พระคัมภีร์
โมโรไน 3
ก่อนหน้า ถัดไป

บทที่ ๓

เอ็ลเดอร์แต่งตั้งปุโรหิตและผู้สอนโดยการวางมือ. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

วิธีซึ่งสานุศิษย์, ที่เรียกว่าเอ็ลเดอร์ของศาสนจักร, แต่งตั้งปุโรหิตและผู้สอน—

หลังจากพวกท่านได้สวดอ้อนวอนพระบิดาในพระนามของพระคริสต์แล้ว, พวกท่านวางมือลงบนคนเหล่านั้น, และกล่าวว่า :

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าแต่งตั้งท่านเป็นปุโรหิต (หรือหากเขาเป็นผู้สอน, ข้าพเจ้าแต่งตั้งท่านเป็นผู้สอน) เพื่อสั่งสอนการกลับใจและการปลดบาปโดยทางพระเยซูคริสต์, โดยความยืนยงแห่งศรัทธาในพระนามของพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่. เอเมน.

และตามวิธีนี้พวกท่านแต่งตั้งปุโรหิตและผู้สอน, ตามของประทานและการเรียกของพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มนุษย์; และแต่งตั้งพวกเขาโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งอยู่ในพวกท่าน.