Písma
Helaman 2
predchádzajúce ďalej

Kapitola 2

Helaman, syn Helamanov, sa stáva hlavným sudcom – Gadianton vedie tlupu Kiškumenovu – Helamanov služobník zabíja Kiškumena a Gadiantonova tlupa uteká do pustatiny. Okolo roku 50–49 pred Kr.

1 A stalo sa v štyridsiatom a druhom roku vlády sudcov, že potom, ako Moronia znova nastolil mier medzi Nefitmi a Lámánitmi, hľa, nebolo nikoho, kto by zasadol na stolicu sudcovskú; takže medzi ľudom začal znova svár ohľadom toho, kto má zasadnúť na stolicu sudcovskú.

2 A stalo sa, že Helaman, ktorý bol synom Helamanovým, bol ustanovený hlasom ľudu, aby zasadol na stolicu sudcovskú.

3 Ale hľa, aKiškumen, ktorý zavraždil Pahorana, v skrytosti čakal, aby zničil aj Helamana; a bol podporovaný svojou tlupou, ktorá vstúpila do zmluvy, že sa o jeho zlovoľnosti nikto nedozvie.

4 Lebo bol istý aGadianton, ktorý bol neobyčajne umný v mnohých slovách, a tiež vo svojom remesle, vykonávať tajné dielo vraždenia a lúpenia; takže sa stal vodcom tlupy Kiškumenovej.

5 Takže sa im líškal, a tiež Kiškumenovi, že ak ho dosadia na stolicu sudcovskú, zariadi, aby tí, ktorí patria k jeho tlupe, boli medzi ľudom dosadení na miesta moci a právomoci; takže Kiškumen usiloval o to, aby zničil Helamana.

6 A stalo sa, že keď vyšiel k stolici sudcovskej, aby zničil Helamana, hľa, jeden zo služobníkov Helamanových bol v noci vonku a získal v prestrojení znalosť o oných plánoch, ktoré táto tlupa pripravila, aby zničila Helamana –

7 A stalo sa, že sa stretol s Kiškumenom a dal mu znamenie; takže Kiškumen mu oznámil zámer svojho priania, žiadajúc ho, aby ho zaviedol k stolici sudcovskej, aby mohol zavraždiť Helamana.

8 A keď služobník Helamanov poznal všetko v srdci Kiškumenovom, a že jeho zámerom je vraždiť, a tiež, že zámerom všetkých tých, ktorí prináležia k jeho tlupe, je vraždiť a kradnúť, a získavať moc (a toto bol ich atajný plán a ich spolok), služobník Helamanov povedal Kiškumenovi: Poďme k stolici sudcovskej.

9 Teraz, to Kiškumena nesmierne potešilo, lebo si myslel, že dosiahne zámer svoj; ale hľa, služobník Helamanov, keď sa blížili k stolici sudcovskej, bodol Kiškumena až do srdca, takže ten padol bez hlasu mŕtvy. A bežal a povedal Helamanovi všetky veci, ktoré videl a počul, a urobil.

10 A stalo sa, že Helaman vyslal ľudí, aby túto tlupu lupičov a tajných vrahov zajali, aby mohli byť podľa zákona popravení.

11 Ale hľa, keď Gadianton zistil, že sa Kiškumen nevracia, zľakol sa, že by mohol byť zničený; takže dal, aby ho jeho tlupa nasledovala. A vydali sa tajnou cestou na útek z krajiny do pustatiny; a tak keď Helaman vyslal ľudí, aby ich zajali, nemohli ich nikde nájsť.

12 A viac o tomto Gadiantonovi bude povedané neskôr. A tak skončil štyridsiaty a druhý rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho.

13 A hľa, na konci tejto knihy uvidíte, že tomuto aGadiantonovi sa podarilo privodiť pád, áno, skoro úplné zničenie ľudu Nefiho.

14 Hľa, nemyslím tým koniec knihy Helamanovej, ale myslím koniec knihy Nefiho, z ktorej som vyňal celú túto správu, ktorú som napísal.