Moosia 25

25. peatükk

Muleki järglased Sarahemlas saavad nefilasteks. Nad saavad teada Alma ja Seenifi rahvast. Alma ristib Limhi ja kogu tema rahva. Moosia volitab Almat organiseerima Jumala Kirikut. Ligikaudu 120 eKr.

1 Ja nüüd, kuningas Moosia lasi kõik inimesed kokku koguda.

2 Nüüd, seal ei olnud nii palju Nefi lapsi ehk nii palju neid, kes olid Nefi järglased, kui oli aSarahemla rahvast, kes olid bMuleki järglased ja need, kes tulid koos temaga kõnnumaale.

3 Ja seal ei olnud nii palju Nefi rahvast ja Sarahemla rahvast, kui oli laamanlasi; jah, nad ei olnud pooltki nii arvukad.

4 Ja nüüd, kogu Nefi rahvas oli kokku tulnud ja samuti ka kogu Sarahemla rahvas, ja nad olid kogunenud kahte rühma.

5 Ja sündis, et Moosia luges ja lasi lugeda Seenifi ülestähendusi oma rahvale; jah, ta luges Seenifi rahva ülestähendusi ajast, mil nad lahkusid Sarahemla maalt, kuni nad taas tagasi pöördusid.

6 Ja ta luges samuti aruannet Almast ja tema vendadest ja kõikidest nende kannatustest alates ajast, mil nad lahkusid Sarahemla maalt, kuni ajani, mil nad taas tagasi pöördusid.

7 Ja nüüd, kui Moosia oli lõpetanud ülestähenduste lugemise, haaras tema rahvast, kes oli maal, imestus ja hämmastus.

8 Sest nad ei teadnud, mida mõelda, sest kui nad nägid neid, kes olid aorjusest vabastatud, täitusid nad ülimalt suure rõõmuga.

9 Ja taas, kui nad mõtlesid oma vendade peale, kelle laamanlased olid tapnud, täitusid nad kurbusega ja koguni valasid palju kurbusepisaraid.

10 Ja taas, kui nad mõtlesid Jumala otsesele headusele ja tema väele Alma ja tema vendade vabastamisel laamanlaste käest ja orjusest, tõstsid nad oma hääled ja tänasid Jumalat.

11 Ja taas, kui nad mõtlesid laamanlaste peale, kes olid nende vennad, nende patusele ja rüvedale olukorrale, täitusid nad avalu ja ahastusega nende bhingede heaolu pärast.

12 Ja sündis, et need, kes olid Amuloni ja tema vendade lapsed, kes olid võtnud endale naiseks laamanlaste tütred, ei olnud rahul oma isade käitumisega ja nad ei tahtnud enam, et neid kutsutakse nende isade nime järgi, seepärast nad võtsid endile Nefi nime, et neid kutsutaks Nefi lasteks ja arvataks nende hulka, keda kutsutakse nefilasteks.

13 Ja nüüd, kogu Sarahemla rahvas aarvati nefilaste hulka ja seda sellepärast, et kuningriiki ei oldud kunagi antud kellelegi muule kui nendele, kes olid Nefi järglased.

14 Ja nüüd, sündis, et kui Moosia oli lõpetanud rahvale rääkimise ja lugemise, soovis ta, et ka Alma kõneleks rahvale.

15 Ja Alma kõneles neile, kui nad olid kogunenud suurtesse rühmadesse ja ta läks ühest rühmast teise, jutlustades rahvale meeleparandust ja usku Issandasse.

16 Ja ta õhutas Limhi ja tema vendade rahvast, kõiki neid, keda oli vabastatud orjusest, et nad peaksid meeles, et see oli Issand, kes neid vabastas.

17 Ja sündis, et pärast seda, kui Alma oli õpetanud rahvale palju asju ja oli lõpetanud neile rääkimise, soovis kuningas Limhi, et ta võiks saada ristitud ja kogu tema rahvas soovis, et nad võiksid samuti saada ristitud.

18 Seepärast, Alma läks vette ja aristis neid; jah, ta ristis nad samal viisil nagu oma vendi Mormoni bvetes; jah, ja kõik need, keda ta ristis, kuulusid Jumala kirikusse ning seda nende usu pärast Alma sõnadesse.

19 Ja sündis, et kuningas Moosia andis Almale loa, et ta võib rajada kirikuid üle kogu Sarahemla maa; ja ta andis talle aväe pühitseda kõikidele kirikutele preestreid ja õpetajaid.

20 Nüüd, seda tehti seepärast, et oli nii palju inimesi, et üks õpetaja ei saanud neid kõiki juhtida ega saanud nad kõik kuulda Jumala sõna ühel koosviibimisel.

21 Seepärast kogunesid nad eraldi rühmadesse, mida kutsuti kirikuteks; igal kirikul olid omad preestrid ja omad õpetajad ja iga preester jutlustas sõna vastavalt sellele, kuidas ta selle Alma suust sai.

22 Ja nõnda, kuigi seal oli palju kirikuid, olid nad kõik üks akirik, jah, nimelt Jumala kirik; sest kõikides kirikutes ei jutlustatud midagi muud kui meeleparandust ja usku Jumalasse.

23 Ja nüüd, Sarahemla maal oli seitse kirikut. Ja sündis, et kes iganes soovis võtta enda peale aKristuse ehk Jumala nime, nemad ühinesid Jumala kirikutega;

24 ja neid kutsuti Jumala arahvaks. Ja Issand valas oma Vaimu nende peale ning nad olid õnnistatud ja neid saatis maal edu.