พระคัมภีร์
โมโรไน 2
ก่อนหน้า ถัดไป

บทที่ ๒

พระเยซูประทานอำนาจที่จะมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคน. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

พระดำรัสของพระคริสต์, ซึ่งพระองค์รับสั่งกับสานุศิษย์ของพระองค์, คือคนสิบสองคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้, เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนพวกท่าน—

และพระองค์ทรงเรียกชื่อพวกท่าน, โดยตรัสว่า : เจ้าจงเรียกหาพระบิดาในนามของเรา, ในคำสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำลัง; และหลังจากเจ้าทำสิ่งนี้แล้วเจ้าจะมีอำนาจซึ่งกับคนที่เจ้าจะวางมือของเจ้า, เจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์; และเจ้าจะให้ในนามของเรา, เพราะอัครสาวกของเราทำดังนี้.

บัดนี้พระคริสต์รับสั่งถ้อยคำเหล่านี้กับพวกท่านในเวลาที่เสด็จมาปรากฏครั้งแรก; และฝูงชนหาได้ยินไม่, แต่สานุศิษย์ได้ยินรับสั่ง; และมากเท่าที่พวกท่านวางมือของพวกท่าน, พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนคนเหล่านั้น.