Лиахона
Преодоляване на противопоставянето
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Преодоляване на противопоставянето

Учение и завети 71–75

28 юни – 4 юли

Илюстрация от Дан Бър

Откровението в Учение и завети 71 напътства Джозеф Смит и Сидни Ригдън да отидат и проповядват в опит да успокоят враждебните чувства, които се надигнали срещу Църквата в резултат на критики от членове, изгубили своята вяра. Повече от 100 години по-късно, старейшина Спенсър У. Кимбъл от Кворума на дванадесетте апостоли има подобно преживяване, проповядвайки в защита на Църквата.

Посещението на старейшина Кимбъл в Еквадор

По време на посещение в град Отавало, Еквадор, през 1965 г., старейшина Кимбъл казва на мисионерите да представят Книгата на Мормон на местните жители. Въпреки това, мисионерите срещат съпротива, когато местните започват да разпространяват лъжи за тях в близките села и на мисионерите им е трудно да преодолеят лъжите.

Две години по-късно, старейшина Кимбъл отива с няколко членове и мисионери на събрание близо до местната автобусна спирка. Докато местните жители слизат от автобусите, мисионерите ги канят да чуят жив апостол на Исус Христос. Скоро се събират около 20 души. Докато мисионерите започват своето събрание, тълпата се увеличава до повече от 100 души.

След това говори старейшина Кимбъл. Той говори за идването на Исус Христос на американския континент. Посочва към небето и говори за тихия, мек глас от небесата, който обявява явяването на Сина Божий, както е описано в Книгата на Мормон. Старейшина Кимбъл си спомня: „Всички очи проследиха движението ми към небето, сякаш Спасителят всъщност беше там, появявайки се през тънките облаци“1.

След това мисионерите продължават с опитите си да учат жителите на града. Сестри мисионерки учат човек, който се казва Рафаел Табанго и който се кръщава на 13 юли 1968 г. – първият светия от последните дни от Отавало. Тереза, неговата съпруга, също се присъединява към Църквата. В Отавало е организиран кол малко над 15 години по-късно и брат Табанго е призован като патриарх.

Бележка

  1. Дневник на Спенсър У. Кимбъл, 29 май 1967 г., цитирано в “Preaching in Peguche,” history.ChurchofJesusChrist.org/GlobalHistories.