2. Nefi 9
  Joonealused märkused
  Theme

  9. peatükk

  Juudid kogutakse kokku kõikidele oma tõotatud maadele. Lepitus lunastab inimese langemisest. Surnute kehad tulevad välja hauast ja nende vaimud põrgust ja paradiisist. Nende üle mõistetakse kohut. Lepitus päästab surmast, põrgust, kuradi käest ja lõputust piinast. Õigemeelsed päästetakse Jumala kuningriiki. Pattude eest on kehtestatud karistused. Väravavalvuriks on Iisraeli Püha. Ligikaudu 559–545 eKr.

  1 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma olen lugenud neid asju, et te teaksite Issanda alepinguid, mille ta on sõlminud kogu Iisraeli kojaga –

  2 et ta on rääkinud juutidele oma pühade prohvetite suuga lausa algusest peale, põlvest põlve, kuni tuleb aeg, mil nad ataastatakse Jumala tõelisesse kirikusse ja lambatarasse; kui nad bkogutakse koju oma cpärandmaadele ja seatakse sisse kõikidel oma tõotatud maadel.

  3 Vaata, mu armsad vennad, ma räägin teile neid asju, et te võiksite rõõmustada ja atõsta oma pea püsti igaveseks õnnistuste pärast, mis Issand Jumal annab teie lastele.

  4 Sest ma tean, et teie olete uurinud palju, paljud teist, et saada teada tulevasi asju; mispärast ma tean, et teie teate, et meie liha peab kaduma ja surema; ometi, oma akehas näeme me Jumalat.

  5 Jah, ma tean, et te teate, et ta näitab ennast kehas nendele, kes on Jeruusalemmas, kust me tulime; sest on otstarbekas, et see sünnib nende seas; sest suur aLooja on pidanud vajalikuks alluda lihas inimesele ja surra bkõikide inimeste eest, et kõik inimesed võiksid saada alluvaks temale.

  6 Sest nagu surm on tulnud kõikidele inimestele, et täita suure Looja halastavat aplaani, peab paratamatult olema ka bülestõusmise vägi, ja ülestõusmine peab inimesele tulema clangemise tõttu; ja langemine tuli üleastumise tagajärjel; ja kuna inimesest sai langenud, dlõigati nad Issanda juurest ära.

  7 Mispärast, peab paratamatult olema alõputu blepitus – kui ei oleks lõputut lepitust, ei saaks rikutus riietuda rikkumatusega. Mispärast, cesimene kohtuotsus, mis inimesele langetati, djääks lõputult kestma. Ja kui nõnda, jääks see liha oma emasse maasse mädanema ja lagunema, et enam mitte tõusta.

  8 Oo Jumala atarkust, tema bhalastust ja carmu! Sest vaata, kui see dliha enam ei tõuseks, siis peaksid meie vaimud saama selle ingli alamaks, kes elanges Igavese Jumala ees ja sai fkuradiks, et enam mitte tõusta.

  9 Ja meie vaimud peaksid muutuma tema sarnaseks ja meist saaksid kuradid, kuradi ainglid, et meid bheidetaks välja oma Jumala juurest ja et jääda koos cvalede isaga viletsusse nagu ta ise; jah, selle olendiga, kes dpettis meie esimesi vanemaid, kes emuutis end peaaegu valguse fingliks ja ärgitab inimlapsi üles sõlmima gsalajasi mõrvaliite ja kõiksugu salajastele pimedusetöödele.

  10 Oo, kui suur on meie Jumala headus, kes valmistab tee meie põgenemiseks selle hirmsa koletise haardest; jah, selle koletise, asurma ja bpõrgu, mida ma nimetan keha surmaks ja ka vaimu surmaks!

  11 Ja meie Jumala, Iisraeli Püha avabastamisviisi tõttu annab see bsurm, millest ma olen rääkinud, mis on ajalik, üle oma surnud; milline surm on haud.

  12 Ja see asurm, millest ma olen rääkinud, mis on vaimne surm, annab üle oma surnud; milline vaimne surm on bpõrgu; mispärast, surm ja põrgu peavad üle andma oma surnud ja põrgu peab üle andma oma vangistatud vaimud ning haud peab üle andma oma vangistatud kehad; ja inimeste kehad ja cvaimud dtaastatakse teineteisele; ja see toimub Iisraeli Püha ülestõusmise väe läbi.

  13 Oo, kui suurepärane on meie Jumala aplaan! Sest teisest küljest peab Jumala bparadiis üle andma õigemeelsete vaimud ja haud peab üle andma õigemeelsete kehad; ja vaim ja keha csaavad taas taastatud teineteisele; ja kõik inimesed muutuvad kadumatuks ja dsurematuks ja nad on elavad hinged, kellel on etäiuslik fteadmine nagu meil lihas, ainult et siis on meie teadmine täiuslik.

  14 Mispärast, meil on siis atäiuslik teadmine kogu meie bsüüst ja meie puhtusetusest ja meie calastiolekust; ja õigemeelsetel on siis täiuslik teadmine nende rõõmust ja nende dõigemeelsusest, olles eriietatud fpuhtusega, jah, nimelt õigemeelsuse grüüga.

  15 Ja sünnib, et kui kõik inimesed on läinud sellest esimesest surmast ellu, nii et neist on saanud surematud, peavad nad ilmuma Iisraeli Püha akohtujärje ette; ja seejärel tuleb bkohtumõistmine, ja siis tuleb nende üle kohut mõista Jumala püha kohtumõistmise järgi.

  16 Ja nii tõesti, kui Issand elab, sest seda on rääkinud Issand Jumal ja see on tema igavene asõna, mida ei saa btühistada, et need, kes on õigemeelsed, on endiselt õigemeelsed; ja need, kes on croojased, on endiselt droojased; mispärast, need, kes on roojased, on ekurat ja tema inglid ja nad lähevad ära figavikulisse tulle, mis on nende jaoks valmistatud, ja nende piin on nagu gtule- ja väävlijärv, mille leek tõuseb üles igavesest ajast igavesti ja sellel ei ole lõppu.

  17 Oo meie Jumala suurust ja aõiglust! Sest ta viib täide kõik oma sõnad, ja need on tulnud välja tema suust ja tema seadus peab saama täidetud.

  18 Aga vaata, õigemeelsed, apühad, kes kuuluvad Iisraeli Pühale, need, kes on uskunud Iisraeli Pühasse, need, kes on vastu pidanud maailma bristidele ja põlastanud selle teotust, need cpärivad Jumala dkuningriigi, mis on valmistatud nende jaoks maailma erajamisest peale, ja nende rõõm on figavesti täielik.

  19 Oo meie Jumala, Iisraeli Püha halastuse suurust! Sest tema apäästab oma pühad selle bhirmsa koletise – kuradi, surma ja cpõrgu – käest ja sellest tule- ja väävlijärvest, mis on lõputu piin.

  20 Oo, kui suur on meie Jumala apühadus! Sest ta bteab kõiki asju ja ei ole midagi, mida ta ei tea.

  21 Ja ta tuleb maailma, et ta võiks apäästa kõik inimesed, kui nad võtavad kuulda tema häält; sest vaata, ta kannatab kõikide inimeste valusid, jah, iga elusolendi bvalusid, nii meeste, naiste kui laste, kes kuuluvad cAadama peresse.

  22 Ja ta kannatab seda, et ülestõusmine võiks saada osaks kõikidele inimestele, et kõik võiksid seista tema ees sel suurel kohtupäeval.

  23 Ja ta käsib kõiki inimesi, et nad peavad meelt aparandama ja saama bristitud tema nimel, omades täiuslikku usku Iisraeli Pühasse, või muidu ei saa neid päästa Jumala kuningriiki.

  24 Ja kui nad ei paranda meelt ega usu tema animesse ega saa ristitud tema nimel ega bpea vastu lõpuni, peavad nad olema cneetud; sest seda on rääkinud Issand Jumal, Iisraeli Püha.

  25 Mispärast, ta on andnud aseaduse; ja kus ei ole antud bseadust, ei ole karistust; ja kus ei ole karistust, ei ole süüdimõistmist; ja kus ei ole süüdimõistmist, seal on Iisraeli Püha halastusel õigus nad lepituse tõttu endale nõuda, sest nad on vabastatud tema väe läbi.

  26 Sest alepitus rahuldab tema bõigluse nõuded kõikide nende suhtes, kellele cei ole dseadust antud, nii et nad on päästetud selle hirmsa koletise – surma ja põrgu ja kuradi käest ning tule- ja väävlijärvest, mis on lõputu piin; ja nad on taastatud selle Jumala juurde, kes andis neile ehingamise, kes on Iisraeli Püha.

  27 Ent häda sellele, kellele on aseadus antud, jah, kellel on kõik Jumala käsud nagu meil ja kes nendest üle astub ja raiskab ära oma prooviaja päevad, sest hirmus on tema olukord!

  28 Oo, kui kaval on kurja aplaan! Oo seda inimeste btühisust ja nõrkust ja rumalust! Kui nad on cõpetatud, siis nad mõtlevad, et nad on dtargad ega võta kuulda Jumala enõuannet, sest nad heidavad selle kõrvale, arvates, et nad teavad isegi; mispärast, nende tarkus on rumalus ja neil ei ole sellest mingit kasu. Ja nad hukkuvad.

  29 Ent õpetatud olla on hea, kui nad avõtavad kuulda Jumala bnõuandeid.

  30 Aga häda arikastele, kes on rikkad selle poolest, mis kuulub maailmale! Sest kuna nad on rikkad, põlgavad nad bvaeseid ja kiusavad taga vagasid ja nende süda on nende varanduste juures; mispärast, nende varandus on nende jumal. Ja vaata, ka nende varandus kaob koos nendega.

  31 Ja häda kurtidele, kes ei taha akuulda; sest nad hukkuvad.

  32 Häda pimedatele, kes ei taha näha, sest ka nemad hukkuvad.

  33 Häda neile, kes on südames ümber lõikamata, sest teadmine nende süütegudest lööb neid viimsel päeval.

  34 Häda avaletajale, sest tema visatakse alla bpõrgusse.

  35 Häda mõrvarile, kes tahtlikult atapab, sest ta bsureb.

  36 Häda neile, kes ahooravad, sest nad visatakse alla põrgusse.

  37 Jah, häda neile, kes akummardavad ebajumalaid, sest kõikide kuradite kurat tunneb nende üle heameelt.

  38 Ja lühidalt, häda kõikidele nendele, kes surevad oma pattudes; sest nad apöörduvad tagasi Jumala juurde ja näevad tema palet ning jäävad oma pattudesse.

  39 Oo mu armsad vennad, pidage meeles, kui hirmus on astuda üles selle Püha Jumala vastu, ja samuti kui hirmus on järele anda selle akavala meelitustele. Pidage meeles, et blihalik mõtteviis on csurm ja vaimne mõtteviis on digavene eelu!

  40 Oo mu armsad vennad, hoidke kõrvad lahti mu sõnadele! Pidage meeles Iisraeli Püha suurust! Ärge öelge, et ma olen rääkinud teie vastu karme asju; sest kui te seda ütlete, laimate te atõde; sest ma olen rääkinud teie Looja sõnu. Ma tean, et tõe sõnad on bkarmid kõige selle vastu, mis pole puhas; ent õigemeelsed ei karda neid, sest nemad armastavad tõde ja ei värise.

  41 Oo, siis, mu armsad vennad, atulge Issanda, Püha juurde! Pidage meeles, et tema rajad on õigemeelsed! Vaata, inimesele on btee ckitsas, aga selle suund on tema ees sirge ja dväravavalvuriks on Iisraeli Püha; ja ta ei palka sinna ühtegi teenijat; ja ei ole muud teed kui värava kaudu, sest teda ei saa petta, sest tema nimi on Issand Jumal.

  42 Ja kes koputab, sellele ta avab; ent atargad ja õpetatud ja need, kes on rikkad, kes on oma õppimise ja tarkuse ja rikkuse pärast bennast täis – jah, need on need, keda ta põlgab; ja kui nad ei loobu nendest asjadest ega arva ennast Jumala ees crumalaks ega lasku dalandlikkuse sügavustesse, ei ava ta neile.

  43 Aga see, mis kuulub tarkadele ja mõistlikele, apeidetakse nende eest igaveseks – jah, see õnn, mis on valmistatud pühadele.

  44 Oo mu armsad vennad, pidage mu sõnu meeles! Vaata, ma võtan ära oma riided ja raputan neid teie ees; ma palun oma Päästejumalat, et ta vaataks mind oma akõikenägeva silmaga; mispärast, viimsel päeval, kui kõikide inimeste üle mõistetakse kohut nende tegude põhjal, saate te teadma, et Iisraeli Jumal tunnistas, et ma braputasin teie süüteod oma hingelt ja seisan tema ees säravana ja olen cvaba teie verest.

  45 Oo mu armsad vennad, pöörduge ära oma pattudest; raputage enestelt maha selle aahelad, kes tahab teid kõvasti kinni siduda; tulge Jumala juurde, kes on teie bpäästekalju.

  46 Valmistage oma hing ette selleks hiilgavaks päevaks, mil aõigus antakse õigemeelsetele, nimelt bkohtupäevaks, et te ei kohkuks tagasi tohutu hirmuga; et te ei mäletaks täiuslikult oma tohutut csüüd ega oleks sunnitud hüüdma: Pühad, pühad on sinu kohtuotsused, oo Issand, dKõigeväeline Jumal – aga ma tean oma süüd; ma olen üle astunud sinu seadusest ja mu üleastumised on minu; ja kurat on saanud mu endale, nii et ma olen saagiks tema hirmsale viletsusele.

  47 Ent vaadake, mu vennad, kas on otstarbekas, et ma pean äratama teid nägema nende asjade hirmsat tõelisust? Vaevaksin ma teie hingi, kui teie meeled oleksid puhtad? Kas ma peaksin teile rääkima selgelt vastavalt tõe selgusele, kui te oleksite patust vabastatud?

  48 Vaadake, kui te oleksite pühad, räägiksin ma teile pühadusest; aga et te ei ole pühad ja te vaatate minu kui õpetaja peale, siis on paratamatult otstarbekas, et ma aõpetan teile bpatu tagajärgedest.

  49 Vaata, mu hing jälestab pattu ja mu süda tunneb heameelt õigemeelsusest ning ma aülistan oma Jumala püha nime.

  50 Tulge, minu vennad, igaüks, kel on janu, tulge avetele; ja see, kel ei ole raha, tulgu ja ostku ning söögu; jah, tulgu ostku veini ja piima ilma brahata ja ilma hinnata.

  51 Mispärast, ärge raisake raha selle peale, mis on väärtusetu, ega anähke vaeva sellega, mis ei rahulda! Võtke mind usinalt kuulda ja pidage meeles neid sõnu, mida ma rääkisin; ja tulge Iisraeli Püha juurde ning btoituge rõõmuga sellest, mis ei hävi ega saa rikneda ja laske oma hingel tunda heameelt rammusast!

  52 Vaadake, mu armsad vennad, pidage meeles oma Jumala sõnu; paluge teda pidevalt päeval ja atänage tema püha nime ööpimeduses! Laske oma südamel rõõmustada!

  53 Ja vaadake, kui suured on Issanda alepingud ja kui suur on tema alandumine inimlaste ees; ja oma suuruse ja oma armu ning bhalastuse pärast on ta lubanud meile, et meie seemet ei hävitata lihas täielikult, vaid et ta hoiab neid; ja tulevastes põlvedes saavad nad õigemeelseks coksaks Iisraeli kojale.

  54 Ja nüüd, mu vennad, ma tahan teile rääkida rohkem, kuid oma ülejäänud sõnu kuulutan ma teile homme. Aamen.