2 Nê Phi 14
  Footnotes
  Theme

  Chương 14

  Si Ôn và các con gái của nó sẽ được cứu chuộc và tẩy sạch trong thời kỳ ngàn năm—Đối chiếu với Ê Sai 4. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Và vào ngày đó, bảy người nữ sẽ níu lấy một người nam mà nói rằng: Chúng tôi ăn bánh của mình, và mặc áo của mình; chỉ xin phép cho chúng tôi được mang tên chàng để cất bỏ asự nhục nhã của chúng tôi.

  2 Vào ngày đó, anhánh của Chúa sẽ xinh đẹp và vinh quang; hoa trái của đất sẽ tốt lành và hiền dịu cho những kẻ trốn thoát của Y Sơ Ra Ên.

  3 Và chuyện rằng, những kẻ còn lại ở Si Ôn và còn sót lại ở Giê Ru Sa Lem, tức là những người được chép vào sổ người sống tại Giê Ru Sa Lem, sẽ được gọi là thánh.

  4 aKhi Chúa đã dùng tinh thần công bằng và tinh thần bthiêu đốtcrửa sự ô uế của các con gái Si Ôn, và tẩy sạch huyết Giê Ru Sa Lem khỏi giữa nó.

  5 Chúa sẽ tạo ra trên khắp nơi cư ngụ của núi Si Ôn, và trên các nơi hội họp của nó, một đám amây khói lúc ban ngày, và một ngọn lửa rực sáng lúc ban đêm; vì tất cả sự vinh quang của Si Ôn sẽ được bảo vệ.

  6 Và sẽ có một đền tạm làm bóng mát che nắng ban ngày, và làm anơi dung thân tránh bão táp mưa sa.