Alma 2
  Footnotes

  Kapitola 2

  Amlici usiluje o to, aby byl králem, a je hlasem lidu zavržen – Jeho následovníci ho dosazují za krále – Amlicité vedou válku proti Nefitům a jsou poraženi – Lamanité a Amlicité spojují síly a jsou poraženi – Alma zabíjí Amliciho. Kolem roku 87 př. Kr.

  1 A stalo se na počátku pátého roku jejich vlády, že mezi lidem vyvstal svár; neboť jistý muž, který se jmenoval Amlici, jsa mužem velice vychytralým, ano, moudrým mužem co do moudrosti světa, jsa podle řádu onoho muže, který zabil mečem aGedeona a který byl podle zákona popraven –

  2 Nyní, tento Amlici k sobě svou vychytralostí odvedl mnoho lidí; dokonce tolik, že počali býti velmi mocní; a počali usilovati o ustanovení Amliciho za krále nad lidem.

  3 Nyní, toto vzbudilo neklid mezi lidem církve, a také mezi všemi těmi, kteří nebyli odvedeni Amliciovým přesvědčováním; neboť věděli, že podle jejich zákona musejí takové věci býti ustanoveny ahlasem lidu.

  4 Tudíž, kdyby bylo možné, aby Amlici získal hlas lidu, on, jsa zlovolný člověk, by je apřipravil o jejich práva a výsady církve; neboť jeho záměrem bylo zničiti církev Boží.

  5 A stalo se, že se lidé shromáždili po celé zemi, každý člověk podle svého názoru, ať již byl pro Amliciho nebo proti němu, do oddělených skupin, majíce mezi sebou mnoho rozepří a podivných asvárů.

  6 A tak se shromáždili, aby v oné záležitosti odevzdali svůj hlas; a ten byl předložen soudcům.

  7 A stalo se, že hlas lidu vyzněl proti Amlicimu, takže králem nad lidem učiněn nebyl.

  8 Nyní, to způsobilo mnoho radosti v srdci těch, kteří byli proti němu; ale Amlici podněcoval ty, kteří mu byli nakloněni, aby se hněvali na ty, kteří mu nakloněni nebyli.

  9 A stalo se, že se shromáždili a vysvětili Amliciho za svého krále.

  10 Nyní, když byl Amlici nad nimi učiněn králem, přikázal jim, aby pozvedli zbraně proti svým bratřím; a toto učinil, aby si je mohl podrobiti.

  11 Nyní, lidé Amliciovi byli rozeznáváni jménem Amliciovým, jsouce nazýváni aAmlicité; a zbytek se nazýval bNefité neboli lid Boží.

  12 Tudíž lid Nefitů si byl vědom záměru Amlicitů, a tudíž se připravoval na setkání s nimi; ano, vyzbrojili se meči a dýkami a luky a šípy a kameny a praky a všelikými aválečnými zbraněmi všeho druhu.

  13 A tak byli připraveni na setkání s Amlicity v době jejich příchodu. A podle svého počtu měli určené velitele a vyšší velitele a hlavní velitele.

  14 A stalo se, že Amlici vyzbrojil své muže všelikými válečnými zbraněmi všeho druhu; a také určil nad lidmi vládce a vůdce, aby je vedli do války proti jejich bratřím.

  15 A stalo se, že Amlicité došli na pahorek Amnihu, který je na východ od ařeky Sidon, jež protéká kolem bzemě Zarahemla, a tam počali vésti válku s Nefity.

  16 Nyní, Alma, jsa ahlavním soudcem a správcem lidu Nefiova, vyšel tudíž s lidem svým, ano, se svými veliteli a s hlavními veliteli, ano, v čele svých vojsk do boje proti Amlicitům.

  17 A počali Amlicity pobíjeti na pahorku východně od Sidonu. A Amlicité bojovali s Nefity s velikou silou, tak velikou, že mnozí Nefité před Amlicity padli.

  18 Nicméně Pán posílil ruku Nefitů tak, že Amlicity pobíjeli ve velikém krveprolití, takže ti před nimi počali prchati.

  19 A stalo se, že Nefité Amlicity po celý onen den pronásledovali a pobíjeli je ve velikém krveprolití, tak velikém, že z Amlicitů bylo apobito dvanáct tisíc pět set třicet a dvě duše; a z Nefitů bylo pobito šest tisíc pět set šedesát a dvě duše.

  20 A stalo se, že když Alma nemohl Amlicity déle pronásledovati, dal, aby jeho lidé rozbili své stany v aúdolí Gedeon, kteréžto údolí bylo pojmenováno po onom Gedeonovi, který byl zabit mečem rukou bNehorovou; a v tomto údolí Nefité rozbili své stany na noc.

  21 A Alma vyslal vyzvědače, aby sledovali zbytek Amlicitů, aby mohl zvěděti jejich plány a jejich úklady, aby se jim mohl brániti, aby mohl zachovati svůj lid od zničení.

  22 Nyní, ti, které vyslal, aby pozorovali tábor Amlicitů, se jmenovali Zeram a Amnor a Manti a Limher; toto byli ti, kteří vyšli se svými muži pozorovati tábor Amlicitů.

  23 A stalo se, že se nazítří vrátili do tábora Nefitů ve velikém spěchu, jsouce převelice ohromeni a zasaženi velikým strachem, a pravili:

  24 Vizte, sledovali jsme tábor aAmlicitů a k svému velikému ohromení jsme uviděli v zemi Minon, nad zemí Zarahemla, směrem k zemi bNefi, početné zástupy Lamanitů; a vizte, Amlicité se k nim připojili;

  25 A útočí v této zemi na naše bratří; a ti před nimi prchají se svými stády a se svými manželkami a se svými dětmi k našemu městu; a pokud si nepospíšíme, oni se zmocní našeho města a naši otcové a naše manželky a naše děti budou pobiti.

  26 A stalo se, že lid Nefiův vzal své stany a šel z údolí Gedeon k svému městu, což bylo město aZarahemla.

  27 A vizte, jak přecházeli řeku Sidon, přišli na ně Lamanité a Amlicité, jsouce téměř tak apočetní jako písek mořský, aby je zničili.

  28 Nicméně Nefité, aposíleni rukou Páně, protože se k němu vroucně modlili, aby je vysvobodil z rukou jejich nepřátel, proto Pán vyslyšel jejich volání a posílil je, a Lamanité a Amlicité před nimi padali.

  29 A stalo se, že Alma se bil s Amlicim mečem tváří v tvář; a udatně spolu bojovali.

  30 A stalo se, že Alma, jsa mužem Božím a byv naplněn velikou avírou, zvolal řka: Ó Pane, buď milosrdný a ušetři život můj, abych mohl býti nástrojem v rukou tvých, abych zachránil a zachoval lid tento.

  31 Nyní, když Alma pronesl tato slova, bojoval opět s Amlicim; a byl posílen natolik, že Amliciho mečem zabil.

  32 A také bojoval s králem Lamanitů; ale král Lamanitů před Almou uprchl a vyslal své stráže, aby s Almou bojovaly.

  33 Ale Alma se svými strážemi bojoval proti strážím krále Lamanitů, dokud je nepobil a nezahnal zpět.

  34 A tak čistil zemi, nebo spíše břeh, který byl na západ od řeky Sidon, házeje těla Lamanitů, kteří byli pobiti, do vod Sidonu, aby tak jeho lidé měli místo, kde by mohli přejíti a bojovati s Lamanity a Amlicity na západní straně řeky Sidon.

  35 A stalo se, že když všichni přešli řeku Sidon, že Lamanité a Amlicité před nimi počali prchati, přestože byli tak početní, že nemohli býti spočítáni.

  36 A prchali před Nefity do pustiny, jež byla na západě a na severu, daleko za hranicemi země; a Nefité je udatně pronásledovali a pobíjeli je.

  37 Ano, napadali je ze všech stran a pobíjeli je a hnali, dokud nebyli rozptýleni na západě a na severu a dokud nedosáhli pustiny, jež se nazývala Hermounts; a byla to ona část pustiny, jež byla zamořena divou a dravou zvěří.

  38 A stalo se, že mnozí v pustině na své rány zemřeli a byli sežráni onou zvěří a také supy z oblohy; a jejich kosti byly nalezeny a byly nakupeny na zemi.