Alma 40
  Footnotes

  Kapitola 40

  Kristus uskutečňuje vzkříšení všech lidí – Spravedliví mrtví jdou do ráje a zlovolní do zevní temnoty, aby čekali na den svého vzkříšení – Při vzkříšení budou všechny věci znovuzřízeny do svého vlastního a dokonalého uspořádání. Kolem roku 74 př. Kr.

  1 Nyní, synu můj, zde je ještě něco, co bych ti chtěl říci; neboť cítím, že si tvá mysl dělá starosti ohledně vzkříšení mrtvých.

  2 Viz, pravím ti, že není žádného vzkříšení – neboli, řekl bych, jinými slovy, že toto smrtelné si neoděje anesmrtelnost, tato porušitelnost si bneoděje neporušitelnost – c do doby po příchodu Krista.

  3 Viz, on uskutečňuje avzkříšení mrtvých. Ale viz, synu můj, vzkříšení ještě není. Nyní, odhalím ti tajemství; nicméně je mnoho btajemství, která jsou cutajena, takže je nezná nikdo kromě Boha samotného. Ale ukáži ti něco, nač jsem se pilně tázal Boha, abych mohl zvěděti – a to o vzkříšení.

  4 Viz, je určena doba, kdy všichni avyjdou z mrtvých. Nyní, kdy ta doba přijde, nikdo neví; ale Bůh zná tu dobu, která je určena.

  5 Nyní, zda bude jedna doba nebo adruhá doba nebo třetí doba, kdy lidé vyjdou z mrtvých, na tom nezáleží; neboť Bůh bzná všechny tyto věci; a mně postačí věděti, že tomu tak je – že je určena doba, kdy všichni vstanou z mrtvých.

  6 Nyní, mezi dobou smrti a dobou vzkříšení musí nezbytně býti prostor.

  7 A nyní bych se zeptal, co se děje s adušemi lidí od této doby smrti do doby určené ke vzkříšení?

  8 Nyní, zda je pro lidi určena více nežli jedna doba, kdy povstanou, na tom nezáleží; neboť všichni neumírají najednou, a na tom nezáleží; u Boha je vše jako jeden den a čas je měřen pouze lidem.

  9 Tudíž, lidem je určena doba, kdy vstanou z mrtvých; a mezi časem smrti a vzkříšením je prostor. A nyní, ohledně onoho prostoru času, co se děje s dušemi lidí, to je ta věc, na kterou jsem se pilně tázal Pána, abych zvěděl; a to je ta věc, kterou vím.

  10 A až přijde doba, kdy všichni vstanou, pak poznají, že Bůh zná veškeré alhůty, které jsou člověku určeny.

  11 Nyní, ohledně stavu duše mezi asmrtí a vzkříšením – Viz, anděl mi oznámil, že duchové všech lidí, jakmile odejdou z tohoto smrtelného těla, ano, duchové všech lidí, ať jsou dobří nebo zlí, jsou dovedeni bdomů k tomu Bohu, který jim dal život.

  12 A pak, stane se, že duchové těch, kteří jsou spravedliví, jsou přijati do stavu aštěstí, který se nazývá bráj, do stavu codpočinutí, do stavu dpokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení svých a ode všech starostí a smutku.

  13 A pak, stane se, že duchové zlovolných, ano, kteří jsou zlí – neboť viz, nemají žádný díl ani část Ducha Páně; neboť viz, oni si volili raději zlé skutky nežli dobré; tudíž do nich vstoupil duch ďáblův a zmocnil se jejich domu – a tito budou vyvrženi do zevní atemnoty; a tam bude bpláč a nářek a skřípění zubů, a to pro jejich vlastní nepravost, protože jsou vedeni jako zajatí vůlí ďáblovou.

  14 Nyní, toto je stav duší azlovolných, ano, v temnotě, a stav strašného, bděsivého očekávání ohnivého rozhořčení hněvu Božího vůči nim; tak zůstávají v tomto cstavu, stejně jako spravedliví v ráji, až do doby svého vzkříšení.

  15 Nyní, jsou někteří, kteří to chápou tak, že tento stav štěstí a tento stav bídy duše před vzkříšením je první vzkříšení. Ano, připouštím, že to může býti nazváno vzkříšením, ono pozvednutí ducha nebo duše a jejich vydání štěstí, nebo bídě podle slov, která byla řečena.

  16 A viz, opět bylo řečeno, že je aprvní bvzkříšení, vzkříšení všech těch, kteří byli nebo kteří jsou nebo kteří budou až do vzkříšení Kristova z mrtvých.

  17 Nyní, nedomníváme se, že toto první vzkříšení, o němž se takto praví, může býti oním vzkříšením duší a jejich avydáním štěstí nebo bídě. Nemůžeš se domnívati, že to je to, co to znamená.

  18 Viz, pravím ti: Nikoli; ale to znamená opětné spojení duše s tělem, těch od dnů Adamových až do avzkříšení Kristova.

  19 Nyní, zda duše a těla těch, o nichž bylo promlouváno, budou všechny opětně spojeny najednou, zlovolných a také spravedlivých, to nepravím; nechť postačí, že pravím, že všichni vyjdou; neboli jinými slovy jejich vzkříšení nastane apřed vzkříšením těch, kteří zemřou po vzkříšení Kristově.

  20 Nyní, synu můj, nepravím, že jejich vzkříšení přijde při vzkříšení Kristově; ale viz, předkládám to jako svůj názor, že duše a těla spravedlivých budou opětně spojena při vzkříšení Kristově a avystoupení jeho do nebe.

  21 Ale zda to bude při vzkříšení jeho, nebo po něm, to nepravím; ale tolik pravím, že mezi smrtí a vzkříšením těla je aprostor a stav duše ve bštěstí, nebo v cbídě až do doby, která je určena Bohem, aby mrtví vyšli a byli opětně spojeni, jak duše, tak tělo, a byli dpřivedeni, aby stanuli před Bohem a aby byli souzeni podle skutků svých.

  22 Ano, toto uskutečňuje znovuzřízení oněch věcí, o nichž bylo promlouváno ústy proroků.

  23 aDuše bude bznovuzřízenactělu a tělo k duši; ano, a každá končetina a každý kloub budou znovuzřízeny ke svému tělu; ano, vpravdě vlas z hlavy nebude ztracen; ale všechny věci budou znovuzřízeny do své vlastní a dokonalé schránky.

  24 A nyní, synu můj, toto je ono znovuzřízení, o němž bylo apromlouváno ústy proroků –

  25 A pak se budou spravedliví skvíti v království Božím.

  26 Ale viz, strašná asmrt přijde na zlovolné; neboť zemřou co do věcí týkajících se věcí spravedlivosti; neboť jsou nečistí a žádná bnečistá věc nemůže zděditi království Boží; ale budou vyvrženi a vydáni k tomu, aby pojedli ovoce své práce neboli svých skutků, které byly zlé; a vypijí kal z kalicha hořkosti.