Úvod
  Footnotes

  Úvod

  Studijní průvodce a příručka pro učitele

  Zásady evangelia byly napsány jako osobní studijní průvodce i jako příručka pro učitele. Když je budete studovat a budete při tom usilovat o Ducha Páně, budete moci růst ve svém porozumění i ve svém svědectví ohledně Boha Otce, Ježíše Krista a Jeho Usmíření a Znovuzřízení evangelia. Budete moci nacházet odpovědi na životní otázky, získávat ujištění o svém účelu a o své osobní hodnotě a budete moci s vírou čelit nejednoduchým situacím v osobním i rodinném životě.

  Pokyny pro výuku v Církvi a doma

  Být učitelem je veliká zodpovědnost, která v sobě zahrnuje mnoho příležitostí k posilování druhých a k dohlížení na to, aby byli „vyživováni dobrým slovem Božím“ (Moroni 6:4). Vaše výuka bude efektivní, pokud se budete držet těchto zásad:

  • Mějte rádi ty, které učíte.

  • Učte Duchem.

  • Učte nauku.

  • Povzbuzujte k pilnému studiu.

  Mějte rádi ty, které učíte

  Když těm, které učíte, dáváte najevo, že je máte rádi, vnímají lépe Ducha Páně. Učí se s větším nadšením a více se otevírají vám i ostatním. Pilně se snažte seznámit s těmi, které učíte, a dejte jim poznat, že vám na nich upřímně záleží. Buďte ohleduplní k těžkostem, kterým čelí ti, již mají zvláštní potřeby. Vytvořte ve své třídě příjemné prostředí, aby se účastníci neostýchali na vás obracet s jakýmikoli otázkami, které budou mít ohledně zásad evangelia a toho, jak je uplatňovat.

  Pánův Duch bude přítomen tam, kde je láska a jednota. Pán řekl: „Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.“ (Jan 13:34.)

  Více informací o tomto tématu – viz Učení – není většího povolání, strany 31–39.

  Učte Duchem

  Tím nejdůležitějším, čemu kdy budete učit, jsou Kristovy nauky, jak jsou zjeveny prostřednictvím písem a novodobých proroků a jak jsou potvrzovány Duchem Svatým. Abyste v tom byli úspěšní, musíte získat Ducha Páně. „Duch vám bude dán skrze modlitbu víry,“ řekl Pán, „a neobdržíte-li Ducha, učiti nebudete“ (NaS 42:14; viz také NaS 50:13–22). Skutečným učitelem je Duch Svatý, a tak je důležité vytvořit prostředí, v němž může být Duch Páně přítomen.

  Více informací o tomto tématu – viz Učení – není většího povolání, strany 41–48.

  Učte nauku

  Než budete učit některou kapitolu, pečlivě si ji prostudujte, abyste se ujistili, že rozumíte nauce. Prostudujte si také další verše z písem, které jsou uváděny na konci kapitoly. Pokud vás učení obsažená v kapitole osobně ovlivnila, budete učit s větší upřímností a mocí. Nikdy o církevní nauce nespekulujte. Učte pouze to, co je podloženo písmy, slovy proroků a apoštolů posledních dnů a Svatým Duchem (viz NaS 42:12–14; 52:9).

  Pokud jste byli povoláni, abyste za pomoci této knihy učili kvorum nebo třídu, nenahrazujte ji jinými materiály, ať jsou sebevíc zajímavé. Držte se věrně písem a slov v této knize. Lekci můžete vhodně doplňovat osobními zkušenostmi a články z církevních časopisů.

  Více informací o tomto tématu – viz Učení – není většího povolání, strany 50–59.

  Povzbuzujte k pilnému studiu

  Když učíte, pomáhejte druhým, aby viděli, jak se zásady evangelia týkají každodenního života. Povzbuzujte diskusi na téma, jak mohou tyto zásady ovlivnit to, co cítíme k Bohu, k sobě samým, ke své rodině a ke svým bližním. Povzbuzujte zúčastněné, aby podle těchto zásad žili.

  Snažte se do lekce zapojit co možná nejvíce lidí. To můžete udělat tak, že je vyzvete, aby nahlas četli, odpovídali na otázky nebo se dělili o zkušenosti, dělejte to ale pouze tehdy, když jste si jisti, že je neuvedete do rozpaků. Když si připravujete lekci, můžete účastníkům zadávat zvláštní úkoly. Buďte vnímaví k potřebám a pocitům druhých. Možná si budete muset před lekcí promluvit s některými jedinci v soukromí a zeptat se, jak by se cítili, kdybyste je zapojili.

  Více informací o tomto tématu – viz Učení – není většího povolání, strany 61–74.

  Další pomoc pro učitele

  Každá kapitola v této knize obsahuje jednu nebo dvě poznámky pro učitele. Tyto poznámky obsahují náměty, které vám mohou pomoci ve vašem úsilí mít rád ty, které učíte, učit Duchem, učit nauku a povzbuzovat ty, které učíte, k pilnému studiu.