1. Nefija 9
iepriekšējais nākamais


9. nodaļa

Nefijs taisa divu veidu pierakstus. Katrs ir nosaukts par Nefija plāksnēm. Lielākās plāksnes satur laicīgo vēsturi. Mazākās aplūko galvenokārt svētas lietas. Apmēram 600.–592. g. pr. Kr.

1 Un visas šīs lietas mans tēvs redzēja un dzirdēja, un runāja, kad viņš mita teltī aLemuēla ielejā; un arī daudz vairāk lietu, kuras nevar tikt rakstītas uz šīm plāksnēm.

2 Un tagad, ja es runāju par šīm plāksnēm, lūk, tās nav tās plāksnes, uz kurām es sastādu pilnu aprakstu par savas tautas vēsturi; jo aplāksnēm, uz kurām es sastādu pilnu aprakstu par savas tautas vēsturi, es esmu devis Nefija vārdu, tādēļ tās tiek sauktas par Nefija plāksnēm pēc mana paša vārda; un šīs plāksnes arī tiek sauktas par Nefija plāksnēm.

3 Tomēr es biju saņēmis pavēli no Tā Kunga, ka man ir jāiztaisa šīs plāksnes īpašam anolūkam, lai šeit būtu iegravēts apraksts par bkalpošanu manai tautai.

4 Uz tām otrām plāksnēm jābūt iegravētam aprakstam par ķēniņu valdīšanu un kariem, un manas tautas ķildām; tādēļ šīs plāksnes ir galvenokārt par kalpošanu, un aotras plāksnes ir galvenokārt par ķēniņu valdīšanu un kariem, un manas tautas ķildām.

5 Tādēļ Tas Kungs ir pavēlējis man taisīt šīs plāksnes Viņa agudram nolūkam, kuru es nezinu.

6 Bet Tas Kungs azina visas lietas no paša iesākuma; tādēļ Viņš ir sagatavojis ceļu, lai izpildītu visus Savus darbus starp cilvēku bērniem, jo lūk, Viņam ir visa bvara, lai izpildītu visus Savus vārdus. Un tā tas ir. Āmen.