โมโรไน 1
  Footnotes

  หนังสือของโมโรไน

  บทที่ ๑

  โมโรไนเขียนเพื่อประโยชน์ของชาวเลมัน—ชาวนีไฟที่ไม่ยอมปฏิเสธพระคริสต์ต้องถูกประหาร. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

  บัดนี้ข้าพเจ้า, โมโรไน, หลังจากย่อเรื่องราวผู้คนของเจเร็ดจบแล้ว, ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะเขียนอีก, แต่ข้าพเจ้ายังไม่ตาย; และข้าพเจ้าไม่ได้ทำตนให้เป็นที่เปิดเผยแก่ชาวเลมันเกลือกพวกเขาจะทำลายข้าพเจ้า.

  เพราะดูเถิด, สงครามระหว่างพวกเขาเองโหดร้ายอย่างยิ่ง; และเพราะความเกลียดชังของพวกเขา พวกเขาจึงประหารชาวนีไฟทุกคนที่ไม่ปฏิเสธพระคริสต์.

  และข้าพเจ้า, โมโรไน, ไม่ยอมปฏิเสธพระคริสต์; ฉะนั้น, ข้าพเจ้าจึงระหกระเหินไปในที่ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าจะไปได้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตข้าพเจ้าเอง.

  ดังนั้น, ข้าพเจ้าจึงเขียนเพิ่มอีกเล็กน้อย, ตรงข้ามกับที่ข้าพเจ้าคิดไว้; เพราะข้าพเจ้าคิดไว้ว่าจะไม่เขียนอีก; แต่ข้าพเจ้าเขียนเพิ่มอีกเล็กน้อย, เพื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมีคุณค่าแก่ชาวเลมัน, พี่น้องข้าพเจ้า, สักวันหนึ่งในอนาคต, ตามพระประสงค์ของพระเจ้า.