Mosijas Bog 26
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 26

  Mange medlemmer af kirken forledes til synd af de ikke-troende – Alma bliver lovet evigt liv – De, der omvender sig og bliver døbt, opnår tilgivelse – Syndige medlemmer af kirken, som omvender sig og bekender for Alma og for Herren, bliver tilgivet; ellers bliver de ikke regnet blandt kirkens folk. Omkring 120-100 f.Kr.

  1 Se, det skete, at der var mange af den opvoksende slægt, som ikke kunne forstå kong Benjamins ord, eftersom de var små børn på det tidspunkt, da han talte til sit folk; og de troede ikke på deres fædres overlevering.

  2 De troede ikke på det, der var blevet sagt angående de dødes opstandelse, ej heller troede de på Kristi komme.

  3 Og se, på grund af deres vantro kunne de ikke aforstå Guds ord; og deres hjerte blev forhærdet.

  4 Og de ville ikke lade sig døbe; ej heller ville de slutte sig til kirken. Og de var et udskilt folk, hvad deres tro angik, og forblev således lige siden, ja, i deres akødelige og syndige tilstand, for de ville ikke påkalde Herren deres Gud.

  5 Og se, i Mosijas regeringstid var de ikke halvt så talrige som Guds folk; men på grund af akiv blandt brødrene blev de talrigere.

  6 For det skete, at de bedrog mange, som var i kirken, med deres smigrende ord og fik dem til at begå mange synder; derfor blev det nødvendigt, at de, som begik synd, og som var i kirken, måtte aformanes af kirken.

  7 Og det skete, at de blev ført frem for præsterne og overladt til præsterne af lærerne; og præsterne førte dem frem for Alma, som var ahøjpræsten.

  8 Se, kong Mosija havde givet Alma myndighed over kirken.

  9 Og det skete, at Alma ikke vidste, hvad han skulle stille op med dem; men der var mange vidner imod dem, ja, folk stod og vidnede i rigelighed om deres ugudelighed.

  10 Se, der var ikke tidligere sket noget sådant i kirken, derfor blev Alma foruroliget i sin ånd, og han lod dem føre frem for kongen.

  11 Og han sagde til kongen: Se, her er mange, som vi har ført frem for dig, og som anklages af deres brødre, ja, og de er blevet grebet i forskellige misgerninger. Og de omvender sig ikke fra deres misgerninger, derfor har vi ført dem frem for dig, for at du kan dømme dem i forhold til deres forbrydelser.

  12 Men kong Mosija sagde til Alma: Se, jeg dømmer dem ikke, derfor aovergiver jeg dem i dine hænder for at blive dømt.

  13 Og se, Almas ånd blev igen foruroliget; og han gik hen og adspurgte Herren, hvad han skulle gøre i denne sag, for han frygtede, at han skulle gøre uret i Guds øjne.

  14 Og det skete, efter at han havde udøst hele sin sjæl for Gud, at Herrens røst kom til ham og sagde:

  15 Velsignet er du, Alma, og velsignede er de, der blev døbt i aMormons vande. Du er velsignet på grund af din overordentlig store btro alene på min tjener Abinadis ord.

  16 Og velsignede er de på grund af deres overordentlig store tro alene på de ord, som du har talt til dem.

  17 Og velsignet er du, fordi du har oprettet en amenighed blandt dette folk, og de skal blive grundfæstet, og de skal være mit folk.

  18 Ja, velsignet er dette folk, som er villige til at bære mit anavn; for ved mit navn skal de kaldes; og de er mine.

  19 Og fordi du har adspurgt mig angående overtræderen, er du velsignet.

  20 Du er min tjener, og jeg slutter pagt med dig om, at du skal få aevigt liv; og du skal tjene mig og gå ud i mit navn og skal indsamle mine får.

  21 Og den, der vil høre min røst, skal være mit afår; og ham skal I tage imod i kirken, og ham vil jeg også tage imod.

  22 For se, dette er min kirke; hver den, der bliver adøbt, skal døbes til omvendelse. Og hver den, I tager imod, skal tro på mit navn; og ham vil jeg frit btilgive.

  23 For det er mig, der apåtager mig verdens synder; for det er mig, der har bskabt den; og det er mig, som skænker ham, der tror indtil enden, en plads ved min højre hånd.

  24 For se, ved mit navn bliver de kaldt; og hvis de akender mig, skal de komme frem og skal have en plads i evighed ved min højre hånd.

  25 Og det skal ske, at når den aanden basun lyder, da skal de, der aldrig bkendte mig, komme frem og skal stå foran mig.

  26 Og da skal de vide, at jeg er Herren deres Gud, at jeg er deres forløser, men de ville ikke lade sig forløse.

  27 Og da vil jeg bekende for dem, at jeg aldrig akendte dem; og de skal b bort til den cevigtvarende ild, der er beredt for Djævelen og hans engle.

  28 Derfor siger jeg til dig, at den, der ikke vil ahøre min røst, ham skal I ikke tage imod i min kirke; for ham vil jeg ikke tage imod på den yderste dag.

  29 Derfor siger jeg til dig: Gå i gang; og hver den, der overtræder imod mig, ham skal I adømme bi forhold til de synder, som han har begået; og hvis han cbekender sine synder for dig og mig og domvender sig i sit hjertes oprigtighed, skal I etilgive ham, og jeg vil også tilgive ham.

  30 Ja, og a ofte som mit folk bomvender sig, vil jeg tilgive dem deres overtrædelser imod mig.

  31 Og I skal også atilgive hinanden jeres overtrædelser; for sandelig siger jeg til dig: Den, der ikke tilgiver sin næste hans overtrædelser, når han siger, at han omvender sig, han har bragt sig selv under fordømmelse.

  32 Se, jeg siger dig: Gå i gang, og hver den, der ikke vil omvende sig fra sine synder, han skal ikke regnes blandt mit folk; og dette skal iagttages fra dette tidspunkt af.

  33 Og det skete, da Alma havde hørt disse ord, at han skrev dem ned, så han kunne have dem, og så han kunne dømme folket i denne kirke i henhold til Guds befalinger.

  34 Og det skete, at Alma gik i gang og dømte dem, der var blevet grebet i synd, i henhold til Herrens ord.

  35 Og hver den, der omvendte sig fra sine synder og abekendte dem, regnede han blandt kirkens folk.

  36 Og de, der ikke ville bekende deres synder og omvende sig fra deres ugudelighed, de blev ikke regnet blandt kirkens folk, og deres navne blev aslettet.

  37 Og det skete, at Alma styrede alle kirkens anliggender; og de begyndte igen at have fred og at have overordentlig stor fremgang i kirkens anliggender, idet de vandrede med omhu for Gud, optog mange og døbte mange.

  38 Og se, alt dette gjorde Alma og hans medarbejdere, som ledte kirken, idet de vandrede med al flid og i alting underviste i Guds ord og led alle slags trængsler; for de blev forfulgt af alle dem, der ikke tilhørte Guds kirke.

  39 Og de formanede deres brødre; og hver og en af dem blev også aformanet ved Guds ord i forhold til deres synder eller til de synder, som de havde begået, idet de blev befalet af Gud at bbede uden ophør og at give ctak i alt.