การประชุมใหญ่สามัญ
ภาคบ่ายวันอาทิตย์

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

บันทึกความประทับใจของท่าน