Лиахона
Да служим на нашите другари спътници
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Да служим на нашите другари спътници

Учение и завети 81–83

19–25 юли

Илюстрации от Дж. Бет Джепсън

„Подкрепяй слабите, издигни ръцете, които са отпуснати, и усили немощните колене“ (Учение и завети 81:5).

Президент Томас С. Монсън: Пример за служение

Призован е за епископ на възраст: 22 г.

Брой на членовете в района: над 1 000

Брой на вдовиците в неговия район: 85

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли споделя как епископ Монсън се грижи за вдовиците: „Мнозина може и да знаят, че за да посети всички тези 85 вдовици в района си, младият епископ Монсън отделя седмица от личната си отпуска всяка Коледа. Мнозина може и да не знаят, че през първите няколко години подаръкът, който им дава, е една от… домашно отгледаните и приготвени от него кокошки от собствения му кокошарник“1.

Епископ Монсън си спомня как е помогнал на възрастна двойка, които се нуждаели от боядисване на дома им: „В момент на вдъхновение, вместо да се обадя на кворума на старейшините или на доброволци, които да размахват четки, следвайки ръководството за благосъстояние, аз се обадих на членове на семейството им, които живеят в други райони. Четирима зетове и четири дъщери взеха четки в ръка и се включиха в проекта“2. Вдъхновението помага на семейството да се събере отново и да се грижат по-добре един за друг.

„Не можем наистина да обичаме Бог, ако не обичаме нашите другари спътници в това земно пътуване“3  – президент Томас С. Монсън

Бележки

  1. Джефри Р. Холанд, President Thomas S. Monson: „Man of Action, Man of Faith, Always ‘on the Lord’s Errand,’“ Ensign, фев. 1986 г., с. 12–13.

  2. Томас С. Монсън, „The Lord Bless You“, Ensign, ноем. 1980 г., с. 89.

  3. Томас С. Монсън, „Любовта – същността на Евангелието“, Лиахона, май 2014 г., с. 91.