1. Nefija 22
iepriekšējais nākamais


22. nodaļa

Israēls tiks izkaisīts pa visu zemes virsu. Citticībnieki zīdīs un baros Israēlu ar evaņģēliju pēdējās dienās. Israēls tiks sapulcināts un izglābts, un ļaunie sadegs kā rugāji. Velna valstība tiks iznīcināta, un Sātans tiks sasaistīts. Apmēram 588.–570. g. pr. Kr.

1 Un tagad notika, kad es, Nefijs, biju izlasījis šīs lietas, kas bija iegravētas uz aplāksnēm no misiņa, mani brāļi atnāca pie manis un sacīja man: Ko nozīmē šīs lietas, kuras tu lasīji? Redzi, vai tās ir jāsaprot kā lietas, kuras ir garīgas, kas notiks saskaņā ar garu un nevis miesu?

2 Un es, Nefijs, sacīju uz tiem: Lūk, tās tika apasludinātas pravietim caur bGara balsi, jo ar Garu cpraviešiem tiek darītas zināmas visas lietas, kas nāks pār cilvēku bērniem saskaņā ar miesu.

3 Tāpēc lietas, par kurām es esmu lasījis, ir lietas, kuras attiecas gan uz alaicīgo, gan uz garīgo; jo šķiet, ka Israēla nams agrāk vai vēlāk tiks bizkaisīts pa visu zemes virsu un arī starp visām tautām.

4 Un redzi, ir daudzi, par kuriem vairs nezina tie, kas ir Jeruzālemē. Jā, lielākā daļa no visām Israēla aciltīm ir tikušas baizvestas projām; un viņi ir izkaisīti šurp un turp pa jūras csalām; un kur tie ir, neviens no mums nezina, izņemot, ka mēs zinām, ka viņi ir tikuši aizvesti projām.

5 Un, tā kā viņi ir tikuši aizvesti projām, šīs lietas ir tikušas pravietotas attiecībā par viņiem un arī attiecībā par visiem tiem, kas turpmāk tiks izkaisīti un tiks sajaukti Israēla Svētā dēļ; jo pret Viņu tie nocietinās savas sirdis; tāpēc viņi tiks izkaisīti starp visām tautām un tiks aienīsti no visiem cilvēkiem.

6 Tomēr vēlāk viņi tiks azīdīti no bcitticībniekiem, un Tas Kungs pacels Savu roku pār citticībniekiem un uzvilks tos kā karogu, un viņu cbērni tiks nesti to rokās un viņu meitas tiks nestas uz to pleciem, lūk, šīs lietas, par kurām ir runāts, ir laicīgas, jo tās ir Tā Kunga derības ar mūsu tēviem; un tas attiecas uz mums nākamajās dienās, un arī uz mūsu brāļiem, kas ir no Israēla nama.

7 Un tas nozīmē, ka nāk laiks, kad galu galā viss Israēla nams tiks izklīdināts un sajaukts, un ka Dievs Tas Kungs radīs varenu tautu starp acitticībniekiem, jā, pat pa visu šīs zemes virsu, un mūsu pēcnācēji tiks viņu bizklīdināti.

8 Un, kad mūsu pēcnācēji būs izklīdināti, Dievs Tas Kungs uzsāks veikt abrīnišķu darbu starp bcitticībniekiem, kas būs cvērtīgs mūsu pēcnācējiem; tāpēc tas tiek pielīdzināts viņu zīdīšanai no citticībniekiem un viņu nešanai to rokās un uz to pleciem.

9 Un tas arī būs avērtīgs citticībniekiem; un ne tikai citticībniekiem, bet bvisam cIsraēla namam, lai darītu zināmas Tēva, kurš ir Debesīs, dderības ar Ābrahāmu, sakot: Un tavos epēcnācējos būs fsvētītas visas zemes ciltis.

10 Un es gribētu, mani brāļi, lai jūs zinātu, ka visas zemes ciltis nevar tikt svētītas, kamēr Viņš aneatsegs Savu roku visu tautu acu priekšā.

11 Tāpēc Dievs Tas Kungs uzsāks atsegt Savu roku visu tautu acu priekšā, izpildot Savas derības un nesot Savu evaņģēliju tiem, kas ir no Israēla nama.

12 Tāpēc Viņš izvedīs viņus atkal laukā no gūsta un tie tiks asapulcināti kopā savās mantojuma zemēs; un viņi tiks izvesti laukā no krēslas un btumsas; un viņi zinās, ka cTas Kungs ir viņu dGlābējs un viņu Pestītājs—Israēla eVarenais.

13 Un asinis no tās lielās un anegantās baznīcas, kura ir visas zemes netikle, tiks pagrieztas uz viņu pašu galvām; jo viņi bkaros savā starpā, un zobens viņu cpašu rokās kritīs uz viņu pašu galvām, un viņi tiks piedzirdīti ar savām pašu asinīm.

14 Un katra atauta, kura karos pret tevi, ak Israēla nams, tiks pavērsta viena pret otru un viņi biekritīs bedrē, ko tie izraka Tā Kunga ļaužu ievilināšanai. Un visi, kuri ccīnīsies pret Ciānu, tiks iznīcināti, un tā lielā netikle, kas ir sagrozījusi Tā Kunga taisnos ceļus, jā, tā lielā un negantā baznīca nogāzīsies dpīšļos, un liela būs tās krišana.

15 Jo redzi, saka pravietis, ātri pienāks laiks, kad Sātanam vairs nebūs varas pār cilvēku bērnu sirdīm, jo drīz pienāks tā diena, kad visi augstprātīgie un tie, kas dara ļaundarības, būs kā arugāji; un tā diena nāks, kad viņiem būs bjāsadeg.

16 Jo drīz nāks laiks, kad Dieva adusmu pilnība tiks izlieta pār visiem cilvēku bērniem, jo Viņš nepieļaus, ka ļaunie iznīcinātu taisnīgos.

17 Tāpēc Viņš apasargās btaisnīgos ar Savu spēku, pat ja būs tā, ka vajadzēs nākt Viņa dusmu pilnībai, un taisnīgie tiks pasargāti līdz pat viņu naidnieku iznīcināšanai ar uguni. Tāpēc taisnīgajiem nevajag bīties, jo, kā saka pravietis, viņi tiks izglābti, pat ja tas būs tā kā ar uguni.

18 Lūk, mani brāļi, es saku jums, ka šīm lietām drīz vien jānāk; jā, patiesi, asinīm un ugunij, un dūmu miglai ir jānāk; un tam ir jābūt uz zemes virsas, un tas nāk pie cilvēkiem miesā, ja būs tā, ka viņi nocietinās savas sirdis pret Israēla Svēto.

19 Jo redzi, taisnīgie neies bojā; jo noteikti jānāk laikam, kad visi tie, kas cīnās pret Ciānu, tiks izdeldēti.

20 Un Tas Kungs noteikti sagatavos ceļu saviem ļaudīm, izpildot Mozus vārdus, ko viņš runāja, sacīdams: aPravieti Tas Kungs, jūsu Dievs, cels no jūsu vidus, tāpat kā mani; viņu jūs uzklausīsit visās lietās, ko viņš jums pasacīs. Un notiks tā, ka visi tie, kas neuzklausīs pravieti, tiks bizdeldēti no tautas vidus.

21 Un tagad es, Nefijs, paziņoju jums, ka šis apravietis, par kuru Mozus runāja, ir Israēla Svētais, tāpēc Viņš spriedīs btiesu taisnībā.

22 Un taisnīgajiem nevajag bīties, jo viņi ir tie, kas netiks satriekti. Bet tā ir velna valstība, kas tiks uzcelta cilvēku bērnu vidū, kas ir radīta starp tiem, kuri ir miesā.

23 Jo ātri pienāks laiks, ka visām abaznīcām, kas ir uzceltas, lai gūtu peļņu, un visas tās, kas ir uzceltas, lai iegūtu varu pār miesu, un tās, kas ir uzceltas, lai kļūtu bslavenas pasaules acīs, un tās, kas meklē miesas kārības un pasaulīgas lietas, un dara visāda veida nekrietnības; jā, īsāk sakot, visi tie, kuri pieder velna valstībai, ir tie, kuriem vajag bīties un trīcēt, un cdrebēt, viņi ir tie, kuriem būs jātiek nogāztiem pīšļos; viņi ir tie, kuriem būs djāsadeg kā rugājiem; un tas ir saskaņā ar pravieša vārdiem.

24 Un laiks pienāks ātri, kad taisnīgajiem būs jātiek ievestiem kā ateļiem kūtī, un Israēla Svētajam vajadzēs valdīt varā un varenībā, un spēkā, un lielā godībā.

25 Un Viņš asapulcinās Savus bērnus no četrām zemes pusēm, un Viņš pārskaitīs Savas avis, un tās Viņu pazīs; un būs viens ganāms pulks un viens bgans; un Viņš baros Savas avis, un Viņā tās atradīs cganības.

26 Un Viņa ļaužu taisnības dēļ aSātanam nav varas; tāpēc tas nevar tikt atbrīvots bilgus gadus; jo tam nav varas pār ļaužu sirdīm, jo viņi dzīvo taisnībā, un Israēla Svētais cvalda.

27 Un tagad, redzi, es, Nefijs, saku jums, ka visām šīm lietām ir jānotiek saskaņā ar miesu.

28 Bet, redzi, visas tautas, ciltis, valodas un tautības dzīvos droši Israēla Svētajā, ja būs tā, ka viņi anožēlos grēkus.

29 Un tagad es, Nefijs, nobeidzu, jo es neuzdrīkstos runāt tālāk par šīm lietām.

30 Tāpēc, mani brāļi, es gribētu, lai jūs ņemtu vērā, ka tās lietas, kas ir rakstītas uz aplāksnēm no misiņa, ir patiesas; un tās liecina, ka cilvēkam ir jābūt paklausīgam Dieva baušļiem.

31 Tāpēc jums nevajag domāt, ka es un mans tēvs esam vienīgie, kas par tām ir liecinājuši un arī tās mācījuši. Tāpēc, ja jūs būsit paklausīgi abaušļiem un pastāvēsit līdz galam, jūs tiksit izglābti pēdējā dienā. Un tas tā ir. Āmen.