Лиахона
Нашият Небесен Отец желае да бъдем щастливи
назад напред

Основни истини на Евангелието

Нашият Небесен Отец желае да бъдем щастливи

Като си спомняме Божия план на щастие, можем да намираме радост, дори когато животът е труден.

Всички изображения, освен най-дясното, от Дж. Кърк Ричардс

Преди да бъдем родени на земята, всички сме живели с Небесния Отец като Негови духовни чеда. Той е представил план, за да помогне на Своите чеда да се учат и израстват. Чрез плана на Бог ние можем да ставаме по-подобни на Него и да бъдем достойни да се радваме на вечен живот. Този план е възможен благодарение на Божия Син, Исус Христос, дошъл на земята да страда за нашите грехове – жертва, наречена Единение.

Планът на Небесния Отец се нарича план на:

Както тези, така и други стихове показват, че Небесният Отец желае да станем подобни на Него, да се завърнем при Него и да бъдем истински щастливи (вж. Моисей 1:39).

Идваме на земята, за да се учим и израстваме

Бог ни е изпратил на земята, където можем да имаме физическо тяло (вж. Битие 1:26–27). Имаме нужда от тела, чрез които да живеем живота си на земята.

Бог е знаел, че няма постоянно да изпитваме щастие. Преживяваме разочарования, болка и дори смърт. Но чрез трудностите в живота, Небесният Отец ни помага да се учим и израстваме.

Бог също ни е дал свобода на избор, способността да избираме между добро и зло. Той ни е дал възможност да избираме какво да мислим и правим. Той ни е дал Писанията и живите пророци, които да ни помагат да се учим да избираме това, което е правилно (вж. Авраам 3:25).

Опитайте се да бъдете като Исус Христос

Бог не ни е пратил на земята без пример, който да следваме (вж. Йоан 13:15). Той е изпратил Своя Син Исус Христос, за да ни покаже пътя. За да се научим как да Го следваме, можем да четем от Писанията, за да научим кой е Той и какво е направил по време на Своя живот на земята. Можем да даваме най-доброто от себе си, за да бъдем като Христос, като се подчиняваме на Бог и обичаме другите.

Когато допускаме грешки, молим за прошка и така черпим от силата на Единението на Исус Христос, която ни помага да се променяме. Като се опитваме всеки ден да ставаме по-подобни на Него, ние можем да бъдем щастливи.

Смъртта не е краят

Когато умрем, нашите духове отиват в света на духовете. Там продължаваме да се учим, като се подготвяме за Възкресението.

При Възкресението нашите тела и духове ще се обединят. Телата ни ще са съвършени и ние никога няма отново да изпитаме смърт или болест. (Вж. Алма 11:44–45.) По същия начин, както Исус Христос е умрял и отново се е върнал към живот, всички ние ще живеем отново.

Когато Бог ни съди, Той ще вземе предвид нашите действия и нашите желания. Ако сме се опитвали да спазваме заповедите и обещанията, които сме дали на Небесния Отец, тогава можем отново да живеем с Него.

Живот с Бог и нашите семейства в небесата

В селестиалното царство ние ще живеем с Бог и Исус Христос. Там ще можем също да живеем с нашите семейства завинаги, ако сме запечатани за тях. Ние ще намираме мир, щастие и покой (вж. Мосия 2:41).

Понякога нашият живот на земята може да е труден, но ако следваме Исус Христос, ние можем да намираме радост в този живот и вечно щастие в идния.

Какво казват Писанията за плана на щастието?

Важен е начинът, по който живеем. Бог ще ни съди и възнагради според нашите мисли и действия. (Вж. Алма 41:3.)

Врагът на нашето щастие е Сатана. Той ни изкушава да злоупотребяваме с нашия живот на земята и да съгрешаваме. Той иска да бъдем нещастни като Него. (Вж. 2 Нефи 2:27.)

Когато имаме вяра в Божия план за нас, можем да имаме мир без значение какви трудности преживяваме. Можем да очакваме с радост да живеем завинаги с Бог. (Вж. Учение и завети 59:23.)