การประชุมใหญ่สามัญ
ภาคบ่ายวันเสาร์

ภาคบ่ายวันเสาร์

บันทึกความประทับใจของท่าน