2016
Jemedwōj Ilan̄ ekar Kōnono n̄an N̄a kōn juon kōnono an kweilo̧k eo eļap
Eprōļ 2016


Jodikdik ro

Jemedwōj Ilan̄ ekar Kōnono n̄an N̄a kōn juon kōnono an kweilo̧k eo eļap

Rijeje eo ej jokwe ilo Sergipe, Brazil.

Ewōr aō pere kōn ta ko ij aikuj ekkatak ilo university. Enan̄in aolep armej ro rekar kōnanaiki kooj ko ikar kōņaan būki, kōn men in ikar jar n̄an Irooj n̄an lale eļan̄n̄e Ej errā kōn kālet eo aō.

Uwaak eo aō ekar itok raan eo tok juon ke ikar riiti juon kōnono jān kweilo̧k eo eļap ilo Liaona eo. Ikar en̄jake āinwōt n̄e Jemedwōj Ilan̄ ekar jiron̄ tok eō bwe eban kar kōm̧m̧ane kālet eo n̄an n̄a—en̄in ekar juon kālet me inaaj aikuj kōm̧m̧ane ippa make. Ikar jeļā jekdo̧o̧n ta eo inaaj kālet e, inaaj aikuj in buuļ jerbal bwe in maron̄ tōprak.

Ijeļā bwe jar eo aō ekar uwaak. Kapen eo an Jetōb Kwōjarjar eo ekar jipan̄ eō kōm̧mane kālet eo. Ikar katak n̄an leļo̧k aolep jerbal in kijejeto ko aō im jeļā bwe Jemedwōj Ilan̄ enaaj jipan̄ eō.