Mosijas Bog 3
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 3

  Kong Benjamin fortsætter sin tale – Herren den Almægtige vil tjene blandt menneskene i en bolig af ler – Der kommer blod fra hver pore, mens han soner for verdens synder – Hans navn er det eneste, hvorved frelse kan blive menneskene til del – Mennesker kan aflægge det naturlige menneske og blive hellige ved forsoningen – De ugudeliges pinsler skal være som en sø af ild og svovl. Omkring 124 f.Kr.

  1 Og videre, mine brødre, vil jeg bede om jeres opmærksomhed, for jeg har noget mere at sige jer; for se, jeg har noget at fortælle jer om det, der skal komme.

  2 Og det, som jeg vil fortælle jer, er blevet mig kundgjort af en aengel fra Gud. Og han sagde til mig: Vågn op; og jeg vågnede, og se, han stod foran mig.

  3 Og han sagde til mig: Vågn op, og hør de ord, som jeg skal sige til dig; for se, jeg er kommet for at kundgøre dig aglædelige tidender om stor glæde.

  4 For Herren har hørt dine bønner og har bedømt din retfærdighed og har sendt mig for at kundgøre dette for dig, så du kan fryde dig, og så du kan kundgøre dette for dit folk, så de også kan blive fyldt af glæde.

  5 For se, den tid kommer og er ikke langt borte, da aHerren den Almægtige, som regerer, som var og er fra al evighed til al evighed, med kraft skal komme ned fra himlen blandt menneskenes børn og skal bo i en bbolig af ler og skal gå omkring blandt menneskene, idet han udfører mægtige cmirakler, såsom at helbrede de syge, oprejse de døde, få de lamme til at gå, de blinde til at få deres syn og de døve til at høre og helbrede alle slags sygdomme.

  6 Og han skal uddrive adjævle eller de onde ånder, som bor i menneskenes børns hjerte.

  7 Og se, han skal lide afristelser og legemlige smerter, bsult, tørst og udmattelse, ja, mere end mennesker kan cudholde, uden at det forvolder døden; for se, der kommer dblod fra hver pore, så stor skal hans ekval være over sit folks ugudelighed og vederstyggeligheder.

  8 Og han skal kaldes aJesus Kristus, bGuds Søn, chimlens og jordens Fader, skaberen af alt fra begyndelsen; og hans dmor skal hedde eMaria.

  9 Og se, han kommer til sine egne, for at afrelse kan blive menneskenes børn til del, ja, ved btro på hans navn; og selv efter alt dette skal de betragte ham som et menneske og sige, at han har en cdjævel i sig, og skal dpiske ham og skal ekorsfæste ham.

  10 Og han skal på atredjedagen bopstå fra de døde; og se, han står frem for at cdømme verden; og se, alt dette sker, så der kan blive fældet en retfærdig dom over menneskenes børn.

  11 For se, hans ablod bsoner også for de synder, der er begået af dem, der er cfaldet ved Adams overtrædelse, og som døde uden at kende til Guds vilje angående sig, eller som har dsyndet i uvidenhed.

  12 Men ve, ve den, der ved, at han asætter sig op imod Gud! For frelse bliver ikke sådanne til del, undtagen ved omvendelse og tro på den bHerre Jesus Kristus.

  13 Og Gud Herren har sendt sine hellige profeter blandt alle menneskenes børn for at kundgøre dette for alle stammer, folkeslag og tungemål, så derved hver den, som tror, at Kristus skal komme, han kan få aforladelse for sine synder og fryde sig med overordentlig stor glæde, ja, bsom om han allerede var kommet blandt dem.

  14 Imidlertid så Gud Herren, at hans folk var et stivnakket folk, og han fastsatte en lov for dem, nemlig aMoseloven.

  15 Og mange tegn og undere og asindbilleder og skygger viste han dem angående sit komme; og hellige profeter talte også til dem angående hans komme; og dog forhærdede de hjertet og forstod ikke, at bMoseloven ikke er til nogen nytte, hvis det ikke var for forsoningen ved hans blod.

  16 Og selv om det var muligt, at små abørn kunne synde, kunne de ikke blive frelst; men jeg siger dig, de er bvelsignede; for se, ligesom de falder i Adam eller af naturen, således soner Kristi blod for deres synder.

  17 Og endvidere siger jeg til dig, at der aikke skal gives noget andet navn eller nogen anden vej eller noget andet middel, hvorved bfrelse kan blive menneskenes børn til del, undtagen i og ved cKristi, Herren den Almægtiges, navn.

  18 For se, han dømmer, og hans dom er retfærdig; og spædbarnet, der dør i sin barndom, fortabes ikke; men menneskene drikker fordømmelse til deres egen sjæl, medmindre de ydmyger sig og abliver som små børn og tror på, at frelse var og er og skal komme i og ved Kristi, Herren den Almægtiges, bforsonende blod.

  19 For det anaturlige menneske er en fjende af Gud og har været det fra Adams bfald og vil være det for evigt og altid, medmindre han cgiver efter for dHelligåndens tilskyndelser og aflægger det naturlige menneske og bliver en ehellig ved Herren Kristi forsoning og bliver som et fbarn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underordne sig alt det, som Herren finder det tjenligt at pålægge ham, ligesom et barn underordner sig sin far.

  20 Og endvidere siger jeg til dig, at den tid skal komme, da akundskaben om en frelser skal blive spredt blandt balle folkeslag, stammer, tungemål og folk.

  21 Og se, når den tid kommer, skal ingen, bortset fra små børn, blive fundet aulastelige for Gud, undtagen ved omvendelse og tro på Herrens, Gud den Almægtiges, navn.

  22 Og selv på dette tidspunkt, hvor du har lært dit folk det, som Herren din Gud har befalet dig, selv da findes de ikke mere ulastelige i Guds øjne, undtagen i overensstemmelse med de ord, som jeg har talt til dig.

  23 Og nu har jeg talt de ord, som Gud Herren har befalet mig.

  24 Og så siger Herren: De skal stå som et klart vidnesbyrd mod dette folk på dommedagen, hvorfor de skal dømmes, enhver efter sine gerninger, om de er gode, eller om de er onde.

  25 Og hvis de er onde, overgives de til en forfærdelig abevidsthed om deres egen skyld og vederstyggeligheder, hvilket får dem til at vige tilbage fra Herrens nærhed til en tilstand af belendighed og uendelig pinsel, hvorfra de ikke mere kan vende tilbage; derfor har de drukket fordømmelse til deres egen sjæl.

  26 Derfor har de drukket af Guds vredes bæger, hvilket retfærdigheden ikke kunne hindre dem i mere, end den kunne hindre aAdam i at falde, fordi han spiste af den forbudne bfrugt; derfor kan cbarmhjertigheden aldrig mere for evigt have krav på dem.

  27 Og deres apinsel er som en b af ild og svovl, hvis flammer er uudslukkelige, og hvis røg stiger op for evigt og altid. Således har Herren befalet mig. Amen.