Books and Lessons
Kapitola 45: Milénium


Kapitola 45

Milénium

Obrázek

Lidé na zemi během milénia

  • Kdo bude na zemi během milénia?

Při Druhém příchodu Ježíše Krista na zemi začne tisíc let míru, lásky a radosti. Toto tisícileté období se nazývá milénium. Písma a proroci nám pomáhají porozumět tomu, jaké to bude žít na zemi během milénia.

Protože při Spasitelově Druhém příchodu dojde ke zničení zlovolných, budou na počátku milénia na zemi žít pouze spravedliví lidé. Budou to ti, kteří žijí ctnostným a čestným životem. Tito lidé zdědí buď terestriální, nebo celestiální království.

Během milénia budou na zemi dál žít smrtelníci a budou i nadále mít děti, tak jako my nyní (viz NaS 45:58). Joseph Smith řekl, že zemi budou často navštěvovat nesmrtelné bytosti. Tyto vzkříšené bytosti budou pomáhat s vládou a s další prací. (Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 268.)

Lidé budou stále mít svobodu jednání a po určitý čas budou mnozí moci svobodně pokračovat ve svém náboženství a názorech. Nakonec každý vyzná, že Ježíš Kristus je Spasitel.

Během milénia bude Ježíš „vládnouti osobně na zemi“ (Články víry 1:10). Joseph Smith vysvětlil, že Ježíš bude „Svatým vládnout a bude sestupovat a přinášet poučení.“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 258.)

Úkoly Církve během milénia

  • Jaké dva velké úkoly budou vykonávány během milénia?

Členové Církve budou mít během milénia dva velké úkoly – chrámovou práci a misionářskou práci. Chrámová práce zahrnuje obřady, které jsou nutné pro oslavení. Mezi tyto obřady patří křest, vkládání rukou pro dar Ducha Svatého a chrámové obřady – obdarování, chrámový sňatek a pečetění rodinných jednotek.

Mnoho lidí zemřelo, aniž tyto obřady přijali. Lidé na zemi za ně musí tyto obřady vykonat. Tato práce se nyní vykonává v chrámech Páně. Je jí příliš mnoho, než aby byla dokončena před zahájením milénia, a proto bude dokončena během něho. Vzkříšené bytosti nám budou pomáhat opravovat chyby, které jsme udělali při pátrání po svých zemřelých předcích. Budou nám také pomáhat nalézat informace, které potřebujeme k doplnění svých záznamů. (Viz Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:167, 251–252.)

Další velkou prací během milénia bude misionářská práce. Všichni lidé budou s velkou mocí vyučováni evangeliu. Nakonec již nebude zapotřebí učit druhé prvním zásadám evangelia, protože „všickni… znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin“. (Jeremiáš 31:34.)

  • Jak se můžeme již nyní připravit na práci, která se bude vykonávat během milénia?

Podmínky během milénia

  • Jak se bude život během milénia lišit od současného života na zemi?

Prorok Joseph Smith učil, že během milénia „země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu“. (Články víry 1:10.)

Satan svázán

Během milénia bude Satan svázán. To znamená, že nebude mít moc pokoušet ty, kteří v té době budou žít (viz NaS 101:28). „Děti… vyrostou bez hříchu ke spasení.“ (NaS 45:58.) „Pro spravedlivost [Pánova] lidu… nemá Satan žádné moci; pročež, nemůže býti uvolněn po dobu mnoha let; neboť nemá žádné moci nad srdcem lidí, neboť oni žijí ve spravedlivosti a Svatý Izraelský vládne.“ (1. Nefi 22:26.)

Mír na zemi

Během milénia nebude žádná válka. Lidé budou společně žít v míru a harmonii. To, co se používalo pro válku, bude proměněno k užitečným účelům. „Zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji.“ (Izaiáš 2:4; viz také Izaiáš 11:6–7; NaS 101:26.)

Spravedlivá vláda

President John Taylor učil: „Pán bude králem nad celou zemí, a celé lidstvo bude doslova pod jeho nadvládou, a každý národ pod nebesy bude muset uznat jeho pravomoc a sklonit se před jeho žezlem. Ti, kteří mu slouží ve spravedlivosti, budou ve spojení s Bohem a s Ježíšem; poznají službu andělů a budou znát minulost, přítomnost i budoucnost; a ostatní lidé, kteří se možná nepodrobují úplné poslušnosti vůči jeho zákonům, nebo nejsou plně poučeni o jeho smlouvách, se budou nicméně muset podrobit úplné poslušnosti vůči jeho vládě. Neboť to bude vláda Boha na zemi, a on bude uplatňovat své zákony a vyžadovat tuto poslušnost po národech světa, což je jeho legitimní právo.“ (Teachings of Presidents of the Church: John Taylor [2001], 225.)

Žádná smrt

Během milénia nebude existovat smrt tak, jak ji známe. Když se lidé dožijí stáří, nezemřou a nebudou pohřbeni. Místo toho budou „v okamžiku“ proměněni ze svého smrtelného stavu do stavu nesmrtelného. (Viz NaS 63:51; 101:29–31.)

Všechny věci zjeveny

Některé pravdy nám dosud nebyly zjeveny. Během milénia budou zjeveny všechny věci. Pán řekl, že „zjeví všechny věci – věci, které se udály, a skryté věci, o kterých žádný člověk nevěděl, věci o zemi, skrze které byla učiněna, a její účel a cíl – věci převelice cenné, věci, které jsou nahoře, a věci, které jsou dole, věci, které jsou v zemi a na zemi a v nebi“. (NaS 101:32–34.)

Další činnosti v miléniu

Život se v mnoha ohledech bude podobat životu, jaký je nyní, s výjimkou toho, že vše se bude dít ve spravedlivosti. Lidé budou jíst a pít a budou nosit oděv. (Viz Učení presidentů Církve: Brigham Young [1997], 333.) Lidé budou i nadále sít a sklízet úrodu a stavět domy (viz Izaiáš 65:21).

  • Jaké myšlenky vás napadají a jaké pocity to ve vás vyvolává, když přemýšlíte o podmínkách, které budou existovat během milénia?

Poslední boj po miléniu

  • Jaký je konečný osud této země?

Na konci tisíce let bude Satan na krátký čas uvolněn. Někteří lidé se odvrátí od Nebeského Otce. Satan shromáždí své armády a Michal (Adam) shromáždí nebeské zástupy. V tomto velkém boji budou Satan a jeho následovníci navěky vyvrženi. Země bude proměněna v celestiální království. (Viz NaS 29:22–29; 88:17–20, 110–15.)

Další verše z písem