1. Nefija 10
iepriekšējais nākamais


10. nodaļa

Lehijs pareģo, ka babilonieši saņems jūdus gūstā. Viņš stāsta par Mesijas, Glābēja un Pestītāja atnākšanu starp jūdiem. Lehijs stāsta arī par kāda atnākšanu, kurš kristīs Dieva Jēru. Lehijs stāsta par Mesijas nāvi un augšāmcelšanos. Viņš salīdzina Israēla izklīdināšanu un sapulcināšanu ar olīvkoku. Nefijs runā par Dieva Dēlu, par Svētā Gara dāvanu un par vajadzību būt taisnīgiem. Apmēram 600.–592. g. pr. Kr.

1 Un tagad es, Nefijs, atsāku aprakstu uz ašīm plāksnēm par manu darbību un manu valdīšanu un kalpošanu; tālab, lai atsāktu savu aprakstu, man ir jārunā mazliet par mana tēva un arī manu brāļu darbību.

2 Jo lūk, notika, kad mans tēvs bija beidzis runāt šos vārdus par savu asapni un arī pierunāt viņus pilnīgai uzcītībai, viņš runāja uz tiem attiecībā par jūdiem—

3 ka vēlāk tie tiks iznīcināti, pat lielā pilsēta aJeruzāleme, un daudzi tiks baizvesti gūstā uz cBābeli; Tā Kunga noteiktajā laikā viņi atkal datgriezīsies, jā, pat tiks atvesti atpakaļ no gūsta, un, kad viņi būs atvesti atpakaļ no gūsta, tie atkal iegūs savu mantojuma zemi.

4 Jā, tieši aseši simti gadus no tā laika, kad mans tēvs pameta Jeruzālemi, bpravieti Dievs Tas Kungs cels no jūdu vidus—tieši cMesiju jeb, citiem vārdiem, pasaules Glābēju.

5 Un viņš runāja arī par praviešiem, cik liels skaits bija aliecinājuši par šīm lietām attiecībā uz šo Mesiju, par kuru viņš bija runājis, jeb šo pasaules Pestītāju.

6 Un tagad visa cilvēce bija zudušā un akritušā stāvoklī, un vienmēr būs, ja vien viņi nepaļausies uz šo Pestītāju.

7 Un viņš runāja arī par apravieti, kuram jānāk pirms Mesijas, lai sagatavotu ceļu Tam Kungam,—

8 jā, pat, ka viņš ies un sauks tuksnesī: aSataisiet Tam Kungam ceļu un taisiet taisnas Viņa takas, jo šeit stāv Kāds starp jums, kuru jūs nepazīstat; un Viņš ir spēcīgāks par mani, Viņa kurpju siksnas es neesmu cienīgs atraisīt. Un daudz runāja mans tēvs par šo lietu.

9 Un mans tēvs sacīja, ka tas pravietis kristīs aBetānijā, viņpus Jordānas, un viņš arī teica, ka viņš bkristīs ar ūdeni; patiesi, ka viņš kristīs Mesiju ar ūdeni.

10 Un, kad viņš būs kristījis Mesiju ar ūdeni, viņš atpazīs un liecinās, ka viņš ir kristījis Dieva aJēru, kurš paņems prom pasaules grēkus.

11 Un notika, kad mans tēvs bija runājis šos vārdus, viņš runāja uz maniem brāļiem par evaņģēliju, kam jātiek sludinātam starp jūdiem, un arī par jūdu akrišanu bneticībā. Un pēc tam, kad viņi būs cnonāvējuši Mesiju, kuram ir jānāk, un kad Viņš būs nonāvēts, Viņš duzcelsies no miroņiem un caur eSvēto Garu pasludinās Sevi citticībniekiem.

12 Jā, patiesi, mans tēvs runāja daudz par citticībniekiem un arī par Israēla namu, ka tos var salīdzināt ar aolīvkoku, kura zariem ir jātiek nolauztiem un bizkaisītiem pa visu zemes virsu.

13 Tādēļ, viņš teica, bija vajadzīgs, lai mēs vienkopus tiktu aizvesti uz aapsolīto zemi, lai piepildītos Tā Kunga vārds, ka mums ir jātiek izkaisītiem pa visu zemes virsu.

14 Un, kad Israēla nams būs izkaisīts, viņi atkal tiks asapulcināti kopā; vai, īsāk sakot, pēc tam, kad bcitticībnieki būs saņēmuši evaņģēlija pilnību, tad colīvkoka dabīgie zari jeb atlikums no Israēla nama, tiks piepotēti jeb nāks pie patiesā Mesijas, viņu Kunga un viņu Pestītāja, atziņas.

15 Un tādiem vārdiem mans tēvs pravietoja un runāja uz maniem brāļiem, un arī daudzas citas lietas, ko es neaprakstu šinī grāmatā, jo daudzas no tām kā sev noderīgas es esmu rakstījis savā aotrā grāmatā.

16 Un visas šīs lietas, par kurām es runāju, notika, kad mans tēvs mita teltī Lemuēla ielejā.

17 Un notika, kad es, Nefijs, noklausījies visus sava tēva avārdus par lietām, ko viņš redzēja bvīzijā, un arī tās lietas, ko viņš runāja ar Svētā Gara spēku, kuru viņš saņēma caur ticību Dieva Dēlam—un Dieva Dēls bija tas cMesija, kuram ir jānāk,—es, Nefijs, vēlējos, kaut arī es redzētu un dzirdētu, un zinātu šīs lietas ar dSvētā Gara spēku, kas ir Dieva dāvana visiem tiem, kuri ecītīgi meklē Viņu, gan kā fsenatnē, gan arī tanī laikā, kad Viņš parādīsies cilvēku bērniem.

18 Jo Viņš ir atāds pats vakar, šodien un mūžīgi; un ceļš ir sagatavots visiem cilvēkiem no pasaules radīšanas, ja būs tā, ka viņi nožēlos grēkus un nāks pie Viņa.

19 Jo tas, kas cītīgi meklē—atradīs, un Dieva anoslēpumi tiks atklāti tiem ar bSvētā Gara spēku, kā šajos laikos, tā senatnē, un kā senatnē, tā nākamībā; tādēļ Tā Kunga cceļš ir viens mūžīgs aplis.

20 Tādēļ atceries, ak cilvēk, ka par visiem saviem darbiem tu tiksi atvests atiesas priekšā.

21 Tādēļ, ja tu esi meklējis darīt ļaunu savās apārbaudījumu dienās, tad tu tiksi atrasts par bnetīru Dieva tiesas krēsla priekšā; un nekas netīrs nevar dzīvot kopā ar Dievu; tādēļ tev vajadzēs tikt atmestam uz visiem laikiem.

22 Un Svētais Gars dod varu, lai es runātu šīs lietas, un neaizturētu tās sevī.