2 Nê Phi 7
  Footnotes
  Theme

  Chương 7

  Gia Cốp tiếp tục đọc từ Ê Sai: Ê Sai nói về Đấng Mê Si—Đấng Mê Si sẽ có cái lưỡi của người có học—Ngài sẽ đưa lưng cho những kẻ đánh đập Ngài—Ngài sẽ không bị ngăn trở—Đối chiếu với Ê Sai 50. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Phải, vì Chúa có phán như vầy: Nào ta có bỏ ngươi, hay khai trừ ngươi mãi mãi đâu? Vì Chúa có phán như vầy: Vậy chứng thư li dị của mẹ ngươi đâu? Vậy chớ ta đã bỏ ngươi cho ai hoặc đã bán ngươi cho kẻ nào trong đám chủ nợ của ta? Phải, ta đã bán ngươi cho ai? Này, chính vì những điều bất chính của ngươi mà ngươi phải tự abán mình, và cũng chính vì những tội lỗi của ngươi mà mẹ ngươi phải bị từ bỏ.

  2 Vậy nên, khi ta đến, chẳng thấy một ai; phải, khi ta agọi, chẳng ai đáp lại. Hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, phải chăng tay ta quá ngắn đến nỗi không cứu chuộc được ai hay ta không đủ quyền năng để giải cứu? Này, ta chỉ quở mắng một tiếng là bbiển liền khô cạn. Ta biến ccác sông thành một vùng hoang dã và d dưới sông phải sình thối vì nước khô cạn, và chúng chết vì khát.

  3 Ta lấy asự tối tăm mặc cho các tầng trời, và ta sẽ khoác cho một cái bbao gai.

  4 Đức Chúa Trời đã ban cho ta acái lưỡi của người có học để ta biết nói với ngươi đúng lúc, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên. Khi ngươi mệt mỏi thì chính Ngài đã đánh thức mỗi buổi sáng. Ngài đã mở tai ta để ta có thể nghe được như người có học.

  5 Đức Chúa Trời đã mở atai cho ta và ta không trái nghịch lại cũng không ngoảnh mặt làm ngơ.

  6 Ta đưa lưng cho akẻ đánh ta và đưa cằm cho kẻ nhổ râu ta. Ta chẳng hề che mặt vì sợ xấu hổ hay sợ kẻ phỉ nhổ ta.

  7 Vì Đức Chúa Trời sẽ giúp ta nên ta chẳng bị ngăn trở. Vậy ta sẽ làm cho mặt ta cứng như đá lửa, vì ta biết rằng ta sẽ chẳng có điều chi xấu hổ.

  8 Chúa ở gần kề, và Ngài biện minh cho ta. Ai dám tranh chấp với ta? Hãy cùng ta đứng lên! Ai là kẻ thù nghịch của ta? Hãy để kẻ đó đến gần ta, và ta sẽ đánh kẻ đó bằng sức mạnh của miệng ta.

  9 Vì Đức Chúa Trời sẽ giúp ta. Và tất cả những kẻ akết tội ta, này, chúng sẽ trở nên cũ như chiếc áo, và mối mọt sẽ gặm mòn chúng.

  10 Trong các ngươi, ai là kẻ kính sợ Chúa, ai là kẻ biết tuân theo alời tôi tớ của Ngài, ai là kẻ đi trong bóng tối không có chút ánh sáng?

  11 Này, tất cả các ngươi ai đã thắp lửa và đốt đuốc vây lấy mình, thì đi giữa ngọn lửa và giữa những đuốc amình đã đốt. Đây là những gì các ngươi sẽ nhận được nơi tay ta: Các ngươi sẽ nằm xuống trong ưu phiền.