1. Nefija 13
iepriekšējais nākamais


13. nodaļa

Nefijs redz vīzijā velna baznīcu, nodibinātu starp citticībniekiem, Amerikas atklāšanu un kolonizāciju, daudzu skaidru un vērtīgu Bībeles daļu pazaudēšanu, no tā izrietošo citticībnieku atkrišanas stāvokli, evaņģēlija atjaunošanu, Svēto Rakstu parādīšanos pēdējās dienās, un Ciānas uzcelšanu. Apmēram 600.–592. g. pr. Kr.

1 Un notika, ka eņģelis runāja uz mani, sacīdams: Skaties! Un es skatījos un redzēju daudzas tautas un ķēniņu valstis.

2 Un eņģelis sacīja uz mani: Ko tu redzi? Un es sacīju: Es redzu daudzas tautas un ķēniņu valstis.

3 Un viņš sacīja uz mani: Tās ir citticībnieku tautas un ķēniņu valstis.

4 Un notika, ka es redzēju acitticībnieku tautu vidū blielas baznīcas veidošanu.

5 Un eņģelis sacīja uz mani: Skati baznīcas veidošanu, kura ir pati negantākā no visām citām baznīcām, kura anokauj Dieva svētos, jā, un spīdzina tos, un sasaista tos, un iejūdz tos dzelzs bjūgā, un noved tos gūstā.

6 Un notika, ka es redzēju šo alielo un neganto baznīcu; un es redzēju bvelnu, ka viņš bija tās dibinātājs.

7 Un es arī redzēju azeltu un sudrabu, un zīdus, un sarkanu purpuru, un smalku linu audumu, un visādus dārgus apģērbus; un es redzēju daudz netikļu.

8 Un eņģelis runāja uz mani, sacīdams: Redzi, zelts un sudrabs, un zīds, un sarkans purpurs, un smalki linu audumi, un dārgi apģērbi, un netikles ir tas, pēc kā atiecas šī lielā un negantā baznīca.

9 Un arī dēļ pasaules slavas tie aiznīcina Dieva svētos, un noved tos gūstā.

10 Un notika, ka es skatījos un redzēju lielus ūdeņus; un tie šķīra citticībniekus no manu brāļu pēcnācējiem.

11 Un notika, ka eņģelis atkal sacīja uz mani: Redzi, Dieva dusmība ir uz tavu brāļu pēcnācējiem.

12 Un es skatījos un redzēju vīru starp citticībniekiem, kuru no manu brāļu pēcnācējiem šķīra lielie ūdeņi; un es redzēju Dieva aGaru, ka Tas nāca lejā un ietekmēja šo vīru; un viņš devās pāri lielajiem ūdeņiem, līdz pat manu brāļu pēcnācējiem, kas bija apsolītajā zemē.

13 Un notika, ka es redzēju Dieva Garu, ka Tas ietekmēja citus citticībniekus; un tie devās prom no gūsta, pāri lielajiem ūdeņiem.

14 Un notika, ka es redzēju daudzus acitticībnieku pulkus bapsolītajā zemē; un es redzēju Dieva dusmību, ka tā bija uz manu brāļu pēcnācējiem; un viņi bija cizkaisīti citticībnieku priekšā un tika sakauti.

15 Un es redzēju Tā Kunga Garu, ka Tas bija uz citticībniekiem, un viņiem veicās un viņi ieguva savā mantojumā azemi; un es redzēju, ka viņi bija balti, un ļoti daiļi un bskaisti, tāpat kā mani ļaudis, pirms tie tika cnokauti.

16 Un notika, ka es, Nefijs, redzēju, ka citticībnieki, kas bija iznākuši no gūsta, pazemojās Tā Kunga priekšā, un Tā Kunga spēks bija ar atiem.

17 Un es redzēju, ka viņu mātes tautas bija savāktas kopā uz ūdeņiem un arī uz zemes, lai cīnītos pret tiem, kas bija iznākuši no gūsta.

18 Un es redzēju, ka Dieva spēks bija ar viņiem un arī ka Dieva dusmība bija uz visiem tiem, kuri bija pulcējušies kopā, lai cīnītos pret viņiem.

19 Un es, Nefijs, redzēju, ka citticībnieki, kas bija iznākuši no gūsta, ar Dieva spēku tika aizglābti no visu citu tautu rokām.

20 Un notika, ka es, Nefijs, redzēju, ka viņiem veicās zemē; un es redzēju agrāmatu, un tā tika nesta to vidū.

21 Un eņģelis sacīja uz mani: Vai tu zini grāmatas nozīmi?

22 Un es sacīju uz viņu: Es nezinu.

23 Un viņš sacīja: Redzi, tā ir nākusi no jūda mutes. Un es, Nefijs, redzēju to; un viņš sacīja uz mani: aGrāmata, kuru tu redzi, ir bjūdu cpieraksts, kas satur Tā Kunga derības, kuras Viņš ir noslēdzis ar Israēla namu; un tā satur arī daudzus svēto praviešu pravietojumus; un tā ir tāds pats pieraksts kā gravējumi, kas ir uz dplāksnēm no misiņa, izņemot, ka to nav tik daudz; tomēr tie satur Tā Kunga derības, kuras Viņš ir noslēdzis ar Israēla namu; tādēļ tie ir ļoti vērtīgi priekš citticībniekiem.

24 Un Tā Kunga eņģelis sacīja uz mani: Tu esi redzējis, ka šī grāmata iznāca no jūda mutes, un, kad tā iznāca no jūda mutes, tā saturēja Tā Kunga, par kuru divpadsmit apustuļi dod liecību, evaņģēlija pilnību; un viņi dod liecību saskaņā ar patiesību, kas ir Dieva Jērā.

25 Tad nu šīs lietas pāriet no ajūdiem pie bcitticībniekiem skaidrībā, saskaņā ar patiesību, kas ir Dievā.

26 Un, kad tās ar Jēra divpadsmit apustuļu roku ir pārgājušas no jūdiem apie citticībniekiem, tu redzi blielās un negantās cbaznīcas veidošanu, kas ir pati negantākā no visām baznīcām; jo redzi, viņi ir dizņēmuši no Jēra evaņģēlija daudzas daļas, kuras ir eskaidras un pašas vērtīgākās; un arī daudzas Tā Kunga derības viņi ir izņēmuši.

27 Un visu to viņi ir darījuši, lai viņi sagrozītu Tā Kunga patiesos ceļus, lai viņi aptumšotu acis un nocietinātu sirdis cilvēku bērniem.

28 Tagad tu redzi, ka pēc tam, kad grāmata ir izgājusi caur lielās un negantās baznīcas rokām, šeit daudzas skaidras un vērtīgas lietas ir izņemtas no grāmatas, kura ir Dieva Jēra grāmata.

29 Un, kad šīs skaidrās un svarīgās lietas bija izņemtas, tā pāriet pie visām citticībnieku tautām; un, kad tā ir pārgājusi pie visām citticībnieku tautām, jā, pat pāri lielajiem ūdeņiem, kurus tu esi redzējis ar citticībniekiem, kas bija iznākuši no gūsta, tu redzi—dēļ tā, ka daudzas skaidras un vērtīgas lietas, kuras bija izņemtas no grāmatas, kuras bija skaidras cilvēku bērnu sapratnei, saskaņā ar skaidrību, kas ir Dieva Jērā—dēļ šīm lietām, kuras ir izņemtas no Jēra evaņģēlija, ļoti daudzi paklūp, jā, tiktāl ka Sātanam ir liela vara pār tiem.

30 Tomēr tu redzi, ka citticībnieki, kas ir izgājuši no gūsta un ar Dieva spēku ir pacelti pāri visām citām tautām uz zemes virsas, kura ir izraudzīta no visām citām zemēm, kura ir zeme, par kuru Dievs Tas Kungs ir noslēdzis derību ar tavu tēvu, ka tā pēcnācējiem būs viņu mantojuma azeme; tad nu tu redzi, ka Dievs Tas Kungs nepieļaus, ka citticībnieki pilnīgi iznīcinātu tavu bpēcnācēju sajaukumu, kas ir starp taviem brāļiem.

31 Ne arī pieļaus, ka citticībnieki aiznīcinātu tavu brāļu pēcnācējus.

32 Ne arī Dievs Tas Kungs pieļaus, ka citticībnieki mūžīgi paliktu šinī šausmīgajā akluma stāvoklī, kurā, kā tu redzēji, viņi ir dēļ tām skaidrajām un visvērtīgākajām Jēra evaņģēlija daļām, kas ir šīs anegantās baznīcas, kuras veidošanu tu redzēji, noklusētas.

33 Tādēļ Dieva Jērs sacīja: Es būšu žēlīgs pret citticībniekiem, piemeklējot Israēla nama atlikumu ar lielu sodu.

34 Un notika, ka Tā Kunga eņģelis runāja uz mani, sacīdams: Redzi, saka Dieva Jērs, kad Es būšu piemeklējis aIsraēla nama atlikumu—un šis atlikums, par kuru es runāju, ir tava tēva pēcnācēji—tad nu, kad Es būšu tos piemeklējis ar sodu un sitis tos ar citticībnieku roku, un, kad citticībnieki ļoti bnomaldīsies dēļ tām visskaidrākajām un vērtīgākajām Jēra cevaņģēlija daļām, kas ir noklusētas no šīs negantās baznīcas, kura ir netikļu māte, saka Jērs—Es būšu žēlīgs pret citticībniekiem šajā dienā tiktāl, ka Es datnesīšu tiem Manā paša spēkā daudz no Mana evaņģēlija, kas būs skaidrs un vērtīgs, saka Jērs.

35 Jo lūk, saka Jērs: Es parādīšos taviem pēcnācējiem, ka tie rakstīs daudzas lietas, ko Es tiem atklāšu, kas būs skaidras un vērtīgas; un pēc tam, kad tavi pēcnācēji tiks iznīcināti un kritīs neticībā, un arī tavu brāļu pēcnācēji, redzi, ašīs lietas tiks apslēptas, lai ar Jēra dāvanu un spēku nāktu pie citticībniekiem.

36 Un tajās būs rakstīts Mans aevaņģēlijs, saka Jērs, un Mana bklints un Mana pestīšana.

37 Un asvētīti ir tie, kas centīsies radīt Manu bCiānu tajā dienā, jo viņiem būs Svētā Gara cdāvana un spēks; un, ja viņi dpastāvēs līdz galam, tie tiks paaugstināti pēdējā dienā un tiks izglābti Jēra mūžīgajā evalstībā; un kuri fvēstīs mieru, jā, liela prieka vēstis, cik tad brīnišķi kalnos tie būs.

38 Un notika, ka es redzēju savu brāļu pēcnācēju atlikumu un arī Dieva Jēra agrāmatu, kas bija nākusi no jūda mutes, ka tā pārgāja no citticībniekiem bpie manu brāļu pēcnācējiem.

39 Un, kad tā bija pārgājusi pie tiem, es redzēju citas agrāmatas, kas nāca ar Jēra spēku no citticībniekiem pie tiem, lai bpārliecinātu citticībniekus un manu brāļu pēcnācējus, un arī jūdus, kuri bija izkaisīti pa visu zemes virsu, ka praviešu un Jēra divpadsmit apustuļu pieraksti ir cpatiesi.

40 Un eņģelis runāja uz mani, sacīdams: Šie apēdējie pieraksti, kurus tu esi redzējis starp citticībniekiem, bapliecinās cpirmo pierakstu patiesumu, kuri ir no Jēra divpadsmit apustuļiem, un darīs zināmas skaidrās un vērtīgās lietas, kas ir bijušas izņemtas no tiem; un darīs zināmu visām ciltīm, valodām un tautībām, ka Dieva Jērs ir Mūžīgā Tēva Dēls un pasaules dGlābējs, un ka visiem cilvēkiem ir jānāk pie Viņa, vai arī tie nevar tikt izglābti.

41 Un šiem pēdējiem pierakstiem ir jānāk saskaņā ar vārdiem, kas tiks izteikti ar Jēra muti; un Jēra vārdi tiks darīti zināmi tavu pēcnācēju pierakstos, kā arī Jēra divpadsmit apustuļu pierakstos; tāpēc tie abi kļūs par avienu; jo ir bviens Dievs un viens cGans pār visu zemi.

42 Un pienāks laiks, kad Viņš pasludinās Sevi visām tautām, gan ajūdiem, gan arī citticībniekiem; un, kad Viņš būs pasludinājis Sevi jūdiem un arī citticībniekiem, tad Viņš pasludinās Sevi citticībniekiem un arī jūdiem, un bpēdējie būs pirmie, un cpirmie būs pēdējie.