1. Nefija 20
iepriekšējais nākamais


20. nodaļa

Tas Kungs atklāj Savus nodomus Israēlam. Israēls ir bijis izvēlēts ciešanu krāsnī un tam ir jāiet prom no Bābeles. Salīdziniet ar Jesajas 48. nodaļu. Apmēram 588.–570. g. pr. Kr.

1 Klausieties un dzirdiet šo, ak jūs, kas no Jēkaba nama, kuri tiekat saukti Israēla vārdā un kuri cēlušies no Jūdas ūdeņiem jeb no akristīšanas ūdeņiem, kuri zvēr pie Tā Kunga Vārda un piemin Israēla Dievu, tomēr viņi nezvēr taisnībā un patiesībā.

2 Tomēr viņi sauc sevi par asvēto pilsētu, bet viņi bnepaļaujas uz Israēla Dievu, kas ir Pulku Kungs; jā, Pulku Kungs ir Viņa Vārds.

3 Redzi, tās aagrākās lietas no paša sākuma Es esmu darījis zināmas; un tās nāca no Manas mutes un Es tās atklāju. Un Es tās atklāju viņiem pēkšņi.

4 Un Es to izdarīju, jo Es zināju, ka atu esi stūrgalvīgs un tavs kakls ir ar dzelzs cīpslām, un tava piere no misiņa.

5 Un Es esmu patiesi no sākuma tev pasludinājis; pirms tas notika, Es tev tās paziņoju; un Es paziņoju tās aiz bažām, lai tu neteiktu: mans aelks to ir darījis un mans izgrebtais tēls, un mans izlietais attēls ir pavēlējis tām notikt.

6 Tu esi redzējis un dzirdējis to visu; un vai jūs tās nesludināsit? Un ka Es esmu paziņojis tev jaunas lietas no šī laika, patiesi apslēptas lietas, un tu tās nezināji.

7 Tās ir tagad radītas, un nevis no sākuma, patiesi pirms dienas, kad tu tās izdzirdēji, tās nebija tev sludinātas, lai tu nesacītu—lūk, es tās zināju.

8 Jā, tu tās nebiji dzirdējis; jā, tu tās nezināji; jā, no tā laika tava auss nebija atvērta; jo Es zināju, ka tu rīkosies nodevīgi un tu tiki saukts par agrēcinieku jau no mātes miesām.

9 Tomēr Sava aVārda dēļ Es atlikšu Savas dusmas, un Sava goda dēļ Es savaldīšos pret tevi, lai Es tevi neiznīcinātu.

10 Jo, raugi, Es esmu šķīstījis tevi, Es esmu izraudzījis tevi aciešanu krāsnī.

11 Manis paša dēļ, jā, Manis paša dēļ Es to darīšu, jo Es nepieļaušu, ka Mans aVārds top zaimots, un Es bneatdošu Savu godu citam!

12 Uzklausi Mani, ak Jēkab un Israēl, Manis izredzētais, jo Es esmu Viņš; Es esmu apirmais, un Es esmu arī pēdējais.

13 Mana roka ir arī alikusi zemei pamatus, un Mana labā roka ir izplētusi debesis. Es tās saucu, un tās sastājas kopā.

14 Visi jūs, sapulcējieties un uzklausiet! Kurš no viņiem ir tiem paziņojis tās lietas? Tas Kungs ir mīlējis viņu; jā, un Viņš apiepildīs Savu vārdu, ko Viņš ir pasludinājis tiem; un Viņš izpildīs Savu prātu pret bBābeli, un Viņa roka kritīs pār kaldejiem.

15 Arī, saka Tas Kungs: Es, Tas Kungs, jā, Es esmu runājis; jā, Es esmu aicinājis viņu paziņot, Es esmu viņu atvedis, un viņa ceļš tam labi izdosies.

16 Nāciet jūs klāt pie manis; es neesmu runājis aslepenībā; no sākuma, no brīža, kad tas tika paziņots, es esmu runājis; un Dievs Tas Kungs un Viņa Gars ir sūtījuši mani.

17 Un tā saka Tas Kungs, tavs aPestītājs, Israēla Svētais: Es esmu sūtījis viņu, Tas Kungs, tavs Dievs, kurš mācu tev to, kas tev par svētību, kurš bvedu tevi pa ceļu, pa kuru tev jāiet, Es to esmu darījis!

18 Ak, kaut tu ievērotu Manus abaušļus—tad tavs miers būtu kā upe un tava taisnība kā jūras viļņi!

19 Tavi apēcnācēji arī būtu kā jūras smiltis; un tavi miesas augļi kā smilšu graudi; viņu vārdi netiktu ne izdzēsti, ne iznīcināti Manā priekšā.

20 aIzejiet ārā un prom no Bābeles, bēdziet no kaldejiem, ar dziedošu balsi paziņojiet to un dariet zināmu, izpaudiet līdz zemes galam un sakiet: Tas Kungs ir izglābis Savu bkalpu Jēkabu!

21 Un viņiem aneslāpa; Viņš vadīja tos pa tuksnešiem; Viņš lika ūdenim tecēt no bklints priekš viņiem; Viņš arī pāršķēla klinti un ūdens tecēja.

22 Un kaut arī Viņš ir visu to darījis, un arī lielākas lietas, nav amiera ļaunajiem, saka Tas Kungs.