Písma
Helaman 15
predchádzajúce ďalej

Kapitola 15

Pán trestá Nefitov, pretože ich miluje – Obrátení Lámániti sú pevní a stáli vo viere – Pán bude k Lámánitom v neskorších dňoch milosrdný. Okolo roku 6 pred Kr.

1 A teraz, milovaní bratia moji, hľa, oznamujem vám, že pokiaľ nebudete činiť pokánie, vaše domy vám budú zanechané aspustošené.

2 Áno, pokiaľ nebudete činiť pokánie, vaše ženy budú mať veľkú príčinu k tomu, aby žialili v ten deň, kedy budú dojčiť; lebo sa pokúsite ujsť, a nebude žiadne miesto pre úkryt; áno, a beda tým, ktoré budú atehotné, lebo budú ťažké a nebudú môcť utekať; takže budú ušliapané a budú opustené, takže zahynú.

3 Áno, beda ľudu tomuto, ktorý sa nazýva ľudom Nefiho, pokiaľ nebudú činiť pokánie, keď uvidia všetky tieto znamenia a divy, ktoré im budú ukázané; lebo hľa, bol to vyvolený ľud Pánov; áno, on ľud Nefiho miloval, a tiež ich atrestal; áno, v dňoch neprávostí jeho trestal ho, pretože ich miluje.

4 Ale hľa, bratia moji, Lámánitov nenávidel, pretože ich skutky boli neustále zlé, a to pre neprávosť atradícií ich otcov. Ale hľa, skrze kázanie Nefitov k nim prišla spása; a s týmto zámerom Pán bpredĺžil ich dni.

5 A chcel by som, aby ste videli, že aväčšia časť z nich je na ceste povinnosti svojej a kráčajú pred Bohom v obozretnosti, a snažia sa zachovávať prikázania jeho a ustanovenia jeho, a súdy jeho podľa zákona Mojžišovho.

6 Áno, hovorím vám, že väčšia časť z nich toto činí a s neúnavnou usilovnosťou sa usilujú o to, aby mohli priviesť zvyšok bratov svojich k poznaniu pravdy; takže sú mnohí, ktorí sa denne k ich počtu pridávajú.

7 A hľa, vy sami viete, lebo ste to dosvedčili, že všetci tí, ktorí sú privedení k poznaniu pravdy a k tomu, aby poznali zlovoľné a ohavné tradície otcov svojich, a sú vedení k tomu, aby verili svätým písmam, áno, proroctvám svätých prorokov, ktoré sú napísané, čo ich vedie k viere v Pána a k pokániu, k viere a k pokániu, ktoré im prinášajú azmenu srdca –

8 Takže, všetci, ktorí k tomuto prišli, vy sami to viete, sú apevní a stáli vo viere a v tých veciach, ktorými boli oslobodení.

9 A vy tiež viete, že apochovali vojnové zbrane svoje a boja sa ich chopiť, aby snáď nejakým spôsobom nezhrešili; áno, môžete vidieť, že sa boja hrešiť – lebo hľa, strpia, aby boli pošliapaní a zabíjaní nepriateľmi svojimi a nepozdvihnú meče svoje proti nim, a to pre vieru svoju v Krista.

10 A teraz, pre ich stálosť po tom, čo uverili vo veci tieto, ktorým veria, pre ich pevnosť po tom, čo boli kedysi osvietení, hľa, Pán im bude žehnať a predĺži ich dni aj napriek ich neprávosti –

11 Áno, aj keby upadali do neviery, Pán apredĺži ich dni, pokiaľ nenadíde čas, o ktorom hovorili otcovia naši, a tiež prorok bZenóš a mnohí iní proroci, o opätovnom cznovuzriadení bratov našich Lámánitov k poznaniu pravdy –

12 Áno, hovorím vám, že v neskorších časoch sa aprísľuby Pánove budú vzťahovať na bratov našich Lámánitov; a napriek mnohým strastiam, ktoré budú mať, a napriek tomu, že budú bhnaní sem a tam po tvári zeme a budú štvaní, a budú bití, a rozptyľovaní do šírky, nemajúc žiadne miesto za úkryt, Pán k nim bude cmilosrdný.

13 A to je podľa oného proroctva, že budú znova aprivedení k pravému poznaniu, čo je poznanie ich Vykupiteľa a ich veľkého a pravého bpastiera, a budú počítaní medzi ovce jeho.

14 Takže, hovorím vám, bude alepšie im než vám, pokiaľ nebudete činiť pokánie.

15 Lebo hľa, keby im boli aukázané také mocné diela, aké boli ukázané vám, áno, im, ktorí upadali do neviery pre tradície otcov svojich, vy sami to môžete vidieť, že by nikdy znova do neviery neupadali.

16 Takže, hovorí Pán: Nezničím ich úplne, ale spôsobím, aby v deň múdrosti mojej sa ku mne znova vrátili, hovorí Pán.

17 A teraz hľa, Pán hovorí o ľude Nefitov: Ak nebudú činiť pokánie a snažiť sa vykonávať vôľu moju, úplne ich azničím, hovorí Pán, pre ich nevieru napriek mnohým mocným dielam, ktoré som medzi nimi učinil; a tak určite, akože žije Pán, sa veci tieto stanú, hovorí Pán.