การประชุมใหญ่สามัญ
จงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ และจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง!

จงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ และจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง!

เมื่อเราใช้ความอดทน ศรัทธาของเราก็เพิ่มขึ้น เมื่อศรัทธาของเราเพิ่มขึ้น ปีติของเราก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เมื่อสองปีก่อน แชด น้องชายคนสุดท้องของข้าพเจ้า ก้าวผ่านม่านไป การผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดที่ว่างในใจของสเตฟานีน้องสะใภ้ข้าพเจ้า เบรย์เด็นและเบลลาซึ่งเป็นลูกเล็กๆ สองคน เช่นเดียวกับคนที่เหลือในครอบครัว เราพบการปลอบโยนในถ้อยคำของเอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น ในการประชุมใหญ่สามัญสัปดาห์ก่อนที่แชดจะสิ้นใจ: “ในความทรหดของการทดลองทางโลก จงอดทนมุ่งหน้าต่อไป และเดชานุภาพแห่งการเยียวยาของพระผู้ช่วยให้รอดจะนำความสว่าง ความเข้าใจ สันติสุข และความหวังมาสู่ท่าน” (“บาดเจ็บ,เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 85)

เรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เรารู้ว่าเราจะไปพบกับแชดอีกครั้ง แต่การสูญเสียเขาไปนั้นเจ็บปวด! หลายคนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นเรื่องยากที่จะอดทนและรอเวลาไปอยู่ร่วมกับพวกเขาอีก

ปีหลังจากที่เขาสิ้นชีวิต เรารู้สึกเหมือนมีเมฆมืดมาปกคลุม เราหาที่พึ่งพิงในการศึกษาพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอนอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น และเข้าพระวิหารบ่อยขึ้น คำร้องจากเพลงสวดเพลงนี้ตรงกับความรู้สึกของเราในเวลานั้น: “อรุณรุ่งเริ่ม, โลกาเริ่มตื่น, เมฆแห่งราตรีมืดมิดหนีหาย” (“The Day Dawn Is Breaking,” Hymns, no. 52)

ครอบครัวเราตัดสินใจว่าปี 2020 จะเป็นปีแห่งความเบิกบาน! เราศึกษาบทเรียน จงตามเรามา ในหนังสือยากอบของพันธสัญญาใหม่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2019 เราพบหัวข้อนี้ ยากอบบทที่ 1 ข้อ 2 อ่านว่า “พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า, ให้ถือสิ่งนี้ว่าเปี่ยมด้วยปีติเมื่อท่านตกอยู่ในความทุกข์มากมาย” (งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ยากอบ 1:2 [ใน ยากอบ 1:2, เชิงอรรถ ]) ด้วยความปรารถนาที่จะเริ่มศักราชใหม่ ทศวรรษใหม่ ด้วยปีติ เราตัดสินใจว่าในปี 2020 เราจะ “ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” เรารู้สึกแรงกล้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จนถึงกับให้ของขวัญพี่น้องช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วด้วยเสื้อยืดพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่ว่า “ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” แน่นอนว่าปี 2020 จะเป็นปีแห่งปีติและความชื่นชมยินดี

แล้วเราก็อยู่ในปี 2020 ซึ่งมีการแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด-19 การก่อความไม่สงบ ภัยธรรมชาติยิ่งกว่าเดิม และปัญหาเศรษฐกิจ พระบิดาบนสวรรค์อาจทรงเปิดโอกาสให้เรามีเวลาพิจารณาไตร่ตรองถึงความเข้าใจของเราเรื่องความอดทนและการตัดสินใจด้วยสติสัมปชัญญะที่จะเลือกปีติ

หนังสือยากอบมีความหมายใหม่ต่อเรานับจากนั้น ยากอบ บทที่ 1, ข้อ 3 และ 4 กล่าวต่อไปว่า:

“เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน

“และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย”

ในความพยายามค้นหาปีติท่ามกลางการทดลอง เราลืมไปว่าการมีความอดทนเป็นกุญแจที่จะช่วยให้การทดลองเหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่เรา

กษัตริย์เบ็นจามินสอนให้เราละทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลายเป็น “วิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า, และ [กลายเป็น] ดังเด็ก, ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, เปี่ยมด้วยความรัก, เต็มใจยอมในสิ่งทั้งปวง” (โมไซยาห์ 3:19)

บทที่ 6 ของ สั่งสอนกิตติคุณของเรา สอนคุณลักษณะสำคัญของพระคริสต์ที่เราทำตามได้: “ความอดทนคือสมรรถภาพในการทนต่อความล่าช้า ความลำบาก การต่อต้าน หรือความทุกข์โดยไม่โกรธ ท้อแท้ หรือกระวนกระวายใจ คือความสามารถในการทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและยอมรับจังหวะเวลาของพระองค์ เมื่อท่านอดทน ท่านไม่สะทกสะท้านต่อแรงกดดันและสามารถเผชิญความยากลำบากได้อย่างใจเย็นและเปี่ยมด้วยความหวัง” (สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา, ฉบับปรับปรุงแก้ไข [2019], 120)

ผลสมบูรณ์ของความอดทนอาจแสดงให้เห็นในชีวิตของซีโมนพรรคชาตินิยม สานุศิษย์ยุคแรกของพระคริสต์ เศโลเทคือกลุ่มชาวยิวผู้รักชาติที่ต่อต้านกฎหมายโรมันอย่างรุนแรง การเคลื่อนไหวของเศโลเทสนับสนุนความรุนแรงที่ต่อต้านชาวโรมัน ชาวยิวที่สมรู้ร่วมคิด และชาวสะดูสีโดยทำการปล้นเสบียงและดำเนินกิจกรรมอื่นเพื่อช่วยเหลืออุดมการณ์ของพวกเขา (ดู Encyclopedia Britannica, “Zealot,” britannica.com) ซีโมนพรรคชาตินิยมเป็นเศโลเท (ดู ลูกา 6:15) ลองนึกภาพซีโมนพยายามเกลี้ยกล่อมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงจับอาวุธ นำกองทหาร หรือก่อความโกลาหลในเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงสอนว่า:

“คนที่สุภาพอ่อนโยน ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก …

“คนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขา‍ทั้ง‍หลายจะได้รับ‍พระ‍เมตตาตอบ

“คนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระ‍เจ้าจะทรงเรียกเขา‍ทั้ง‍หลายว่าเป็นลูก” (มัทธิว 5:5, 7, 9)

ซีโมนอาจยอมรับและสนับสนุนปรัชญาของเขาอย่างขันแข็งและใจรัก แต่พระคัมภีร์บอกว่าโดยผ่านอิทธิพลและแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เขาเปลี่ยนจุดสนใจ ความเป็นสานุศิษย์ของเขากลายเป็นจุดสนใจหลักในความพยายามของชีวิต

ขณะที่เราทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถช่วยให้เรา “เกิดใหม่, แท้จริงแล้ว, เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, เปลี่ยนจากสภาพทางเนื้อหนังและสภาพที่ตกของพวกเขา, มาสู่สภาพแห่งความชอบธรรม, โดยได้รับการไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า, กลายเป็นบุตรและธิดาของพระองค์” (โมไซยาห์ 27:25)

จากความพยายามอย่างขันแข็งทั้งหลายทางสังคม ศาสนา และการเมืองในยุคของเรา ขอให้คำว่า สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เป็นสังกัดที่ชัดเจนและจริงจังที่สุดของเรา “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย” (มัทธิว 6:21) ขอให้เราอย่าลืมด้วยว่าแม้กระทั่งหลังจากสานุศิษย์ผู้ซื่อสัตย์ได้ “ทำตามพระทัยของพระเจ้า” พวกเขาก็ยัง “[ต้อง] มีความทรหดอดทน” (ฮีบรู 10:36)

การทดสอบศรัทธามีผลต่อความอดทนภายในเราฉันใด เมื่อเราใช้ความอดทน ศรัทธาของเราก็เพิ่มขึ้นฉันนั้น เมื่อศรัทธาของเราเพิ่มขึ้น ปีติของเราก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เอ็มมาลูกสาวคนที่สองของเราก็ถูกมาตรการกักตัว เหมือนกับผู้สอนศาสนาจำนวนมาก ผู้สอนศาสนาหลายคนกลับบ้าน ผู้สอนศาสนาหลายคนรองานมอบหมายใหม่ หลายคนไม่ได้รับพรพระวิหารก่อนออกสนามทำงาน ขอบคุณครับ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ทุกท่าน เรารักท่าน

เอ็มมากับคู่ในเนเธอร์แลนด์รู้สึกตึงเครียดในหลายสัปดาห์แรก—ตึงเครียดจนหลั่งน้ำตาหลายครั้ง เมื่อมีโอกาสเพียงสั้นๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและถูกจำกัดการออกไปข้างนอก เอ็มมาพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น เราสวดอ้อนวอนกับเธอทางออนไลน์และถามว่าเราจะช่วยได้อย่างไร เธอขอให้เราติดต่อกับเพื่อนที่เธอสอนทางออนไลน์!

ครอบครัวของเราเริ่มติดต่อทางออนไลน์กับเพื่อนของเอ็มมาในเนเธอร์แลนด์ทีละคน เราเชื้อเชิญให้พวกเขาร่วมศึกษา จงตามเรามา ประจำสัปดาห์กับครอบครัวใหญ่ของเราทางออนไลน์ ฟลอร์ ลอร่า เรนสกี ฟรีค เบ็นจามิน สตัล และมูฮาหมัด ทุกคนกลายเป็นเพื่อนของเรา เพื่อนจากเนเธอร์แลนด์ของเราบางคนได้เข้า “ประตูคับแคบ” (3 นีไฟ 14:13) เรียบร้อยแล้ว บางคนได้เห็น “ความคับแคบของทาง, และความแคบของประตู, ซึ่งโดยทางนั้นพวกเขาจะเข้าไป” (2 นีไฟ 31:9) พวกเขาเป็นพี่น้องของเราในพระคริสต์ ในแต่ละสัปดาห์เรา “ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” ขณะที่เราทำงานด้วยกันในการก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญา

เรา “ให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์” (ยากอบ 1:4) ในการที่เราไม่สามารถมาประชุมแบบเจอกันเป็นครอบครัววอร์ดชั่วเวลาหนึ่ง เรานับว่าเป็นปีติที่ศรัทธาของครอบครัวเราเพิ่มพูนขึ้นผ่านการติดต่อทางเทคโนโลยีใหม่และการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนผ่าน จงตามเรามา

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสัญญาว่า “ความพยายามสม่ำเสมอของท่านในเรื่องนี้—แม้ในยามที่ท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ—จะเปลี่ยนชีวิตท่าน เปลี่ยนครอบครัวท่าน และโลกนี้” (“ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2020, 114)

พระวิหาร—ที่ซึ่งเราทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า—ปิดชั่วคราว บ้าน—ที่ซึ่งเรารักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า—เปิด! ที่บ้านเรามีโอกาสศึกษาและไตร่ตรองความงามอันล้ำเลิศของพันธสัญญาพระวิหาร แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ “ดวงใจ” ของเรา “จะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นอันเป็นผลจากพรซึ่งจะเทลงมา” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 110:9)

หลายคนสูญเสียงาน บางคนสูญเสียโอกาส อย่างไรก็ตาม เรามีปีติพร้อมไปกับประธานเนลสันซึ่งพูดเมื่อเร็วๆ นี้ว่า: “เงินบริจาคอดอาหารด้วยความเต็มใจจากสมาชิกของเราจริงๆ แล้วเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการบริจาคอย่างเต็มใจให้กับกองทุนเพื่อมนุษยธรรมของเรา … เราจะเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน พระเจ้าจะประทานพรท่านขณะที่ท่านเป็นพรแก่ผู้อื่น” (โพสต์จากเพจเฟซบุ๊กของรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเมื่อ 16 ส.ค. 2020, facebook.com/russell.m.nelson)

“ทำใจดีดีเถิด” เป็นพระบัญญัติจากพระเจ้าไม่ให้หวั่นกลัว (มัทธิว 14:27)

บางครั้งเราขาดความอดทนเมื่อเราคิดว่าเรากำลัง “ทำทุกอย่างถูกต้อง” แต่เรายังไม่ได้รับพรที่ปรารถนา เอโนคเดินกับพระผู้เป็นเจ้า 365 ปีก่อนที่เขากับผู้คนจะได้รับการแปรสภาพ สามร้อยหกสิบห้าปีของการพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้อง และแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น! (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 107:49)

การจากไปของแชดน้องชายข้าพเจ้าเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากเราพ้นหน้าที่ในการดูแลคณะเผยแผ่ยูทาห์ ออกเดน เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่ว่าแม้เราจะอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ มีคณะเผยแผ่ 417 แห่งที่เราอาจได้รับมอบหมาย แต่เราได้รับมอบหมายให้ไปยูทาห์ตอนเหนือ จากบ้านพักประธานคณะเผยแผ่ขับรถเพียง 30 นาทีก็ถึงบ้านของแชด แพทย์วินิจฉัยว่าแชดเป็นมะเร็งหลังจากที่เราได้รับมอบหมายงานเผยแผ่ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ยากลำบากที่สุด แต่เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเอาพระทัยใส่เราและทรงช่วยให้เราพบปีติ

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงเดชานุภาพแห่งการไถ่ การชำระให้บริสุทธิ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และปีติของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซู พระองค์จะทรงตอบเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราฟัง สดับฟัง และเอาใจใส่พระสุรเสียงของพระเจ้าและเสียงของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระองค์ เราจะสามารถ “ให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์” และ “ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน