Kapitola 32: Desátky a oběti
  Footnotes

  Kapitola 32

  Desátky a oběti

  Placení desátků a obětí

  • Jak naše ochota platit desátky a oběti ukazuje vděčnost Nebeskému Otci za všechna Jeho požehnání, která nám dává?

  Přikázání nám byla dána proto, aby nám pomohla připravit se ve všech ohledech na život v přítomnosti Nebeského Otce. On nám poskytl způsob, kterým Mu můžeme děkovat za svá požehnání. Ochotné placení desátků a obětí je jedním ze způsobů, jak mu děkujeme. Když platíme tyto oběti, ukazujeme tím, že Ho milujeme a že budeme poslušni Jeho rad.

  • Jak nám placení desátků a obětí pomáhá děkovat našemu Nebeskému Otci?

  Poslušnost zákona desátku

  • Co je poctivý desátek?

  Abraham a Jákob v dávných dobách byli poslušni přikázání platit desátek ve formě jedné desetiny svého příjmu (viz Židům 7:1–10; Genesis 14:19–20; 28:20–22).

  V novodobé historii se Prorok Joseph Smith modlil: „Ó Pane, ukaž svému služebníkovi, jak mnoho požaduješ z majetku svého lidu jako desátek?“ (NaS 119, úvod k oddílu.) Pán odpověděl: „Toto bude počátek desátku lidu mého. A poté, ti, již takto předali desátek, budou platiti jednu desetinu veškerého příjmu svého ročně; a toto bude pro ně na věky stálým zákonem.“ (NaS 119:3–4.) První předsednictvo vysvětlilo, že „jedna desetina veškerého příjmu svého ročně“ se týká našeho příjmu (viz First Presidency letter, Mar. 19, 1970).

  Když platíme desátek, projevujeme svou věrnost Pánu. Také učíme hodnotě tohoto zákona své děti. Ty pak budou chtít následovat náš příklad a platit desátek ze všech peněz, které získají.

  • V jakém ohledu je desátek spíše zásadou týkající se víry než zásadou týkající se financí?

  • Co mohou rodiče dělat, aby své děti učili platit desátek a rozumět jeho významu?

  Máme dávat ochotně

  • Proč je při placení desátku důležitý náš postoj?

  Je důležité, abychom dávali ochotně. „Když člověk platí desátek bez radosti, okrádá se o část požehnání. Musí se naučit dávat vesele, ochotně a radostně, a jeho dar bude požehnán.“ (Stephen L. Richards, The Law of Tithing [brožura, 1983], 8.)

  Apoštol Pavel učil, že to, jak dáváme, je stejně důležité jako to, co dáváme. Řekl: „[Nechť dává] ne s neochotnou myslí aneb z [nutnosti]. Neboť ochotného dárce miluje Bůh.“ (2. Korintským 9:7.)

  • Co pro vás znamená být ochotným dárcem?

  Desátek a další oběti

  • Jak Církev používá prostředky z desátků a další oběti?

  Jako členové Církve dáváme desátek a další oběti Pánu.

  Desátek

  Církev desátek používá k mnoha účelům. Například k tomuto:

  1. Budování, udržování a provozování chrámů, sborových domů a dalších budov.

  2. Poskytování provozních prostředků kůlům, sborům a dalším jednotkám Církve. (Tyto jednotky používají tyto prostředky k naplňování náboženských programů Církve, které zahrnují výuku evangelia a organizování společenských činností a akcí.)

  3. Pomáhání misionářskému programu.

  4. Vzdělávání mladých lidí v církevních školách, seminářích a institutech.

  5. Tištění a distribuce učebních materiálů.

  6. Pomáhání při práci na rodinné historii a chrámové práci.

  Další oběti

  Postní oběti. Členové Církve se každý měsíc postí, což znamená, že se zdrží dvou po sobě jdoucích jídel a nápojů. Jako postní obětí přispívají přinejmenším částkou, kterou by za tato jídla utratili. Mohou dávat tak štědře, jak jsou schopni. Tato oběť se nazývá postní oběť. Biskupové tyto postní oběti používají k tomu, aby zajistili jídlo, přístřeší, oblečení a lékařskou péči pro potřebné. (Viz kapitola 25 v této knize.)

  V rámci půstu členové navštěvují shromáždění, které se nazývá postní a svědecké shromáždění, kde s druhými sdílejí svá svědectví o Kristu a Jeho evangeliu.

  Další dary. Členové Církve mohou dobrovolně přispívat na další činnosti Církve, například na misionářskou práci, na Stálý vzdělávací fond, výstavbu chrámů a humanitární činnost.

  Služba. Členové také nabízejí svůj čas, dovednosti a zboží, aby pomohli druhým. Tato služba Církvi umožňuje pomáhat potřebným členům i nečlenům po celém světě na místní, celostátní i mezinárodní úrovni, zejména v případě živelných pohrom.

  Když dáváme desátky a oběti, jsme požehnáni

  Pán slibuje, že nám bude žehnat, budeme-li věrně platit desátky a oběti. Řekl: „Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom,… nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte.“ (Malachiáš 3:10.)

  Zjevení z písem posledních dnů se zmiňuje o dalším požehnání pro ty, kteří platí desátek: „Vpravdě, je to den oběti a den pro desátek lidu mého; neboť ten, kdo platí desátek, nebude spálen při příchodu jeho.“ (NaS 64:23.)

  Požehnání, která máme přislíbena, jsou jak materiální, tak duchovní. Dáváme-li ochotně, Nebeský Otec nám pomůže naplnit každodenní potřebu jídla, oblečení a přístřeší. Když president Gordon B. Hinckley promlouval ke Svatým posledních dnů na Filipínách, řekl, že když lidé „přijmou evangelium a budou podle něho žít, když budou platit desátky a oběti, i když budou skrovné, Pán dodrží svůj slib, který jim dal v dávných dobách, a budou mít rýži v misce a oblečení na sobě a přístřeší nad hlavou. Neznám žádné jiné řešení. Tito lidé potřebují moc, která je větší než jakákoli moc pozemská, aby je pozvedla a aby jim pomohla.“ („Inspirational Thoughts“, Ensign, Aug. 1997, 7.) Pán nám také pomůže růst „v poznání Boha, ve svědectví, v moci žít podle evangelia a v tom, abychom k témuž inspirovali i svou rodinu“. (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], 124.)

  Ti, kteří platí desátek a oběti, jsou hojně požehnáni. Mají dobrý pocit z toho, že pomáhají budovat království Boží na zemi.

  • Jaká požehnání jste vy, členové vaší rodiny nebo vaši přátelé získali díky placení desátků a ostatních obětí?

  Další verše z písem