Kapitola 14: Uspořádání kněžství
  Footnotes

  Kapitola 14

  Uspořádání kněžství

  Kněžství je na zemi i dnes

  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je řízena kněžstvím. Kněžství, které je vždy spojeno s Božím dílem, „pokračuje v církvi Boží ve všech pokoleních a je bez počátku dnů či konce roků“. (NaS 84:17.) Je na zemi i dnes. Muži, mladí i staří, se nechávají pokřtít do Církve, a když se posoudí, že toho jsou hodni, jsou vysvěceni ke kněžství. Je jim dána pravomoc jednat v zastoupení Pána a konat Jeho dílo na zemi.

  Dvě části kněžství

  • Jak získalo Melchisedechovo kněžství a Aronovo kněžství svůj název?

  Kněžství se dělí na dvě části – Melchisedechovo kněžství a Aronovo kněžství (viz NaS 107:1). „První [se] nazývá Melchisedechovo kněžství … proto, že Melchisedech byl tak veliký vysoký kněz.

  Před jeho dnem se nazývalo Svatým kněžstvím podle řádu Syna Božího.

  Ale z ohledu neboli z úcty ke jménu Nejvyšší Bytosti, aby se vyhnuli příliš častému opakování jména jeho, oni, církev, nazvali v dávných dnech ono kněžství podle Melchisedecha neboli kněžstvím Melchisedechovým.“ (NaS 107:2–4; kurzíva je součástí originálu.)

  Menší kněžství je přídavkem k Melchisedechovu kněžství. Nazývá se Aronovo kněžství, protože bylo uděleno Aronovi a jeho synům po všechna jejich pokolení. Ti, kteří jsou nositeli Aronova kněžství, mají pravomoc vykonávat vnější obřady svátosti a křtu. (Viz NaS 20:46; 107:13–14, 20.)

  Ti, kteří jsou nositeli Melchisedechova kněžství, mají moc a pravomoc vést Církev a řídit kázání evangelia ve všech částech světa. Vedou veškerou duchovní práci Církve (viz NaS 84:19–22; 107:8). Řídí práci vykonávanou v chrámech; předsedají sborům, odbočkám, kůlům a misiím. Pánův vyvolený prorok, president Církve, je předsedajícím vysokým knězem nad Melchisedechovým kněžstvím (viz NaS 107:65–67).

  Klíče kněžství

  • Jaký je rozdíl mezi kněžstvím a klíči kněžství? Kteří vedoucí kněžství dostávají klíče?

  Existuje rozdíl mezi vysvěcením do některého úřadu v kněžství a obdržením klíčů kněžství. President Joseph F. Smith učil:

  „Kněžství obecně je pravomoc daná člověku, aby jednal v zastoupení Boha. Každému muži vysvěcenému k jakémukoli stupni kněžství byla tato pravomoc delegována.

  Je ale nutné, aby každý skutek vykonaný touto pravomocí byl učiněn ve správném čase a na správném místě, správným způsobem a ve správném pořádku. Moc řídit tuto práci tvoří klíče kněžství. Klíče v jejich plnosti drží v danou chvíli pouze jedna osoba, prorok a president Církve. Ten může jakoukoli část této moci delegovat někomu jinému, v tom případě tato osoba drží klíče k oné konkrétní práci. A tak president chrámu, president kůlu, biskup sboru, president misie, president kvora – každý z nich drží klíče k práci vykonávané v oné konkrétní skupině lidí nebo na konkrétním místě. Jeho kněžství není tímto speciálním pověřením navýšeno; … například president kvora starších nemá více kněžství než kterýkoli člen onoho kvora. Drží ale moc řídit oficiální práci vykonávanou v … kvoru neboli jinými slovy, klíče oné části této práce.“ (Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith [1998], 141; kurzíva je součástí originálu.)

  • Jakým způsobem klíče kněžství ochraňují Církev?

  Úřady a povinnosti Aronova kněžství

  • Jakými způsoby slouží nositelé Aronova kněžství?

  Když je muži nebo chlapci uděleno Aronovo kněžství, je vysvěcen do určitého úřadu v tomto kněžství. Úřady v Aronově kněžství jsou jáhen, učitel, kněz a biskup. Každý úřad s sebou nese povinnosti a zodpovědnosti. Každému kvoru předsedá president kvora, který učí členy jejich povinnostem a žádá je, aby plnili určité úkoly.

  Někteří muži vstupují do Církve nebo se stávají aktivními ve starším věku, než je obvyklé pro přijetí konkrétních úřadů v tomto kněžství. Obvykle jsou vysvěceni do některého úřadu v Aronově kněžství, a jsou-li toho hodni, mohou být brzy vysvěceni do dalších úřadů.

  Jáhen

  Mladý muž, který byl pokřtěn a konfirmován za člena Církve a který je toho hoden, může být vysvěcen do úřadu jáhna, když je mu 12 let. Jáhni mají obvykle za úkol roznášet svátost členům Církve, udržovat církevní budovy a pozemky v dobrém stavu, působit jako poslové pro vedoucí kněžství a plnit zvláštní úkoly jako například vybírat postní oběti.

  Učitel

  Mladý muž, který je toho hoden, může být vysvěcen učitelem, když je mu 14 nebo více let. Učitelé mají všechny povinnosti, práva a moci úřadu jáhna, a navíc některé další. Učitelé v Aronově kněžství mají pomáhat členům Církve, aby žili podle přikázání (viz NaS 20:53–59). Aby mohli plnit tuto zodpovědnost, jsou obvykle pověřováni sloužit jako domácí učitelé. Navštěvují domovy členů Církve a povzbuzují je, aby žili podle zásad evangelia. Je jim přikázáno, aby učili pravdám evangelia z písem (viz NaS 42:12). Učitelé také připravují chléb a vodu pro obřad svátosti.

  Kněz

  Mladý muž, který je toho hoden, může být vysvěcen knězem, když je mu 16 nebo více let. Kněží mají všechny povinnosti, práva a moci úřadů jáhna a učitele, a navíc některé další (viz NaS 20:46–51). Kněz může křtít. Může také žehnat svátost. Může vysvětit jiné kněze, učitele a jáhny. Není-li přítomen žádný nositel Melchisedechova kněžství, může kněz převzít zodpovědnost za shromáždění. Má kázat evangelium těm, kteří jsou kolem něho.

  Biskup

  Biskup je vysvěcen a ustanoven, aby předsedal Aronovu kněžství ve sboru. Je presidentem kvora kněží (viz NaS 107:87–88). Když biskup jedná ve svém úřadě Aronova kněžství, zabývá se hlavně časnými záležitostmi, například správou financí a záznamů a řízením péče o chudé a potřebné (viz NaS 107:68).

  Biskup je také vysvěcen vysokým knězem, takže může předsedat všem členům ve sboru (viz NaS 107:71–73; 68:15). Biskup je soudcem v Izraeli (viz NaS 107:74) a provádí pohovory se členy pro vydání chrámového doporučení, vysvěcení ke kněžství a pro jiné potřeby. Má právo na dar rozlišování.

  • Jak vám prostřednictvím své služby požehnali nositelé Aronova kněžství?

  Úřady a povinnosti Melchisedechova kněžství

  • Jakými způsoby slouží nositelé Melchisedechova kněžství?

  Úřady Melchisedechova kněžství jsou starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol.

  Starší

  Starší jsou povoláni učit, vysvětlovat, nabádat, křtít a bdít nad Církví (viz NaS 20:42). Všichni nositelé Melchisedechova kněžství jsou staršími. Mají pravomoc udělovat dar Ducha Svatého vkládáním rukou (viz NaS 20:43). Starší mají řídit shromáždění Církve tak, jak jsou vedeni Duchem Svatým (viz NaS 20:45, 46:2). Starší mohou přisluhovat nemocným (viz NaS 42:44) a žehnat malé děti (viz NaS 20:70). Starší mohou předsedat církevním shromážděním, když není přítomen žádný vysoký kněz (NaS 107:11).

  Vysoký kněz

  Vysokému knězi může být dána pravomoc vést v Církvi a spravovat duchovní záležitosti (viz NaS 107:10, 12). Může také úřadovat ve všech nižších úřadech (viz NaS 68:19). Presidenti kůlů, presidenti misií, vysocí rádci, biskupové a další vedoucí Církve jsou vysvěcováni do úřadu vysokého kněze.

  Patriarcha

  Patriarchové jsou vysvěcováni generálními autoritami nebo presidenty kůlů, kteří jsou oprávněni Radou Dvanácti, aby udělovali patriarchální požehnání členům Církve. Tato požehnání nám dávají určité porozumění našemu povolání na zemi. Představují slovo Páně určené nám osobně. Patriarchové jsou také vysvěcováni do úřadu vysokého kněze. (Viz NaS 107:39–56.)

  Sedmdesátník

  Sedmdesátníci jsou zvláštními svědky Ježíše Krista světu a pomáhají při budování a správě Církve pod vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů (viz NaS 107:25, 34, 38, 93–97).

  Apoštol

  Apoštol je zvláštní svědek Ježíše Krista pro celý svět (viz NaS 107:23). Apoštolové spravují záležitosti Církve po celém světě. Ti, kteří jsou vysvěceni do úřadu apoštola v Melchisedechově kněžství, jsou obvykle ustanoveni jako členové Kvora Dvanácti apoštolů. Každému jsou dány všechny klíče království Božího na zemi, ale pouze služebně nejstarší apoštol, který je presidentem Církve, všechny tyto klíče aktivně používá. Ostatní jednají pod jeho vedením.

  • Jak vám prostřednictvím své služby požehnali nositelé Melchisedechova kněžství?

  Kvora Aronova kněžství

  Pán dal pokyn, aby se nositelé kněžství organizovali do kvor. Kvorum je skupina bratří, kteří jsou nositeli stejného kněžského úřadu.

  Existují tři kvora Aronova kněžství:

  1. Kvorum jáhnů, které tvoří nejvýše 12 jáhnů (viz NaS 107:85). Předsednictvo kvora jáhnů je povoláváno biskupem z řad členů kvora.

  2. Kvorum učitelů, které tvoří nejvýše 24 učitelů (viz NaS 107:86). Předsednictvo kvora učitelů je povoláváno biskupem z řad členů kvora.

  3. Kvorum kněží, které tvoří nejvýše 48 kněží (viz NaS 107:87–88). Předsedá mu biskup sboru, do něhož kvorum patří. Biskup je vysoký kněz, a proto patří také do kvora vysokých kněží.

  Kdykoli je překročen stanovený počet členů kvora, může být kvorum rozděleno.

  Kvora Melchisedechova kněžství

  Na generální úrovni Církve tvoří kvorum členové Prvního předsednictva, a stejně tak i Dvanáct apoštolů. Sedmdesátníci se také organizují do kvor.

  Na místní úrovni Církve – ve sborech a odbočkách a v kůlech a okrscích – se nositelé Melchisedechova kněžství organizují do těchto kvor:

  Kvorum starších

  Každé kvorum starších „je ustanoveno pro stálé služebníky; nicméně, mohou cestovati, avšak jsou vysvěceni, aby byli stálými služebníky“. (NaS 124:137.) Většinu své práce vykonávají poblíž svého domova. Kvorum má tvořit nejvýše 96 starších a předsedá mu předsednictvo kvora. Když je tento počet členů překročen, může být kvorum rozděleno.

  Kvorum vysokých kněží

  Každé kvorum zahrnuje všechny vysoké kněze, kteří sídlí na území daného kůlu, včetně patriarchů a biskupů. Předsednictvo tohoto kvora tvoří president kůlu a jeho rádci. Vysocí kněží v každém sboru se organizují do skupiny s vedoucím skupiny.

  Důležitost kněžských kvor

  • Jak mohou kněžská kvora pomáhat posilovat jednotlivce a rodiny?

  Když je muž nebo chlapec vysvěcen ke kněžství, automaticky se stává členem kněžského kvora. Od té chvíle se očekává, že bude během svého života členem kvora kněžství podle svého úřadu (viz Boyd K. Packer, „What Every Elder Should Know—and Every Sister as Well: A Primer on Principles of Priesthood Government“, Ensign, Feb. 1993, 9).

  Pokud kněžské kvorum funguje správně, členové kvora v něm nacházejí povzbuzení, požehnání, přátelství a jejich vedoucí je v kvoru učí evangeliu. I když muž může být povolán a uvolněn z církevních povolání, například jako učitel, president kvora, biskup, vysoký rádce nebo president kůlu, jeho členství v kvoru se tím nemění. Členství v kvoru kněžství má být považováno za posvátnou výsadu.

  Pomocné organizace ke kněžství

  • Jak mohou pomocné organizace ke kněžství posilovat jednotlivce a rodiny?

  Všechny organizace v Církvi pracují pod vedením kněžských vedoucích a pomáhají jim vykonávat dílo Pána. Ve sboru například pod vedením biskupstva slouží předsednictva Pomocného sdružení, Mladých žen, Mladých mužů, Primárek a Nedělní školy. Tyto organizace se nazývají pomocné organizace ke kněžství.

  • Jakou máte, jako jednotlivci, roli při pomáhání kněžskému kvoru nebo pomocné organizaci dosáhnout úspěchu?

  Další verše z písem