2 Nê Phi 22
  Footnotes
  Theme

  Chương 22

  Trong ngày thời kỳ ngàn năm tất cả mọi người sẽ ca ngợi Chúa—Ngài sẽ ở giữa họ—Đối chiếu với Ê Sai 12. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Và vào ngày đó ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Chúa, tôi xin tán dương Ngài; mặc dầu Ngài vốn giận tôi, nhưng nay cơn giận của Ngài đã nguôi, và Ngài đã an ủi tôi.

  2 Này, Thượng Đế là sự cứu rỗi của tôi; tôi sẽ atin cậy và không sợ hãi; vì Chúa bGiê Hô Va là sức mạnh của tôi và bài ca của tôi; Ngài cũng đã trở thành sự cứu rỗi của tôi nữa.

  3 Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ mà múc anước nơi các nguồn cứu rỗi.

  4 Và vào ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy atán dương Chúa, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao những việc làm của Ngài trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là cao trọng.

  5 Hãy aca tụng Chúa; vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ; điều này tất cả thế gian đều biết.

  6 Hãy akêu to lên, hỡi các ngươi, dân cư Si Ôn, vì cao trọng thay Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên đang ở giữa ngươi.