Písma
Helaman 12
predchádzajúce ďalej

Kapitola 12

Ľudia sú nestáli a pochabí, a rýchli v tom, aby činili zlo – Pán trestá Svoj ľud – Ničota ľudí je porovnávaná s mocou Božou – V deň súdu ľudia získajú nekonečný život, alebo nekonečné zatratenie. Okolo roku 6 pred Kr.

1 A tak môžeme uzrieť, aké falošné sú deti ľudské, a tiež, aké vrtkavé je ich srdce; áno, môžeme vidieť, že Pán v nekonečnej dobrotivosti svojej žehná a ačiní dobre tým, ktorí v neho vkladajú bdôveru.

2 Áno, a môžeme vidieť, že práve v dobe, kedy činí dobre ľudu svojmu, áno, v raste ich polí, ich stád a ich dobytka, a v zlate a v striebre, a vo všelijakých drahocenných veciach všetkého druhu a spôsobu; zachovávajúc ich život a vyslobodzujúc ich z rúk ich nepriateľov; obmäkčiac srdcia ich nepriateľov, aby im nevyhlasovali vojny; áno, a jednoducho, činiac všetko pre blaho a šťastie ľudu svojho; áno, vtedy je tá doba, kedy azatvrdzujú srdcia svoje a zabúdajú na Pána, svojho Boha, a bšliapu Svätého nohami svojimi – áno, a to pre pohodlie svoje a nesmierne veľký blahobyt svoj.

3 A tak vidíme, že pokiaľ Pán anetrestá ľud svoj mnohými strasťami, áno, pokiaľ ho nenavštevuje smrťou a hrôzou, a hladom, a všelijakým morom, oni si na neho bnespomenú.

4 Ó, aké pochabé a aké márnivé, a aké zlé, a diabolské, a aké arýchle v tom, aby činili neprávosti, a aké pomalé v tom, aby činili dobro, sú deti ľudské; áno, aké rýchle v tom, aby počúvali slová oného zlého a aby ľpeli bsrdcami svojimi na márnych veciach sveta!

5 Áno, aké rýchle v tom, aby sa povyšovali v apýche; áno, aké rýchle v tom, aby sa vychvaľovali a činili všelijaké druhy toho, čo je neprávosť; a aké pomalé sú v tom, aby sa rozpamätali na Pána, svojho Boha, a naklonili ucho radám jeho, áno, aké pomalé v tom, aby bkráčali po cestách múdrosti!

6 Hľa, neprajú si, aby nad nimi Pán, ich Boh, ktorý ich astvoril, bpanoval a vládol; aj napriek veľkej dobrotivosti jeho a milosrdenstvu jeho voči nim pokladajú rady jeho za nič a nechcú, aby bol ich sprievodcom.

7 Ó, aká veľká je aničota detí ľudských; áno, dokonca sú menej než prach zeme.

8 Lebo hľa, prach zeme sa pohybuje sem a tam a rozpadá sa na príkaz nášho veľkého a večného Boha.

9 Áno, hľa, hlasom jeho sa vrchy a hory trasú a achvejú.

10 amocou hlasu jeho sa trieštia a vyrovnávajú, áno, dokonca ako údolie.

11 Áno, mocou hlasu jeho sa acelá zem otriasa;

12 Áno, mocou hlasu jeho sa základy kývajú, až do samého stredu.

13 Áno, a ak povie zemi – Pohni sa – pohne sa.

14 Áno, ak povie azemi – Choď bpospiatky, aby cpredĺžila deň o mnoho hodín – stane sa;

15 A tak podľa slova jeho ide zem pospiatky a človeku sa zdá, že slnko sa zastavilo; áno, a hľa, je tomu tak; lebo určite to, čo sa pohybuje je zem, a nie slnko.

16 A hľa, tiež, ak povie avodám veľkej hlbiny – bVyschnite – stane sa.

17 Hľa, ak povie hore tejto – Pozdvihni sa a aprejdi, a padni na oné mesto, aby bolo pochované – hľa, stane sa.

18 A hľa, ak človek aukryje poklad v zemi a Pán povie – Buď bprekliaty pre neprávosť toho, ktorý ho ukryl – hľa, bude prekliaty.

19 A ak Pán povie – Buď prekliaty, aby ťa od tejto doby naďalej a naveky nikto nenašiel – hľa, nikto ho od tejto doby naďalej a naveky nezíska.

20 A hľa, ak Pán povie človeku – Pre neprávosti svoje buď prekliaty naveky – stane sa.

21 A ak Pán povie – Pre neprávosti svoje buď odrezaný z prítomnosti mojej – on spôsobí, aby tomu tak bolo.

22 A beda tomu, komu to povie, lebo tak sa stane tomu, kto bude činiť neprávosť, a nemôže byť spasený; takže, preto, aby ľudia mohli byť spasení, bolo hlásané pokánie.

23 Takže, požehnaní sú tí, ktorí budú činiť pokánie a budú počúvať hlas Pána, svojho Boha; lebo to sú tí, ktorí budú aspasení.

24 A kiež Boh vo veľkej plnosti svojej dá, aby ľudia mohli byť privedení k pokániu a k dobrým skutkom, aby mohli byť znovuzriadení k milosti za amilosťou, podľa skutkov svojich.

25 A ja by som si prial, aby mohli byť spasení všetci ľudia. Ale čítame, že v oný veľký a posledný deň budú niektorí, ktorí budú vyvrhnutí, áno, ktorí budú zavrhnutí z prítomnosti Pánovej;

26 Áno, ktorí budú vydaní stavu nekonečnej biedy, napĺňajúc slová, ktoré hovoria: Tí, ktorí činili dobro, budú mať avečnýživot; a tí, ktorí činili zlo, budú mať večné bzatratenie. A tak tomu je. Amen.