Písma
Helaman 8


Kapitola 8

Skazení sudcovia sa snažia popudiť ľud proti Nefimu – Abrahám, Mojžiš, Zenóš, Zenók, Eziáš, Izaiáš, Jeremiáš, Lechí a Nefi, všetci svedčili o Kristovi – Nefi skrze inšpiráciu oznamuje zavraždenie hlavného sudcu. Okolo roku 23–21 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že keď Nefi hovoril slová tieto, hľa, boli tam mužovia, ktorí boli sudcami, ktorí tiež patrili k tajnej tlupe Gadiantonovej, a tí sa hnevali a volali proti nemu, hovoriac ľudu: Prečo sa tohto muža nechopíte a nepredvediete ho, aby mohol byť odsúdený podľa zločinu, ktorý učinil?

2 Prečo sa na tohto muža dívate a počúvate ho, ako hanobí ľud tento a zákon náš?

3 Lebo hľa, Nefi k nim hovoril o skazenosti ich zákona; áno, Nefi hovoril mnoho vecí, ktoré nemôžu byť napísané; a nehovoril nič, čo by sa protivilo prikázaniam Božím.

4 A oní sudcovia sa na neho hnevali, pretože k nim ahovoril jasne o ich tajných dielach temnoty; a predsa, neodvažovali sa na neho položiť vlastné ruky svoje, lebo sa báli ľudu, aby nevolal proti nim.

5 Takže volali k ľudu, hovoriac: Prečo mužovi tomuto trpíte, aby nás hanobil? Lebo hľa, on odsudzuje celý ľud tento, až k záhube; áno, a tiež, že tieto veľké mestá naše nám budú odňaté, a tak v nich nebudeme mať žiadne miesto.

6 A teraz, my vieme, že to je nemožné, lebo hľa, my sme mocní, a mestá naše sú veľké, takže nepriatelia naši nemôžu nad nami mať žiadnu moc.

7 A stalo sa, že tak podnecovali ľud k hnevu proti Nefimu a vyvolávali medzi nimi sváry; lebo boli tam niektorí, ktorí zvolali: Nechajte muža toho tak, lebo je to muž dobrý, a oné veci, ktoré hovorí, sa určite stanú, ak nebudeme činiť pokánie;

8 Áno, hľa, prídu na nás všetky súdy, ktorými proti nám svedčil; lebo vieme, že nám spravodlivo svedčil o neprávostiach našich. A hľa, je ich veľa, a on rovnako dobre avie o všetkých veciach, ktoré nás postihnú, ako vie o neprávostiach našich;

9 Áno, a hľa, keby nebol prorokom, nemohol by o oných veciach svedčiť.

10 A stalo sa, že oným ľuďom, ktorí usilovali o to, aby Nefiho zničili, strach zabránil, aby na neho vložili ruky; takže začal k nim znovu hovoriť, vidiac, že v očiach niekoľkých získal priazeň, natoľko, že ostatní mali strach.

11 Takže bol nútený hovoriť k nim viac, hovoriac: Hľa, bratia moji, či ste nečítali, že Boh dal jedinému mužovi, dokonca Mojžišovi, moc, aby udrel do vôd aČerveného mora, a ony sa rozostúpili na jednu i na druhú stranu, natoľko, že Izraeliti, ktorí boli otcami našimi, prešli po suchej zemi, a nad vojskami Egypťanov sa vody uzavreli a pohltili ich?

12 A teraz hľa, ak Boh dal tomuto mužovi takú moc, prečo by ste sa teda mali medzi sebou hádať a hovoriť, že on mi nedal žiadnu moc, skrze ktorú môžem vedieť o súdoch, ktoré na vás prídu, ak nebudete činiť pokánie?

13 Ale hľa, vy nielenže popierate slová moje, ale vy popierate aj všetky slová, ktoré hovorili otcovia naši, a tiež slová, ktoré hovoril tento muž, Mojžiš, ktorému bola daná taká veľká moc, áno, slová, ktoré hovoril o príchode Mesiáša.

14 Áno, či nevydal svedectvo, že príde Syn Boží? A tak ako apozdvihol medeného hada v pustatine, práve tak bude pozdvihnutý ten, ktorý príde.

15 A tak ako všetci, ktorí pozreli na oného hada, mali ažiť, práve tak všetci, ktorí budú hľadieť na Syna Božieho s vierou, majúc ducha skrúšeného, môžu bžiť, dokonca životom, ktorý je večný.

16 A teraz hľa, nielen Mojžiš svedčil o veciach týchto, ale tiež avšetci svätí proroci, od jeho dní až po dni Abrahámove.

17 Áno, a hľa, aAbrahám videl príchod jeho a bol naplnený radosťou, a radoval sa.

18 Áno, a hľa, hovorím vám, nielen Abrahám vedel o veciach týchto, ale aj pred dňami Abrahámovými boli amnohí, ktorí boli povolaní brádom Božím; áno, dokonca podľa rádu Syna jeho; a to, aby bolo ľudu ukázané mnoho tisíc rokov pred príchodom jeho, že dokonca vykúpenie príde k nim.

19 A teraz, chcel by som, aby ste vedeli, že aj odo dní Abrahámových bolo mnoho prorokov, ktorí o veciach týchto svedčili; áno, hľa, prorok aZenóš smelo svedčil; za čo bol zabitý.

20 A hľa, tiež aZenók, a tiež Eziáš, a tiež bIzaiášcJeremiáš (Jeremiáš bol ten istý prorok, ktorý svedčil o zničení dJeruzalema), a teraz vieme, že Jeruzalem bol zničený podľa slov Jeremiášových. Ó, prečo by teda Syn Boží nemal prísť, podľa proroctva jeho?

21 A teraz, budete spochybňovať to, že aJeruzalem bol zničený? Budete hovoriť, že bsynovia Cidkiju neboli zabití, všetci až na cMuleka? Áno, a neviete snáď, že semeno Cidkijovo je s nami a že bolo vyhnané z krajiny Jeruzalem? Ale hľa, to nie je všetko –

22 Otec náš Lechí bol vyhnaný z Jeruzalema, pretože svedčil o veciach týchto. Nefi tiež svedčil o veciach týchto, a tiež takmer všetci otcovia naši, až do tejto doby; áno, svedčili o apríchode Krista a očakávali jeho deň, a radovali sa z jeho dňa, ktorý príde.

23 A hľa, on je Boh a je s nimi, a ukázal sa im, že ním boli vykúpení; a oni mu vzdali slávu pre to, čo príde.

24 A teraz, pretože veci tieto viete a nemôžete ich poprieť, iba ak budete klamať, takže v tomto ste zhrešili, lebo ste všetky veci tieto zavrhli, aj napriek tak mnohým dôkazom, ktoré ste obdržali; áno, dokonca ste obdržali avšetky veci, ako veci na nebi, tak všetky veci, ktoré sú na zemi, ako svedectvo o tom, že sú pravdivé.

25 Ale hľa, vy ste zavrhli pravdu a avzbúrili ste sa proti svojmu svätému Bohu; a dokonca v dobe tejto, namiesto aby ste si ukladali bpoklady v nebi, kde sa nič neskazí a kam nemôže prísť nič, čo je nečisté, hromadíte si hnev pre deň csúdu.

26 Áno, dokonca v tejto dobe dozrievate kvôli vraždám svojim a asmilstvu svojmu, a zlovoľnosti svojej k večnej skaze; áno, a pokiaľ nebudete činiť pokánie, čoskoro na vás príde.

27 Áno, hľa, je teraz dokonca pri dverách vašich; áno, choďte k stolici sudcovskej a hľadajte; a hľa, váš sudca je zavraždený a aleží v krvi svojej; a bol zavraždený bbratom svojím, ktorý usiluje o to, aby usadol na stolicu sudcovskú.

28 A hľa, obaja patria k tajnej tlupe vašej, ktorej apôvodcom je Gadianton a onen zlý, ktorý usiluje o to, aby zničil duše ľudské.