Raštai
Moronio knyga 8


8 Skyrius

Mažų vaikų krikštas yra piktas bjaurumas. Maži vaikai yra gyvi Kristuje dėl apmokėjimo. Tikėjimas, atgaila, romumas ir širdies nusižeminimas, Šventosios Dvasios priėmimas ir ištvėrimas iki galo veda į išgelbėjimą. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

1 Štai mano atėvo Mormono laiškas, parašytas man, Moroniui; ir jis buvo man parašytas netrukus po mano pašaukimo tarnystėn. Ir štai taip jis rašė man, sakydamas:

2 Mano mylimas sūnau Moroni, aš nepaprastai džiaugiuosi, kad tavo Viešpats Jėzus Kristus atsiminė tave ir pašaukė savo tarnystėn ir šventan darban.

3 Aš visuomet prisimenu tave savo maldose, nuolat melsdamas Dievą Tėvą jo šventojo vaiko Jėzaus vardu, kad jis iš savo beribio agerumo ir bmalonės išsaugotų tave, jeigu iki galo ištversi, tikėdamas jo vardą.

4 Ir dabar, mano sūnau, aš kalbu tau apie tai, kas mane nepaprastai liūdina; nes mane liūdina tai, kad tarp jūsų kyla aginčai.

5 Nes, jeigu aš sužinojau tiesą, pas jus iškilo ginčai dėl mažų vaikų krikšto.

6 Ir dabar, mano sūnau, aš noriu, jog tu stropiai darbuotumeis, kad šita grubi klaida tarp jūsų būtų pašalinta; nes būtent dėl to aš ir rašau šį laišką.

7 Nes kai tik iš tavęs sužinojau apie tai, nedelsdamas pasiteiravau Viešpaties dėl šito. Ir Šventosios Dvasios galia man atėjo Viešpaties ažodis, sakantis:

8 Klausykis Kristaus, tavo Išpirkėjo, tavo Viešpaties ir tavo Dievo, žodžių. Štai aš atėjau į pasaulį šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių; ne asveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams; taigi maži bvaikai yra csveiki, nes jie negali dnusidėti; taigi eAdomo prakeiksmas nuimtas nuo jų manyje, tad jis neturi galios jiems; ir fapipjaustymo įstatymas panaikintas manyje.

9 Ir šitaip Šventoji Dvasia apreiškė man Dievo žodį; todėl, mylimas mano sūnau, aš žinau, kad jeigu krikštytumėte mažus vaikus, tai būtų rimtas pasityčiojimas priešais Dievą.

10 Štai sakau tau, kad jūs mokysite šito – atgailos ir krikšto tuos, kurie yra aatsakingi už savo veiksmus ir gali nusidėti; taip, mokykite gimdytojus, kad jie turi atgailauti ir priimti krikštą, ir nusižeminti kaip jų maži bvaikai, ir jie visi bus išgelbėti su savo mažais vaikais.

11 O jų mažiems avaikams nereikia nei atgailos, nei krikšto. Štai krikštas yra dėl atgailos, kad būtų įvykdyti įsakymai nuodėmių batleidimui gauti.

12 Bet maži avaikai gyvi Kristuje net nuo pasaulio įkūrimo; antraip Dievas – šališkas Dievas ir permainingas Dievas, bpaisantis asmens; nes kiek daug mažų vaikų numirė be krikšto!

13 Todėl, jeigu maži vaikai negalėtų būti išgelbėti be krikšto, jie turėtų patekti į begalinį pragarą.

14 Štai, sakau jums, kad tas, kuris mano, jog mažiems vaikams reikia krikšto, yra karčiojoje tulžyje ir nedorybės pančiuose; nes jis neturi nei atikėjimo, nei vilties, nei tikrosios meilės; todėl, jei taip galvojantis žmogus būtų iškirstas, jis turėtų eiti į pragarą.

15 Nes siaubingas nelabumas yra manyti, kad Dievas vieną vaiką išgelbėja dėl krikšto, o kitas turi pražūti dėl to, kad nėra pakrikštytas.

16 Vargas tiems, kurie taip iškraipys Viešpaties kelius, nes jie pražus, jeigu neatgailaus. Štai aš kalbu drąsiai, būdamas Dievo aįgaliotas; ir aš nebijau to, ką gali padaryti žmogus; nes tobula bmeilė cišveja visą baimę.

17 O aš esu pripildytas atikrosios meilės, kuri yra nesibaigianti meilė; todėl visi vaikai man yra lygūs; todėl aš myliu mažus bvaikus tobula meile; ir jie visi yra lygūs ir išgelbėjimo dalininkai.

18 Nes žinau, kad Dievas nėra nei šališkas Dievas, nei besikeičianti esybė; bet jis yra anesikeičiantis nuo bvisos amžinybės iki visos amžinybės.

19 Maži avaikai negali atgailauti; todėl tai siaubingas nelabumas – neigti tyrus Dievo pasigailėjimus jiems, nes visi jie gyvi jame dėl jo bgailestingumo.

20 Ir tas, kuris sako, kad mažiems vaikams reikia krikšto, neigia Kristaus pasigailėjimus ir laiko už nieką jo aapmokėjimą ir jo išpirkimo galią.

21 Vargas tokiems, nes jiems gresia mirtis, apragaras ir bbegalinė kankynė. Sakau tai drąsiai; Dievas įsakė man. Įsiklausykite ir skirkite dėmesį šiems žodžiams arba jie stovės prieš jus prie Kristaus cteismo krasės.

22 Nes žinokite, kad visi maži vaikai yra agyvi Kristuje, ir taip pat visi tie, kurie yra be bįstatymo. Nes cišpirkimo galia taikoma visiems tiems, kurie yra be įstatymo; todėl tas, kuris nekaltinamas, arba kurio neslegia joks kaltinimas, negali atgailauti; ir tokiam krikštas nieko nepadeda –

23 bet tai pasityčiojimas iš Dievo, paneigiant Kristaus pasigailėjimus ir jo Šventosios Dvasios galią ir sudedant viltis į anegyvus darbus.

24 Štai, mano sūnau, to neturi būti; nes aatgaila yra tiems, kuriuos slegia kaltinimas ir pažeisto įstatymo prakeiksmas.

25 Ir pirmieji aatgailos vaisiai yra bkrikštas; ir krikštas ateina per tikėjimą, kad būtų įvykdyti įsakymai; o įsakymų įvykdymas atneša nuodėmių catleidimą;

26 o nuodėmių atleidimas atneša aromumą ir širdies nusižeminimą; o dėl romumo ir širdies nusižeminimo ima lankytis bŠventoji Dvasia – cGuodėjas, kuris pripildo dvilties ir tobulos emeilės, meilės, kuri išlieka per fstropumą gmaldai, kol ateis pabaiga, kada visi hšventieji gyvens su Dievu.

27 Štai, mano sūnau, aš tau dar parašysiu, jei netrukus neišeisiu prieš lamanitus. Štai šitos tautos, arba nefitų liaudies, aišdidumas jau užtikrino jiems sunaikinimą, jeigu jie neatgailaus.

28 Melskis už juos, mano sūnau, kad atgaila ateitų jiems. Bet štai, bijau, kad Dvasia liovėsi aplūktis su jais; ir šitoje žemės dalyje jie taip pat siekia nuversti bet kokią galią ar valdžią, ateinančią nuo Dievo; ir jie bneigia Šventąją Dvasią.

29 Ir atmetę tokį didelį pažinimą, mano sūnau, jie turi netrukus pražūti, kad išsipildytų pranašų ištartos pranašystės, kaip ir paties mūsų Viešpaties žodžiai.

30 Viso labo, mano sūnau, kol tau parašysiu arba vėl susitiksime. Amen.