Písma
Helaman 10
predchádzajúce ďalej

Kapitola 10

Pán dáva Nefimu pečatiacu moc – Je obdarený mocou zväzovať a rozväzovať na zemi a na nebi – Prikazuje ľuďom, aby činili pokánie, inak zahynú – Duch ho prenáša od zástupu k zástupu. Okolo roku 21–20 pred Kr.

1 A stalo sa, že medzi ľuďmi povstal rozpor, natoľko, že sa rozdelili tak a onak a išli svojou cestou, zanechávajúc Nefiho samého, keď stál uprostred nich.

2 A stalo sa, že Nefi išiel svojou cestou k svojmu vlastnému domu, apremýšľajúc o veciach, ktoré mu Pán ukázal.

3 A stalo sa, ako tak premýšľal – súc veľmi skľúčený pre zlovoľnosť ľudu Nefitov, ich tajné diela temnoty a ich vraždenie, a ich plienenie, a všelijaké neprávosti – a stalo sa, že ako tak premýšľal v srdci svojom, hľa, prišiel k nemu hlas, hovoriac:

4 Požehnaný si, Nefi, pre veci tieto, ktoré si učinil; lebo uzrel som, ako si s aneúnavnosťou oznamoval ľudu tomuto slovo, ktoré som ti dal. A nebál si sa ich a neusiloval si o bvlastný život svoj, ale vyhľadával si cvôľu moju a usiloval si sa dodržiavať prikázania moje.

5 A teraz, pretože si to činil s takou neúnavnosťou, hľa, budem ti žehnať naveky; a učiním ťa mocným v slove a v skutku, vo viere a v dielach; áno, dokonca tak, že avšetky veci sa ti stanú podľa bslova tvojho, lebo ty cnepožiadaš o to, čo je proti vôli mojej.

6 Hľa, ty si Nefi a ja som Boh. Hľa, oznamujem ti v prítomnosti anjelov svojich, že budeš mať moc nad ľudom týmto a podľa zlovoľnosti ľudu tohto postihneš krajinu ahladom a morom, a skazou.

7 Hľa, dávam ti moc, že čokoľvek aspečatíš na zemi, bude spečatené na nebi; a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebi; a tak budeš mať moc medzi ľudom týmto.

8 A tak, ak povieš chrámu tomuto: Rozpukni sa na dvoje, bude to učinené.

9 A ak povieš ahore tejto: Vrhni sa dole a buď rovná, bude to učinené.

10 A hľa, ak povieš, že Boh udrie ľud tento, stane sa.

11 A teraz hľa, prikazujem ti, aby si išiel a oznamoval ľudu tomuto, že tak hovorí Pán Boh, ktorý je Všemohúci: Pokiaľ nebudete činiť pokánie, budete bití, dokonca k azničeniu.

12 A hľa, teraz, stalo sa, že keď Pán povedal Nefimu slová tieto, zastavil sa a nešiel do vlastného domu svojho, ale vrátil sa k zástupom, ktoré boli rozptýlené po tvári krajiny, a začal im oznamovať slovo Pánovo, ktoré mu bolo povedané, o ich zničení, ak nebudú činiť pokánie.

13 Teraz hľa, navzdory onému veľkému zázraku, ktorý Nefi učinil, keď im povedal o smrti hlavného sudcu, zatvrdili srdcia svoje a nepočúvali slová Pánove.

14 Takže im Nefi oznamoval slovo Pánove, hovoriac: Pokiaľ nebudete činiť pokánie, tak hovorí Pán, budete bití, dokonca k zničeniu.

15 A stalo sa, že keď im Nefi oznamoval slovo, hľa, stále zatvrdzovali srdcia svoje a nechceli slová jeho počúvať; takže ho hanobili a snažili sa položiť na neho ruky svoje, aby ho mohli uvrhnúť do väzenia.

16 Ale hľa, moc Božia bola s ním a oni ho nemohli chytiť, aby ho uvrhli do väzenia, lebo ho uchopil Duch a odniesol ho preč z ich stredu.

17 A stalo sa, že tak chodil v Duchu od zástupu k zástupu, oznamujúc slovo Božie, dokonca pokiaľ ho neoznámil im všetkým či ho nevyslal medzi všetkých ľudí.

18 A stalo sa, že nechceli slová jeho počúvať; a začali byť sváry, natoľko, že sa rozdelili proti sebe a začali sa navzájom zabíjať mečom.

19 A tak skončil sedemdesiaty a prvý rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho.