การประชุมใหญ่สามัญ
ชีวิตวิถีใหม่

ชีวิตวิถีใหม่

ข้าพเจ้าขอให้ท่านหันใจและจิตวิญญาณมาหาพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ

พี่น้องที่รักทั้งหลาย การประชุมใหญ่สามัญสองวันนี้น่าชื่นชมอย่างยิ่ง! ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ ดังที่ท่านกล่าว ข่าวสาร คำสวดอ้อนวอน และบทเพลงทั้งหลายต่างได้รับการดลใจจากพระเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนไม่ว่าในด้านใดก็ตาม

ข้าพเจ้านึกภาพท่านกำลังฟังการประชุมใหญ่ตลอดการถ่ายทอด และทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยข้าพเจ้าเข้าใจสิ่งที่ท่านกำลังรู้สึก กังวล หรือพยายามแก้ไข ข้าพเจ้าสงสัยว่าจะพูดทิ้งท้ายการประชุมใหญ่ครั้งนี้อย่างไรดีเพื่อจะส่งท่านออกไปพร้อมการมองอนาคตในแง่ดีซึ่งข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านรู้สึกเช่นนั้น

เราอยู่ในยุคอันรุ่งโรจน์ที่ศาสดาพยากรณ์มองเห็นล่วงหน้ามาหลายศตวรรษ นี่เป็นสมัยการประทานที่จะไม่มีพรใดยั้งไว้จากคนชอบธรรม1 แม้โลกโกลาหล2 แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราตั้งตารออนาคต “ด้วยความคาดหวังอันเปี่ยมปีติ”3 ขอให้เราอย่าหมุนล้ออยู่ในความทรงจำของวันวาน การรวบรวมอิสราเอลรุดหน้าต่อไป พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงกำกับดูแลกิจจานุกิจของศาสนจักร และศาสนจักร จะ บรรลุวัตถุประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งไว้

ความท้าทายสำหรับท่านและข้าพเจ้าคือทำให้แน่ใจว่า เรา แต่ละคนจะบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของเรา ทุกวันนี้เราได้ยินบ่อยเกี่ยวกับ “ชีวิตวิถีใหม่” ถ้าท่านต้องการน้อมรับชีวิตวิถีใหม่จริงๆ ข้าพเจ้าขอให้ท่านหันใจและจิตวิญญาณมาหาพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ให้นั่นเป็นชีวิตวิถีใหม่ ของท่าน

น้อมรับชีวิตวิถีใหม่ของท่านโดยกลับใจทุกวัน พยายามให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ ในความคิด คำพูด และการกระทำ ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น มีมุมมองนิรันดร์เสมอ ขยายการเรียกของท่าน และไม่ว่าประสบความท้าทายอะไร พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงดำเนินชีวิตแต่ละวันจน ท่าน พร้อมมากขึ้นที่จะพบพระผู้รังสรรค์ของท่าน4

นี่คือสาเหตุที่เรามีพระวิหาร ศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระเจ้าเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ พรสำคัญที่สุดในบรรดาพรทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า5 ตามที่ท่านทราบ โรคระบาดโควิดทำให้เราต้องปิดพระวิหารชั่วคราว จากนั้นเราเริ่มเปิดตามระยะอีกครั้งด้วยการประสานงานอย่างรอบคอบ เนื่องด้วยพระวิหารหลายแห่งเปิดในระยะที่ 2 แล้ว คู่สมรสหลายพันคู่จึงได้รับการผนึก และหลายพันคนได้รับเอ็นดาวเม้นท์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราตั้งตารอวันที่สมาชิกผู้มีค่าควรทุกคนของศาสนจักรจะได้รับใช้บรรพชนและนมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง

ต่อไปนี้ข้าพเจ้ายินดีที่จะประกาศแผนก่อสร้างพระวิหารใหม่หกแห่งโดยจะสร้างอยู่ในสถานที่ต่อไปนี้: ตาระวา คิริบาส; พอร์ตวิลา วานูอาตู; ลินดอน ยูทาห์; เกรเทอร์กัวเตมาลาซิตี้ กัวเตมาลา; เซาเปาลูตะวันออก บราซิล; และซานตากรุซ โบลิเวีย

ขณะสร้างและดูแลรักษาพระวิหารเหล่านี้ เราสวดอ้อนวอนขอให้แต่ละท่านสร้างและดูแลรักษาตัวท่านเองให้มีค่าควรเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

บัดนี้ พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านเปี่ยมด้วยสันติสุขของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ สันติสุขของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมดของมนุษย์6 ขออวยพรให้ท่านมีความปรารถนาและความสามารถในการเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้น ท่านจะได้รับพรมากมาย รวมทั้งความกล้าหาญมากขึ้น การเปิดเผยส่วนตัวเพิ่มขึ้น ความปรองดองที่น่าชื่นใจมากขึ้นในบ้าน และปีติแม้ท่ามกลางความไม่แน่นอน

ขอให้เราเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อทำให้บัญชาสวรรค์เกิดสัมฤทธิผล—นั่นคือการเตรียมตัวเราและโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเช่นนั้นพร้อมกับแสดงความรักต่อท่าน ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน