2016
N̄e Pija ko Renana Rej Tōļon̄e Mweo—Lio im Ļeo Pālele rej Jim̧or Aikuj Komur
Eprōļ 2016


N̄e Pija ko Renana Rej Tōļon̄e Kapijuknen eo Lio im Ļeo Pālele rej Jim̧or Aikuj Kōmour

Emōj aō loe kōn meja bwe kajoor eo an Rilo̧mo̧o̧r eo n̄an kōmour emaron̄ itok n̄an kōrā ro pālele barāinwōt ļōm̧aro pālele n̄e em̧m̧aan ro epen aer joļo̧k aer alooje pija ko renana.

Pija
husband, wife, and Christ

Kōmeļeļe ko an pija in kar likūti kōn matōļ

Ilowaan wōt allōn̄ ko jiljino im̧aan in aō bisop, ekar wōr jejjo ripālele ro ilo ward eo aō rekar lotok eō kōn leke im jiron̄ eō bwe ļōm̧aro pāleer rej jelm̧ae apan̄ ko jān kōjerbal pija ko renana. Ilo jet jekjek, kōrā eo pālele ekar lukkuun bwilōn̄ jān an jeļā kōn wāween eo enana; ro jet rekar kile ium̧win elōn̄ allōn̄ ko ak iiō ko.

Ikar en̄jake tūriam̧o n̄an kajjojo iaan ripālele rein im ikar en̄jake kajoor in pinmuur eo an Rilo̧mo̧o̧r eo ke ikar kapilōk er aolep iien im tiljek ippān kajjojo iaan rein jeid im jatid n̄an jipan̄ er “pikirļo̧k to mede ko … an eo enaaj mōkaj an lukwōj [kom̧]” (2 Nipai 9:45).

Bōlen an lukkuun diwjōjļo̧k Jetōb ekar waļo̧k, ijoke, ke ikar jelm̧ae kōrā rein pāleer. Ikar loe bwe, jet iian ikkinejnej kein rekāāl im ro jet rekar mijaki jān iiō ko rekar ajedeed, aolep sister rein rekar jelm̧ae juon metak in jetōb eo em̧wilaļ kar waļo̧k jān kajjitōk kein āinwōt, “Ta eo ikar kōm̧m̧an bwe en jab kōņaan n̄a?” ak “Etke ekōņaan pijaik ļo̧k e ippān bar juon ijjelo̧kin n̄a?”

Kōnke ej ļeo pālele eo ekar kōm̧m̧an bōd, epidodo an bisop eo en̄jake bwe ļeo pālele elukkuun aikuji deļo̧n̄e kii ko n̄an kōmour eo an Rilo̧mo̧o̧r eo, ak ikar jeļā bwe kōrā eo pāleen ej aikuj in mour jān metak im jorrāān āinwōt an ļap āinwōt bar aikuj eo an ļeo pāleen bwe en mour jān jerawiwi im jān an wōnm̧aanļo̧k im ļōmņak kake.

Ilo kōnono ko an n̄an RiNipai ro, rikanaan Jekab ekar kōnanaik em̧m̧aan ro kōn m̧wil ko aer rejjab em̧m̧an n̄an kōrā ro pāleer, “elōn̄ iaer en̄jake ko aer re kanooj pidodo im erreo im kwojarjar im̧aan Anij, men eo ej kam̧ōņōņō n̄an Anij” (Jekab 2:7). Ekar wōnm̧aanļo̧k wōt: “Kom̧ ar rube bōro eoub buruwōn kōrā ro pālemi, im jako kōn waanjon̄ak nana ko ami im̧aer; im m̧ōtato ko an burueer rej wanlōn̄ļo̧k n̄an Anij ņae kom̧” (Jekab 2:35). Ikar kam̧oole jan̄ im limō kein. Rej jab emakijkij wōt aer itok āinwōt waļo̧k in ān kōrā eo pālele en̄jake jool im kōwaan jān an ļeo pāleen kōjerbal pija ko renana ak barāinwōt jān naan in kipel ko im m̧wil in kaam̧jak eo emakijkij an waļo̧k ilo paatokin āinwōt juon waļo̧k in an en̄taan. Menin ejeja, ilo m̧ool, bwe n̄an juon em̧m̧aan eo m̧wil in ekar waļo̧k n̄an likūt bōd eo ioon kōrā eo pāleen kōn m̧wil eo m̧wilin, ņotaik elōn̄ kōm̧m̧an ko lio ekar kōm̧m̧an ak likjab in kōm̧m̧ani. Kabūromōj tata, ej barāinwōt jeja n̄an juon kōrā n̄an jino errā im aaet tōmak ņaruwōn kein.

Ruo ripālele rekar jijet ilo opiij eo aō jet raan ko tokālk in an kar ļeo pāleen kwaļo̧k juon m̧wil enana an pija ko renana ekar jelet e jān ke ekar jodikdik. Ilo iien eo ij ron̄jake katak eo an Doulul eo an Kōrā pedped wōt ioon kōnono eo an Sister Linda S. Reeves kweilo̧k eo eļap Eprōļ 2014, “Kōjparok jān Alooj Pija Nana—Juon Em̧ ej Pedped Ioon Kraist,” lio pālele ekar jino kile m̧wil eo epen an ļeo pāleen n̄an elōn̄ iaan ikdeleel ko rūkaki eo ekar kōmeļeļeiki. Ālkin katak eo, ekar kajjitōk ippān ļeo pāleen kajjitōk in, im ekar kwaļo̧k men eo ekar kattiņo̧iki eo me ekar ņooje ium̧win juon iien eaitok. An kautiej e make, emōj an jorrāān kadede, im kiiō kar kōm̧ōjņo̧ik e eļapļo̧k kōn illu. Ilo kweilo̧k eo aer jinoin ippa, ekar pen aer loe an naaj m̧are eo aer wōnm̧aanļo̧k wōt. Ikar kwaļo̧k n̄an er bwe ewōr kōjatdikdik, leļo̧k jet kapilōk, innām kajjitōk ippāer bwe ren bar ro̧o̧ltok im bar ioon n̄a kajjojo.

Ippānļo̧k jar ko reperan ikar kōm̧m̧ani ilo m̧aanjāppopo n̄an kweilo̧k kein, ikar barāinwōt etali ļōmņak ko litok ilo Ministering Resources on LDS.org, eļaptata ilo jipan̄ eo n̄an rie ripālele ro rejelet kōjerbal pija ko renana, ijo im ikar riit wāween in: “Kwaļo̧k am̧ iakwe im kea n̄an e, barāinwōt n̄an eo pāleen. N̄an kalikkar, lio ejjab bōk eddo kōn an ļeo pāleen kōjerbale pija ko renana ak m̧wil ko renana im ej jab kōtmāne in kijenmej e m̧wil in kakkure ko.”

Ke ikar kweilo̧k ippān sister in, ikar eo̧ron̄ kapilōk in im kakkobaba ļo̧k n̄an menin kallim̧ur in bwe m̧akūtkūt ko an ļeo pāleen rekar jab kōn e, ejjeļo̧k aer kōn ta eo ewōr ippān ak kar kōm̧m̧ane, ak ej kōn ta eo ļeo pāleen ejjab errā kake. Ikar kalimjōk an joor jān juon men ekar eddodo kake im aenōm̧m̧an ekar itok ioon ke ekar meļeļe naan kein im kar en̄jake kapen eo an Jetōb eo ke rej m̧ool. Ilo jem̧ļo̧kin intōrpiu eo, ekar kajjitōk ippa eļan̄n̄e imaron̄ leļo̧k n̄an e juon kōjeraam̧m̧an an priesthood eo. Ikar kile bwe ekar n̄a wōt eo im emaron̄ kar reilo̧k n̄an e kōn juon kōjeraam̧m̧an, ilo an kajjieon̄ dāpij jekjek eo ejelet e jān baam̧le eo an im ro m̧ōttan.

N̄an jipan̄ e kōn wāween rōļo̧k jān en̄taan eo, ikar kajjitōk ippān ļeo pāleen bwe en pād ilo juon kūlaaj in joļo̧k an̄ūrlep an Armej ro Rekwojarjar ilo Raan-ko Āliktata, im ikar rōjan̄ kōrā eo pāleen bwe en kobaļo̧k ippān doulul an kōrā in ripālele ro im membōr in baam̧le ko. Ekar jiron̄ eō kōn an kar en̄jake aenōm̧m̧an ilo an kar kweilo̧k ippān sister ro jet ro rekar meļeļe kōn ta eo ekar en̄taan jāne im kōjatdikdik bwe enej loe ripālele ro rekar bar jelm̧ae ejja mālijjon̄ in im tōprak jān anjo jāne ippān doon.

Jet allōn̄ rekar m̧ootļo̧k jān tōre eo ilo kweilo̧k eo aō kein kajuon ippān ripālele rein, im aō iakwe im inepata kōn er ekar ļapļo̧k āinwōt juon waļo̧k in am bwebwenato wōt ippān doon. Iien eo ikar kile bwe aer wōnm̧aanļo̧k wōt ilo wāween in eban āinwōt eļan̄n̄e ejjeļo̧k men rekar eppen, ej menin aō lan̄lōn̄ n̄an katak kajjojo allōn̄ bwe ļeo pāleen ekar kōjparok e jān ļōn̄ im pija ko renana im loe eļapļo̧k aorōk in im lōke, eo emōj an kadede waļo̧k.

Ilo jet iaan intōrpiu ko aō rej m̧ootļo̧k ippāer, limō im jan̄ jān kweilo̧k ko m̧oktaļo̧k rekar oktak im jet ko eļap ettōn̄ ie im m̧ōņōņō. Ak bōlen tōprak eo eļaptata ekar kōjatdikdik—kōjatdikdik bwe m̧are eo aer emaron̄ wōnm̧aanļo̧k wōt ak aaet emaron̄ jeraam̧m̧an im erom juon eo eaiboojoj im lem̧ōņōņō.

Ij kile menin, ilo m̧ool, ejjab aolep ripālele rej en̄jake ejja kain tōprak rot in. Jet m̧are remaron̄ likjab n̄e armej eo ej kōjerbal pija ko renana em̧akoko in eddōkļo̧k. Mekarta iaļ eo ļeo pālele ej kālet im ļoore, ijoke, ikar katak bwe kapilōk eo n̄an jerbal ippān kōrā in ripālele ro ekar im̧we eō. Ij kōjatdikdik bwe ejjeļo̧k juon sister ej ioon kain jekjek in bwe rekar jab kile, ebōd ļōmņak, jab meļeļe bisop eo an. Jerbal ko rekwojarjar an bisop eo ej juon wāween im Rilo̧mo̧o̧r eo ej kwaļo̧k kajoor eo An ie n̄an lukkuun kōmour juon bōro—aaet men̄e bōro ko rekar “deili kōn kinej ko rem̧wilaļ.” (Jekab 2:35).

Pija
family studying scriptures

Ilaļ: Kerri ekar lukkuun inepata ke ekar jeļā kōn an ļeo pāleen jelm̧ae apan̄ ikijeen pija nana, ak ekar lo kōjatdikdik im kōmour jān Jisōs Kraist im Pinmuur eo An.