2016
Ļōmņak ko n̄an Nokon in Jota eo an Baam̧le
Eprōļ 2016


Ļōmņak ko n̄an Nokon in Jota eo an Baam̧le

Bok in epād ie bwebwenato im m̧akūtkūt ko me remaron̄ in jerbal n̄an iien Nokin in Jota eo an Baam̧le. Laajrak in ej juon waanjon̄ak.

Pija

“Aaet Men̄e Kojokook,” peij 60: Komaron̄ kōjerbal nokon in jota eo an baam̧le eo am̧ n̄an kwaļo̧k gospel eo! Ekōnono āinwōt juon baam̧le kōn ta eo im mijak ej kapen am̧ kwaļo̧k kōn gospel eo. Komaron̄ jar āinwōt juon baam̧le bwe Irooj en jipan̄ eok en̄jake lōke ilo am̧ kwaļo̧k kōn gospel eo innām jar kōn ro komaron̄ in karuwaineneik er n̄an nokon in jota eo an baam̧le. Ļōmņak in karuwaineneik kajjojo membōr in baam̧le eo n̄an aer kwaļo̧k naan in kam̧ool eo aer ilo katak eo. Komaron̄ in kālet bwe kwōn katakin kōn juon katak kōn Jepļaaktok eo ak karōk in lo̧mo̧o̧r eo. Ļōmņak in je ļōmņak ko am̧ im en̄jake ko am̧ ilo jōnōļ eo am̧.