Písma
Alma 7


Slova Almova, která promlouval k lidu v Gedeonu, podle jeho vlastního záznamu.

Obsaženo v kapitole 7.

Kapitola 7

Kristus se narodí Marii – Uvolní pouta smrti a ponese hříchy svého lidu – Ti, kteří činí pokání a jsou pokřtěni a zachovávají přikázání, budou míti věčný život – Špinavost nemůže zděditi království Boží – Je požadována pokora, víra, naděje a pravá láska. Kolem roku 83 př. Kr.

1 Vizte, milovaní bratří moji, vida, že mi bylo umožněno přijíti k vám, tudíž pokusím se vás aosloviti řečí svou; ano, svými vlastními ústy, vida, že je to poprvé, co k vám promlouvám slovy úst svých, byv zcela upoután k bstolici soudcovské a byv velmi zaměstnán, takže jsem k vám nemohl přijíti.

2 A dokonce ani nyní, v tuto dobu, bych nemohl přijíti, kdyby nebylo toho, že soudcovská stolice byla apředána jinému, aby vládl na mém místě; a Pán ve velikém milosrdenství dal, abych přišel za vámi.

3 A vizte, přišel jsem s velikými nadějemi a s velikým přáním, abych shledal, že jste se před Bohem pokořili a že jste nadále úpěnlivě prosili o milost jeho, abych shledal, že jste před ním bez úhony, a abych shledal, že nejste v oněch hrozných rozpacích, ve kterých byli bratří naši v Zarahemle.

4 Ale velebeno buď jméno Boží, že mi dal poznati, ano, dal mi převelikou radost z poznání, že jsou opět upevněni na cestě spravedlivosti jeho.

5 A věřím, podle Ducha Božího, který je ve mně, že také budu míti radost z vás; nicméně, nepřeji si, aby radost má z vás přišla skrze mnoho strastí a zármutku, jež jsem měl kvůli bratřím v Zarahemle, neboť vizte, radost má z nich přichází až poté, co jsem se prodral mnohou strastí a zármutkem.

6 Ale vizte, věřím, že nejste ve stavu tak veliké nevíry, jako byli bratří vaši; věřím, že nejste povýšeni v pýše srdce svého; ano, věřím, že jste neulpěli srdcem svým na bohatství a na marných věcech světa; ano, věřím, že neuctíváte amodly, ale že uctíváte pravého a bživého Boha a že vyhlížíte se stálou vírou odpuštění hříchů svých, jež přijde.

7 Neboť vizte, pravím vám, že má přijíti mnoho věcí; a vizte, jedna věc je důležitější nežli všechny ostatní – neboť vizte, není daleko ačas, kdy Vykupitel bude žíti mezi lidem svým a přijde mezi něj.

8 Vizte, nepravím, že přijde mezi nás v době, kdy bude přebývati ve smrtelném stánku svém; neboť vizte, Duch mi neřekl, že tomu tak bude. Nyní, co se týče této věci, nevím; ale tolik vím, že Pán Bůh má moc činiti všechny věci podle slova svého.

9 Ale vizte, Duch mi pravil tolik řka: Volej k lidu tomuto řka – Čiňte apokání a připravujte cestu Páně a kráčejte po stezkách jeho, jež jsou přímé; neboť vizte, království nebeské je na dosah a Syn Boží bpřijde na tvář země.

10 A vizte, anarodí se bMarii, v Jeruzalémě, což je czemě praotců našich, a ona bude dpannou, drahocennou a vyvolenou nádobou, jež bude zastíněna a epočne mocí Ducha Svatého a porodí syna, ano, dokonce Syna Božího.

11 A on půjde, trpě bolesti a astrasti a pokušení všeho druhu; a to se stane, aby se naplnilo slovo, jež praví, že na sebe vezme bolesti a nemoci lidu svého.

12 A vezme na sebe asmrt, aby mohl uvolniti pouta smrti, jež spoutávají lid jeho; a vezme na sebe slabosti jejich, aby nitro jeho mohlo býti naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak bpomoci lidu svému podle slabostí jeho.

13 Nyní, Duch azná všechny věci; nicméně Syn Boží bude trpěti podle těla, aby na sebe mohl bvzíti hříchy lidu svého, aby mohl vymazati přestupky jeho podle moci vysvobození svého; a nyní vizte, toto je svědectví, které je ve mně.

14 Nyní, pravím vám, že musíte činiti pokání a býti aznovuzrozeni; neboť Duch praví, že nejste-li znovuzrozeni, nemůžete zděditi království nebeské; tudíž pojďte a buďte pokřtěni ku pokání, abyste mohli býti omyti z hříchů svých, abyste mohli míti víru v Beránka Božího, který snímá hříchy světa a který má moc spasiti a očistiti od veškeré nespravedlivosti.

15 Ano, pravím vám, pojďte a nebojte se a odložte každý hřích, který vás snadno aobkličuje a který vás svazuje až ke zničení, ano, pojďte a vyjděte a ukažte svému Bohu, že jste ochotni činiti pokání z hříchů svých a vstoupiti s ním do smlouvy, že budete zachovávati přikázání jeho, a dosvědčete mu to dnes tím, že vejdete do vod křtu.

16 A kdokoli toto učiní a bude zachovávati přikázání Boží od té doby nadále, ten si vzpomene, že mu pravím, ano, vzpomene si, že jsem mu pravil, že bude míti život věčný, podle svědectví Svatého Ducha, který ve mně svědčí.

17 A nyní, milovaní bratří moji, věříte těmto věcem? Vizte, pravím vám, ano, já vím, že jim věříte; a to, že vím, že jim věříte, je projevem Ducha, který je ve mně. A nyní, protože víra vaše v to je silná, ano, v ony věci, o nichž jsem mluvil, veliká je radost moje.

18 Neboť jak jsem vám pravil od počátku, že jsem si velmi přál, abyste nebyli v onom stavu rozpaků jako bratří vaši, tak tedy jsem shledal, že přání má byla uspokojena.

19 Neboť pociťuji, že jste na stezkách spravedlivosti; pociťuji, že jste na stezce, jež vede do království Božího; ano, pociťuji, že činíte astezky jeho přímé.

20 Pociťuji, že vám bylo oznámeno svědectvím slova jeho, že on nemůže akráčeti po křivých stezkách; ani se neodchyluje od toho, co pravil; ani nástinem se neobrací zprava doleva neboli od toho, co je správné, k tomu, co je špatné; tudíž cesta jeho je jeden věčný koloběh.

21 A on nepřebývá v anesvatých chrámech; aniž do království Božího může býti přijata špinavost nebo něco, co je nečisté; tudíž pravím vám, že přijde čas, ano, a bude to posledního dne, kdy ten, kdo je bšpinavý, zůstane ve špinavosti své.

22 A nyní, milovaní bratří moji, řekl jsem vám tyto věci, abych vás probudil k vědomí povinnosti vaší vůči Bohu, abyste před ním mohli kráčeti bez úhony a abyste mohli kráčeti podle svatého řádu Božího, podle něhož jste byli přijati.

23 A nyní, chtěl bych, abyste byli apokorní a poddajní a jemní; aby se s vámi dalo snadno vycházeti; abyste byli plni trpělivosti a shovívavosti; jsouce umírnění ve všech věcech; jsouce pilní v zachovávání přikázání Božích za všech dob; žádajíce všeho, čeho je vám zapotřebí, jak věcí duchovních, tak časných; vždy Bohu vzdávajíce díky za vše, co dostáváte.

24 A hleďte, abyste měli avíru, naději a pravou lásku, a pak budete vždy oplývati dobrými skutky.

25 A kéž vám Pán žehná a uchovává šat váš bez poskvrny, abyste nakonec mohli býti přivedeni, abyste usedli s Abrahamem, Izákem a Jákobem a se svatými proroky, kteří byli již od té doby, co počal svět, majíce šat svůj abez poskvrny, tak jako je bez poskvrny šat jejich, v království nebeském, a již nikdy z něho nevyšli.

26 A nyní, milovaní bratří moji, promlouval jsem k vám tato slova podle Ducha, který svědčí ve mně; a duše má se převelice raduje z oné nesmírné píle a pozornosti, kterou jste věnovali mému slovu.

27 A nyní, kéž od nynějška nadále a na věky spočívá na vás apokoj Boží, a na domech vašich a zemích vašich a na stádech vašich a dobytku vašem a na všem, co vlastníte, na ženách vašich a dětech vašich, podle víry vaší a dobrých skutků vašich. A tak jsem promluvil. Amen.