โมโรไน 6
  Footnotes

  บทที่ ๖

  บุคคลที่กลับใจได้รับบัพติศมาและได้รับการผูกมิตร—สมาชิกของศาสนจักรซึ่งกลับใจได้รับการให้อภัย—การประชุมดำเนินไปโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

  และบัดนี้ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับการบัพติศมา. ดูเถิด, เอ็ลเดอร์, ปุโรหิต, และผู้สอนได้รับบัพติศมา; และพวกเขาไม่ได้รับบัพติศมานอกจากพวกเขาจะนำผลออกมาว่าพวกเขามีค่าควรจะได้รับ.

  ทั้งพวกเขาไม่รับผู้ใดมาสู่บัพติศมานอกจากคนเหล่านั้นจะออกมาด้วยใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิด, และเป็นพยานต่อศาสนจักรว่าพวกเขากลับใจอย่างแท้จริงจากบาปทั้งหมดของพวกเขา.

  และไม่รับผู้ใดเข้ามาสู่บัพติศมานอกจากพวกเขาจะรับพระนามของพระคริสต์, โดยมีความตั้งใจที่จะรับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

  และหลังจากรับพวกเขาเข้ามาสู่บัพติศมา, และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำและชำระพวกเขาแล้ว, จึงนับพวกเขาอยู่ในบรรดาผู้คนของศาสนจักรของพระคริสต์; และรับชื่อพวกเขาไว้, เพื่อพวกเขาจะได้รับการจดจำและบำรุงเลี้ยงด้วยพระวจนะอันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อให้พวกเขาอยู่ในทางที่ถูกต้อง, เพื่อให้พวกเขาเอาใจใส่ต่อการสวดอ้อนวอนตลอดเวลา, โดยวางใจแต่ในคุณความดีของพระคริสต์, ซึ่งเป็นพระผู้ทรงลิขิตและพระผู้ทรงประสิทธิ์ศรัทธาของพวกเขา.

  และคนในศาสนจักรประชุมกันบ่อย, เพื่ออดอาหารและเพื่อสวดอ้อนวอน, และพูดกันเกี่ยวกับความผาสุกของจิตวิญญาณพวกเขา.

  และพวกเขาประชุมกันบ่อยเพื่อรับส่วนขนมปังและเหล้าองุ่น, ในความระลึกถึงพระเจ้าพระเยซู.

  และพวกเขาเคร่งครัดที่จะยึดถือว่าไม่พึงมีความชั่วช้าสามานย์ในบรรดาพวกเขา; และเมื่อพบว่าผู้ใดกระทำความชั่วช้าสามานย์, และมีพยานของศาสนจักรสามคนได้กล่าวโทษพวกเขาต่อหน้าเอ็ลเดอร์, และหากพวกเขาไม่กลับใจ, และไม่สารภาพ, ชื่อพวกเขาย่อมถูกลบ, และพวกเขาไม่นับอยู่ในบรรดาผู้คนของพระคริสต์.

  แต่บ่อยเท่าที่พวกเขากลับใจและแสวงหาการให้อภัย, ด้วยเจตนาอันแท้จริง, พวกเขาได้รับการให้อภัย.

  และศาสนจักรดำเนินการประชุมของพวกเขาตามวิธีการทำงานของพระวิญญาณ, และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; เพราะดังที่อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพวกเขาไปไม่ว่าจะสั่งสอน, หรือเพื่อตักเตือน, หรือเพื่อสวดอ้อนวอน, หรือเพื่ออ้อนวอน, หรือเพื่อร้องเพลง, แม้ดังนั้นก็ลุล่วง.