu. Ja ta ütles mulle: Ärka; ja ma ärkasin, ja vaata, ta seisis mu ees.

3 Ja ta ütles mulle: Ärka ja kuula sõnu, mis ma sulle räägin; sest vaata, ma olen tulnud, et kuulutada sulle arõõmusõnumeid suurest rõõmust.

4 Sest Issand on kuulnud sinu palveid ja on hinnanud sinu õigemeelsust ja on saatnud mind sulle kuulutama, et sa võiksid rõõmustada ja et sa võiksid kuulutada oma rahvale, et ka nemad võiksid täituda rõõmuga.

5 Sest vaata, tuleb aeg, ja see ei ole kaugel, mil aIssand, Kõigeväeline, kes valitseb, kes oli ja on kogu igavikust kogu igavikuni, tuleb väega taevast alla inimlaste sekka ja elab bsavielamus ning käib ringi inimeste seas, tehes vägevaid cimesid nagu haigete tervekstegemine, surnute ülesäratamine, jalutute kõndimapanemine, pimedate nägijakstegemine ning kurtide kuulmapanemine ja kõiksugu tõbede ravimine.

6 Ja ta ajab välja akuradeid ehk halbu vaime, kes elavad inimlaste südameis.

7 Ja ennäe, ta kannatab akiusatusi ja kehalist valu, bnälga, janu ja kurnatust koguni rohkem, kui inimene suudab ckannatada ilma, et ta sureb; sest vaata, dverd tuleb igast poorist, nii suur on tema eahastus tema rahva pahelisuse ja jäleduste pärast.

8 Ja tema nimi on aJeesus Kristus, Jumala bPoeg, taeva ja maa cIsa, kõige Looja algusest peale; ja tema dema nimi on eMaarja.

9 Ja vaata, ta tuleb omade juurde, et apääste võiks tulla inimlastele nimelt busu läbi tema nimesse; ja koguni pärast kõike seda nad peavad teda inimeseks ja ütlevad, et temas on ckurat, ja annavad talle drooska ning elöövad ta risti.

10 Ja akolmandal päeval ta btõuseb surnuist ja vaata, ta seisab, et maailma üle ckohut mõista; ja vaata, kõik see sünnib, et inimlastele saaks osaks õigemeelne kohtumõistmine.

11 Sest vaata, ja samuti tema averi blepitab nende patud, kes on clangenud Aadama üleastumise tõttu, kes on surnud, teadmata Jumala tahet nende suhtes, ehk kes on dteadmatult patustanud.

12 Aga häda, häda sellele, kes teab, et ta ahakkab vastu Jumalale! Sest päästet ei tule mitte ühelegi sellisele muidu, kui vaid meeleparanduse ja usu läbi bIssandasse Jeesusesse Kristusesse.

13 Ja Issand Jumal on saatnud oma pühad prohvetid kõikide inimlaste sekka, et kuulutada neid asju kõikidele hõimudele, rahvustele ja keeltele, et seeläbi igaüks, kes usub, et Kristus tuleb, seesama võiks saada oma patud aandeks ja võiks rõõmustada ülisuure rõõmuga, botsekui oleks ta nende keskele juba tulnud.

14 Ometi Issand Jumal nägi, et tema rahvas on kangekaelne rahvas, ja ta määras neile seaduse, nimelt Moosese aseaduse.

15 Ja ta näitas neile oma tulekust palju tunnustähti ja imetegusid ja avõrdkujusid ja tähendusi; ja ka pühad prohvetid rääkisid neile tema tulekust; ja ometi tegid nad oma südame kõvaks ega mõistnud, et Moosese bseadusest pole mingit kasu muidu, kui tema vere lepituse kaudu.

16 Ja kui oleks koguni võimalik, et väikesed alapsed võiksid teha pattu, siis neid ei saaks päästa; aga ma ütlen teile, et nad on bõnnistatud; sest vaata, nagu nad Aadamas ehk loomu poolest langevad, just samamoodi lepitab Kristuse veri nende patud.

17 Ja pealegi ma ütlen teile, et aei ole antud ühtegi teist nime ega ühtegi teist teed ega moodust, mille kaudu võib bpääste inimlastele osaks saada, kui ainult cKristuse, Kõigeväelise Issanda nimes ja selle kaudu.

18 Sest vaata, ta mõistab kohut ja ta kohtumõistmine on õiglane; ja imik, kes sureb oma imikupõlves, ei hävi; aga inimesed joovad needust oma hingedele muidu, kui siis, kui nad alandavad end ja asaavad väikeste laste sarnasteks ning usuvad, et pääste oli ja on ja tuleb Kristuse, Kõigeväelise Issanda blepitavas veres ja selle kaudu.

19 Sest aloomupärane inimene on Jumala vaenlane ja on seda olnud Aadama blangemisest saadik ning saab olema igavesest ajast igavesti, kui ta ei calistu Püha dVaimu kutsele ega jäta maha loomupärast inimest ja ei saa epühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu ning ei saa flapse sarnaseks – alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks talle määrata, just nagu laps allub oma isale.

20 Ja pealegi, ma ütlen teile, et tuleb aeg, mil ateadmine Päästjast levib bkõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste seas.

21 Ja vaata, kui see aeg kätte jõuab, ei leita peale väikeste laste mitte kedagi Jumala ees asüüta muidu, kui vaid meeleparanduse ja usu läbi Issanda, Kõigeväelise Jumala nimesse.

22 Ja koguni praegusel ajal, mil sa oled õpetanud oma rahvale asju, mida Issand, sinu Jumal, on sind käskinud, koguni siis ei leita neid Jumala silmis enam süüta muidu, kui vastavalt sõnadele, mis ma olen sulle rääkinud.

23 Ja nüüd, ma olen rääkinud sõnu, mida Issand Jumal on mul käskinud.

24 Ja nõnda ütleb Issand: Need seisavad kohtupäeval selge tunnistusena selle rahva vastu; mistõttu neile mõistetakse kohut, igale inimesele tema tegude järgi, olgu need head või olgu need halvad.

25 Ja kui need on halvad, siis seatakse nad silmitsi hirmsa apildiga nende oma süüst ja jäledustest, mis paneb neid tagasi kohkuma Issanda juurest bviletsusse ja lõputusse piina, kust nad ei saa enam tagasi pöörduda; seepärast on nad joonud needust omaenda hingedele.

26 Seepärast, nad on joonud Jumala viha karikast, mida õiglus võis neile keelata sama vähe, kui see võis takistada aAadamat langemast, kuna ta sõi keelatud bvilja; seepärast, chalastus ei saa neid enam kunagi endale nõuda.

27 Ja nende apiin on kui btule- ja väävlijärv, mille leegid on kustutamatud ja mille suits tõuseb ülespoole igavesest ajast igavesti. Nii on Issand käskinud mul rääkida. Aamen.