Alma 13
předchozí další

Kapitola 13

Muži jsou povoláváni jako vysocí kněží pro svou nesmírnou víru a dobré skutky – Mají učiti přikázáním – Skrze spravedlivost jsou posvěceni a vcházejí v odpočinutí Páně – Melchisedech byl jedním z nich – Andělé oznamují radostné zvěsti po celé zemi – Zjeví vlastní příchod Krista. Kolem roku 82 př. Kr.

1 A opět, bratří moji, chtěl bych upnouti mysl vaši na onu dobu, kdy Pán Bůh dal svým dětem tato přikázání; a chtěl bych, abyste si pamatovali, že Pán Bůh avysvěcoval kněze podle svého svatého řádu, který byl podle řádu jeho Syna, aby učili lid těmto věcem.

2 A tito kněží byli vysvěcováni podle ařádu jeho Syna takovým bzpůsobem, aby lid věděl, jakým způsobem vyhlížeti jeho Syna pro vykoupení.

3 A toto je způsob, jakým byli vysvěcováni – byvše apovoláni a bpřipravováni od czaložení světa podle dpředzvědění Božího na základě své nesmírné víry a dobrých skutků; ponejprve byvše ponecháni ezvoliti si dobro, nebo zlo; tudíž zvolivše si dobro a projevujíce převelikou fvíru, jsou gpovoláni svatým povoláním, ano, oním svatým povoláním, jež bylo pro takové připraveno s přípravným vykoupením a podle něj.

4 A tak byli apovoláni k tomuto svatému povolání na základě své víry, zatímco jiní odmítali Ducha Božího na základě tvrdosti srdce svého a zaslepenosti mysli své, zatímco kdyby toho nebylo, mohli by míti stejně velikou bvýsadu jako bratří jejich.

5 Neboli zkrátka, ponejprve byli ve astejném postavení jako bratří jejich; tak bylo toto svaté povolání připraveno od založení světa pro takové, kteří nebudou zatvrzovati srdce své, jsa v usmíření a skrze usmíření Jednorozeným Synem, který byl připraven –

6 A tak jsouce povoláni tímto svatým povoláním a vysvěceni do vysokého kněžství svatého řádu Božího, aby učili děti lidské přikázáním jeho, aby i ony mohly vejíti v aodpočinutí jeho –

7 Toto vysoké kněžství je podle řádu Syna jeho, kterýžto řád byl od založení světa; neboli jinými slovy je abez počátku dnů či konce roků, jsa připraven od věčnosti do veškeré věčnosti podle bjeho předzvědění všech věcí –

8 Nyní, byli avysvěceni tímto způsobem – jsouce povoláni svatým povoláním a vysvěceni svatým obřadem a berouce na sebe vysoké kněžství svatého řádu, kteréžto povolání a obřad a vysoké kněžství je bez počátku či konce –

9 Tak se stávají avysokými kněžími na věky, podle řádu Syna, Jednorozeného Otcova, jenž je bez počátku dnů či konce roků, jenž je pln bmilosti, nestrannosti a pravdy. A tak tomu jest. Amen.

10 Nyní, jak jsem pravil o svatém řádu neboli o tomto avysokém kněžství, bylo mnoho těch, kteří byli vysvěceni a stali se vysokými kněžími Božími; a bylo to na základě nesmírné víry jejich a bpokání jejich a spravedlivosti jejich před Bohem, neboť si zvolili činiti pokání a činiti spravedlivost raději nežli zahynouti;

11 Tudíž byli povoláni podle tohoto svatého řádu a byli aposvěceni a bšat jejich byl omyt doběla krví Beránkovou.

12 Nyní, oni, byvše aposvěceni bDuchem Svatým, učinivše šat svůj bílým, jsouce před Bohem cčistí a bez poskvrny, nemohli pohlížeti na dhřích, leda s eodporem; a bylo mnoho těch, převelice mnoho, kteří byli učiněni čistými a vešli v odpočinutí Pána svého Boha.

13 A nyní, bratří moji, chtěl bych, abyste se pokořili před Bohem a nesli aovoce hodné pokání, abyste i vy mohli vejíti v ono odpočinutí.

14 Ano, pokořte se tak jako lid za dnů aMelchisedecha, který byl také vysokým knězem podle téhož řádu, o němž jsem mluvil, který také vzal na sebe vysoké kněžství na věky.

15 A byl to tentýž Melchisedech, kterému aAbraham platil bdesátky; ano, dokonce otec náš Abraham platil desátky, jeden desátý díl ze všeho, co vlastnil.

16 Nyní, tyto aobřady byly tímto způsobem dány, aby tak lid mohl vyhlížeti Syna Božího, a to bylo bpředobrazem řádu jeho neboli to byl řád jeho, a to bylo učiněno, aby mohli k němu vyhlížeti pro odpuštění hříchů svých, aby mohli vejíti v odpočinutí Páně.

17 Nyní, tento Melchisedech byl králem nad zemí Sálem; a lid jeho zesílil v nepravosti a v ohavnosti; ano, všichni sešli z cesty; byli plni všeliké zlovolnosti;

18 Ale Melchisedech, projeviv mocnou víru a obdržev úřad vysokého kněžství podle asvatého řádu Božího, kázal svému lidu pokání. A vizte, oni pokání činili; a Melchisedech zjednal v zemi mír za svých dnů; tudíž byl nazýván knížetem pokoje, neboť byl králem Sálemu; a vládl pod otcem svým.

19 Nyní, byli amnozí před ním, a také byli mnozí potom, ale bžádný nebyl větší; tudíž, zmínili se o něm podrobněji.

20 Nyní, nemusím tuto věc opakovati; to, co jsem řekl, může postačiti. Vizte, apísma jsou před vámi; budete-li je bpřekrucovati, bude to k vaší vlastní zkáze.

21 A nyní, stalo se, že když jim Alma pravil tato slova, vztáhl k nim svou ruku a zvolal mocným hlasem řka: Nyní je čas činiti apokání, neboť den spasení se blíží;

22 Ano, a hlas Páně to aústy andělů oznamuje všem národům; ano, oznamuje to, aby mohly míti radostné zvěsti veliké radosti; ano, hlásá tyto radostné zvěsti mezi veškerým svým lidem, ano, dokonce i těm, kteří jsou rozptýleni do široka po tváři země; pročež ony přišly k nám.

23 A jsou nám oznámeny ajasnými slovy, abychom mohli porozuměti, takže nemůžeme chybovati; a to proto, že jsme btuláky v cizí zemi; tudíž jsme tak vysoce oblíbeni, neboť nám jsou tyto radostné zvěsti oznamovány ve všech částech naší vinice.

24 Neboť vizte, aandělé je v této době oznamují mnohým v naší zemi; a to proto, aby připravili srdce dětí lidských na to, aby přijaly slovo jeho v době příchodu jeho v slávě jeho.

25 A nyní my jen čekáme na to, až uslyšíme radostnou novinu, jež nám bude oznámena ústy andělů, o příchodu jeho; neboť onen čas přijde, anevíme jak brzy. Kéž by Bůh dal, aby to bylo za dnů mých; ale ať to bude dříve či později, budu se z toho radovati.

26 A aspravedlným a svatým lidem to bude ústy andělů v době příchodu jeho oznámeno, aby se slova otců našich mohla naplniti podle toho, co o něm promlouvali, což bylo podle ducha proroctví, jenž byl v nich.

27 A nyní, bratří moji, apřeji si z celé hloubky srdce svého, ano, s velikou úzkostí až k bolesti, abyste poslouchali slova moje a odvrhli hříchy své a neodkládali den pokání svého;

28 Ale abyste se pokořili před Pánem a vzývali svaté jméno jeho a abděli a modlili se stále, abyste nebyli bpokoušeni nad to, co můžete snésti, a tak abyste byli vedeni Svatým Duchem, stávajíce se pokornými, cmírnými, poddajnými, trpělivými, plnými lásky a veškeré shovívavosti;

29 aMajíce víru v Pána; majíce naději, že obdržíte život věčný; majíce vždy blásku Boží v srdci svém, abyste mohli býti posledního dne pozvednuti a abyste mohli vejíti v codpočinutí jeho.

30 A kéž vám Pán udělí pokání, abyste na sebe nepřivodili hněv jeho, abyste nebyli spoutáni řetězy apekla, abyste nevytrpěli druhou bsmrt.

31 A Alma k lidu promlouval mnohem více slov, jež nejsou v této knize napsána.