1. Nefija 15
iepriekšējais nākamais


15. nodaļa

Lehija pēcnācējiem ir jāsaņem evaņģēlijs no citticībniekiem pēdējās dienās. Israēla sapulcināšana ir pielīdzināta olīvkokam, kura dabīgie zari tiks atkal piepotēti. Nefijs izskaidro parādību par dzīvības koku un runā par Dieva taisnību, atdalot ļaunos no taisnīgajiem. Apmēram 600.–592. g. pr. Kr.

1 Un notika, ka pēc tam, kad es, Nefijs, biju ticis aiznests Garā un redzējis visas šīs lietas, es atgriezos sava tēva teltī.

2 Un notika, ka es redzēju savus brāļus, un tie strīdējās viens ar otru attiecībā par to, ko mans tēvs bija runājis uz viņiem.

3 Jo viņš patiesi runāja uz tiem daudzas lielas lietas, kas bija grūti aizprotamas, ja vien cilvēks nejautā Tam Kungam; un viņi, būdami cieti savās sirdīs, nevērsās pie Tā Kunga, kā viņiem vajadzētu.

4 Un tagad es, Nefijs, biju noskumis dēļ viņu cietsirdības un arī dēļ tām lietām, ko es biju redzējis, un zināju, ka tām neizbēgami jānotiek cilvēku bērnu milzīgās ļaundarības dēļ.

5 Un notika, ka es biju savu ciešanu dēļ pieveikts, jo es uzskatīju, ka manas aciešanas ir pāri visām citām dēļ manas tautas biznīcināšanas, jo es biju redzējis viņas krišanu.

6 Un notika, kad es biju saņēmis aspēku, es runāju uz saviem brāļiem, vēloties uzzināt no tiem viņu strīdu iemeslu.

7 Un viņi sacīja: Redzi, mēs nevaram saprast tos vārdus, kurus mūsu tēvs ir runājis attiecībā par olīvkoka dabīgajiem zariem, un arī attiecībā par citticībniekiem.

8 Un es sacīju uz tiem: Vai jūs esat ajautājuši Tam Kungam?

9 Un viņi sacīja uz mani: Nē, jo Tas Kungs nedara tādas lietas mums zināmas.

10 Lūk, es uz tiem sacīju: Kā tas ir, ka jūs neturat Tā Kunga baušļus? Kā tas ir, ka jūs aiziesit bojā dēļ savas acietsirdības?

11 Vai jūs neatceraties vārdus, kurus Tas Kungs ir sacījis?—Ja jūs nenocietināsit savas sirdis un alūgsit Man ticībā, ticot, ka jūs saņemsit, ar centību Manu baušļu turēšanā, šīs lietas noteikti tiks darītas jums zināmas.

12 Redzi, es saku jums, ka Israēla nams tika pielīdzināts olīvkokam, ar Tā Kunga Garu, kas bija mūsu tēvā; un redzi, vai mēs neesam atlauzti no Israēla nama un vai mēs neesam azars no Israēla nama?

13 Un tagad, tas, ko mūsu tēvs domāja attiecībā par dabīgo zaru uzpotēšanu caur pilnību no citticībniekiem, ir tas, ka pēdējās dienās, kad mūsu pēcnācēji akritīs neticībā, jā, daudzus gadus un daudzas paaudzes pēc tam, kad bMesija būs parādījies miesā cilvēku bērniem, tad cevaņģēlija pilnība no Mesijas nāks pie citticībniekiem un no dcitticībniekiem pie mūsu pēcnācēju atlikuma.

14 Un tajā dienā mūsu apēcnācēju atlikums zinās, ka viņi ir no Israēla nama un ka viņi ir Tā Kunga bderības tauta; un tad viņi zinās un nāks pie czināšanām par saviem sentēviem, un arī pie zināšanām par viņu Pestītāja evaņģēliju, kas tika Viņa mācīts to tēviem; tāpēc viņi nāks pie zināšanām par viņu Pestītāju un par katru Viņa mācības punktu, ka viņi varēs zināt, kā nākt pie Viņa un tikt izglābtiem.

15 Un vai tad tajā dienā viņi nelīksmosies un neslavēs savu mūžīgo Dievu, viņu aklinti un viņu pestīšanu? Jā, vai tajā dienā viņi nesaņems spēku un barību no tā īstā bvīnakoka? Jā, vai tie nenāks īstajā Dieva ganāmpulkā?

16 Redzi, es saku jums: jā, viņi atkal tiks pieminēti pie Israēla nama; viņi tiks auzpotēti, būdami olīvkoka dabīgie zari, pie īstā olīvkoka.

17 Un tas ir tas, ko mūsu tēvs domāja; un viņš domāja, ka tas nenotiks, kamēr viņi netiks izklīdināti no citticībniekiem; un viņš domāja, ka tas notiks caur citticībniekiem, ka Tas Kungs var parādīt savu spēku citticībniekiem tā iemesla pēc, ka Viņš tiks aatraidīts no jūdiem jeb no Israēla nama.

18 Tāpēc mūsu tēvs nav runājis tikai par mūsu pēcnācējiem, bet arī par visu Israēla namu, norādot uz derību, kas tiks piepildīta pēdējās dienās, to derību, ko Tas Kungs noslēdza ar mūsu tēvu Ābrahāmu, sacīdams: Tavos apēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes.

19 Un notika, ka es, Nefijs, runāju daudz uz tiem attiecībā par šīm lietām; jā, es runāju uz viņiem attiecībā par jūdu aatjaunošanu pēdējās dienās.

20 Un es atstāstīju tiem aJesajas vārdus, kurš runāja attiecībā par jūdu jeb Israēla nama atjaunošanu; un, kad tie būs atjaunoti, tie vairs netiks sajaukti, nedz arī kādreiz izklīdināti. Un notika, ka es runāju daudzus vārdus uz saviem brāļiem, ka tie nomierinājās un bpazemojās Tā Kunga priekšā.

21 Un notika, ka viņi atkal uzrunāja mani, sacīdami: Ko tas nozīmē, ko mūsu tēvs redzēja sapnī? Ko nozīmē tas akoks, ko viņš redzēja?

22 Un es sacīju uz viņiem: Tas bija adzīvības koka tēls.

23 Un viņi sacīja uz mani: Ko nozīmē tā amarga no dzelzs, ko mūsu tēvs redzēja un kas veda uz to koku?

24 Un es sacīju uz tiem, ka tas bija Dieva avārds; un tie, kas paklausīs Dieva vārdam un stingri bturēsies pie tā, tie nekad neies bojā; ne arī ckārdinājumi un dpretinieka ugunīgās ebultas varēs tos uzveikt, padarot tos aklus un novedot iznīcībā.

25 Tāpēc es, Nefijs, skubināju viņus auzklausīt Tā Kunga vārdu, jā, es skubināju viņus ar visu savas dvēseles spēku un ar visām spējām, kas vien man bija, lai viņi paklausītu Dieva vārdam un atcerētos vienmēr visās lietās turēt Viņa baušļus.

26 Un viņi sacīja uz mani: Ko nozīmē tā ūdens aupe, ko redzēja mūsu tēvs?

27 Un es sacīju uz tiem, ka aūdens, ko redzēja mans tēvs, bija bnetīrība; un viņa prāts bija tik ļoti aizņemts ar citām lietām, ka viņš neredzēja ūdens netīrību.

28 Un es sacīju uz tiem, ka tas bija drausmīgs abezdibenis, kas atdala ļaunos no dzīvības koka un arī no Dieva svētajiem.

29 Un es sacīju uz tiem, ka tas bija tās drausmīgās aelles attēlojums, kas, kā eņģelis man bija sacījis, bija sagatavota ļaunajiem.

30 Un es sacīju uz tiem, ka mūsu tēvs arī redzēja, ka Dieva ataisnība atdala ļaunos no taisnīgajiem; un tās spožums bija tāds pats kā liesmojošas uguns spožums, kas mūžīgi mūžos ceļas augšup pie Dieva un nekad nebeidzas.

31 Un viņi sacīja uz mani: Vai šī lieta nozīmē miesas mokas apārbaudes dienās, vai arī tā nozīmē dvēseles beigu stāvokli pēc laicīgās miesas bnāves, vai tiek runāts par lietām, kas ir laicīgas?

32 Un notika, ka es sacīju uz tiem, ka tā bija gan laicīgo, gan garīgo lietu attēlojums; jo nāks diena, kad visiem būs jātiek tiesātiem par saviem adarbiem, jā, tieši par darbiem, kas tika veikti laicīgajā ķermenī viņu pārbaudes dienās.

33 Tāpēc, ja tie anomirs savās ļaundarībās, tiem arī būs jātiek batstumtiem no lietām, kuras ir garīgas un kuras attiecas uz taisnību; tāpēc viņiem būs jātiek atvestiem, lai stāvētu Dieva priekšā, lai tiktu ctiesāti par saviem ddarbiem; un, ja viņu darbi ir bijuši nešķīsti, viņiem būs jābūt enešķīstiem; un, ja viņi būs nešķīsti, tad jābūt tā, ka viņi nevarēs fdzīvot Dieva valstībā; citādi Dieva valstībai arī jākļūst nešķīstai.

34 Bet redzi, es saku uz jums: Dieva valstība nav anešķīsta, un nekas netīrs nevar ieiet Dieva valstībā, tāpēc ir jābūt nešķīstības vietai, kura ir sagatavota priekš tā, kas ir nešķīsts.

35 Un tāda vieta ir sagatavota, jā, tieši tā drausmīgā aelle, par ko es esmu runājis, un bvelns ir tās sagatavotājs; tāpēc cilvēka dvēseles beigu stāvoklis ir dzīvot Dieva valstībā, vai arī tikt atstumtam dēļ tās ctaisnības, par kuru es esmu runājis.

36 Tāpēc ļaunie tiek atraidīti no taisnīgajiem, un arī no šī adzīvības koka, kura augļi ir paši vērtīgākie un bkārojamākie pār visiem citiem augļiem; jā, un tā ir clielākā no visām Dieva ddāvanām. Un tā es runāju uz saviem brāļiem. Āmen.