2016
Kom̧ool kōn Jipan̄ eo Am̧.
Eprōļ 2016


Jerbal in jipan̄ ilo KABUN̄ IN

Kom̧ool kōn Jipan̄ eo Am̧

Kwoj juon waanjon̄ak em̧m̧an n̄an kōrā rein rem̧m̧an, jen tōre ko ilo Nauvoo, rekar jerbal n̄an doon kōn iakwe im im̧we jān naan in katak an kōrā jān raan ko ilo Nauvoo.

Pija

Ijjab jeļā etam, ewi jon̄an rūtto ne am̧, ak jabdewōt bar men kōn kwe. Men eo deo ijeļā ke kwoj rūkaki in loļo̧k m̧ōko an Joann, im ij kam̧m̧oolol eok kōn am̧ ekkein in jipan̄ kōn aolepān būruwō.

Ijeļā bwe loļo̧k juon sister eo ejaniknik āinwōt Joann (et eo emōj an oktak), leddik eo nejū im pāleen ļeo nejū, ejjab pidodo, eļaptata n̄e e ejjaje karuwainene. Jinoin, ekar wōr ad pere n̄e enaaj itok. Ak Joann ekar jiron̄ tok eō bwe kwaar juon eo im lukkuun m̧ōttan, kwaar bōjraktok n̄an lale ejet an pād im errā ippān.

Ium̧win 19 iiō ko Joann ekar pālele ippān ļaddik in nejū, en̄in ej kein kajuon in an kajjitōk bwe ekōņaan bwe en wōr juon an rūkaki in loļo̧k m̧ōko. Ekar jiron̄ tok n̄a jon̄an an emakijkij am lotok e im jon̄an am ļōmņak kake e im am jouj aolep iien. Ekar ba tok n̄an eō am̧ kar jipan̄ e jet iien ke ekar nan̄inmej im kwaar kajjitōk n̄e komaron̄ bōk leddik eo jibū n̄an Doulul eo an Jiron̄ ro.

Ium̧win 10 iiō ko rem̧ootļo̧k, liin, im lein nejū, im baam̧le in aer rekar jokwe bukwi m̧aeļ ko rettoļo̧k jān kōm̧. Ikar jar bwe en wōr ro jet renaaj iakwe im kea kōn er āinwōt aō iakwe im kea kōn er, im ikar akweļap jan̄ n̄an Jemedwōj Ilan̄ bwe ro jet renaaj pukōt ļo̧k er āinwōt aō naaj kōm̧m̧ane eļan̄n̄e renaaj jokwe epaake eō. Jān ta eo Joann ej ba, kwoj uwaak eo n̄an jar ko aō.

Men̄e Joann im ļaddik eo nejū rejjab pokake Naan in Māletlet im jab etal im jar, er rej armej ro rem̧m̧an im rej iakwe ajri ro nejier. Ilo juon wāween, mejam̧ ekar jab baat kōn an Joann kōbataat jikka. Kwaar jab ekajet eļan̄n̄e ej itok im jar. Kwaar kajjieon̄ jeļā kajjeen im ekkatak bwe e ej juon m̧am̧a elukkuun iakwe im ekōņaan bwe leddik eo nejin en etal im jar im bōk juon naan in kam̧ool. Im ke Joann ekar m̧wijm̧wij, kwaar bōktok m̧ōn̄ā in jota ijello̧kun inepata eļan̄n̄e ekar make kōm̧m̧an an nan̄inmej.

Eļap aō kam̧m̧oolol bwe kwoj juon waanjon̄ok n̄an leddik eo jibū. Emaron̄ kalimjek eok āinwōt juon armej eo ej kea kōn aolep armej im ej diwōjļo̧k im kwaļo̧k an iakwe im kea. Ekar jiron̄ tok eō bwe juon raan ekar ejjeļo̧k iaļem tok, kwaar etetal laļ tok eļapļo̧k jān juon m̧aeļ ippān ajri ro nejūm̧ n̄an bōktok kukiij.

“Ikar ļōmņak kōn kwe im jinōm̧ im iaar kōņaan kōm̧m̧ane juon men em̧m̧an n̄an eok—kōnke,” kwaar ba n̄an e.

In kar ba n̄an eok jon̄an aō kam̧m̧oolol eok kōn am̧ wūjlepļo̧k n̄an kūr in am̧ āinwōt juon rūkaki ej loļo̧k m̧ōko. Kwoj juon waanjon̄ak em̧m̧an n̄an kōrā rein rem̧m̧an, jān tōre ko ilo Nauvoo, rekar jerbal n̄an doon kōn iakwe im im̧we jān naan in katak an kōrā jān raan ko ilo Nauvoo. Kwaar kōmeļeļeik jerbal in jipan̄ im iakwe eo kōn wāween lotok ko am̧ reim̧we im un̄ūr leddik eo nejū me ej pālele ippān ļeo nejū im ejaniknik.

Kom̧ool.