การประชุมใหญ่สามัญ
ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย
การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020


ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย

ท่านเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่านหรือไม่? ท่านเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดในชีวิตท่านหรือไม่?

พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อข่าวสารอันล้ำเลิศของการประชุมใหญ่ครั้งนี้และโอกาสพิเศษที่ได้พูดกับท่านเวลานี้

ข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกมานานกว่า 36 ปี หลักคำสอนเรื่องการรวบรวมอิสราเอลดึงดูดความสนใจข้าพเจ้า1 ทุกอย่าง เกี่ยวกับเรื่องนี้น่าสนใจ รวมถึงศาสนกิจและชื่อ2ของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ชีวิตและภรรยาของคนเหล่านั้น พันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำกับพวกเขาและส่งมอบผ่านมาทางเชื้อสาย3 การกระจัดกระจายของสิบสองเผ่า และคำพยากรณ์มากมายเกี่ยวกับการรวบรวมในสมัยของเรา

ข้าพเจ้าศึกษาเรื่องการรวบรวม สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดื่มด่ำพระคัมภีร์ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง และทูลขอพระเจ้าให้ทรงเพิ่มความเข้าใจแก่ข้าพเจ้า

ลองนึกภาพความดีใจเมื่อข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในมุมใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยความช่วยเหลือของนักวิชาการชาวฮีบรูสองคน ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าความหมายหนึ่งตามภาษาฮีบรูของคำว่า อิสราเอล คือ “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย”4 ด้วยเหตุนี้ชื่อ อิสราเอล จึงหมายถึงคนที่ เต็มใจ ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตตน แนวคิดนี้ปลุกจิตวิญญาณข้าพเจ้า!

คำว่า เต็มใจ สำคัญยิ่งต่อการตีความคำว่า อิสราเอล5ในความหมายนี้ เราทุกคนมีสิทธิ์เสรีของตนเอง เราจะเลือกเป็นเชื้อสายอิสราเอลหรือไม่ก็ได้ เราจะเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเราหรือไม่ก็ได้ เราจะเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอิทธิพลแรงกล้าที่สุดในชีวิตเราหรือไม่ก็ได้

ลองนึกสักครู่ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตยาโคบ หลานชายของอับราฮัม ตรงสถานที่ซึ่งยาโคบตั้งชื่อว่า เปนีเอล (ซึ่งหมายถึง “พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า”)6 ยาโคบต่อสู้กับความท้าทายอย่างหนัก สิทธิ์เสรีของท่านถูกทดสอบ ยาโคบได้พิสูจน์ผ่านการต่อสู้ครั้งนี้ว่าอะไรสำคัญต่อท่านมากที่สุด ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่าน พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนด้วยการเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็น อิสราเอล7 ซึ่งหมายถึง “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย” จากนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับอิสราเอลว่าพร ทั้งปวง ที่ประกาศไว้บนศีรษะของอับราฮัมจะเป็นของเขาด้วย8

น่าเศร้าที่ลูกหลานของอิสราเอลละเมิดพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาขว้างปาศาสดาพยากรณ์และ ไม่ เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตพวกเขา ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วสี่มุมโลก9 ต่อมาด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงสัญญาจะรวบรวมพวกเขา ดังที่อิสยาห์รายงานว่า: “เราได้ละ‍ทิ้งเจ้า [อิสราเอล] อยู่ชั่ว‍ครู่เดียว แต่เราจะรวบ‍รวมเจ้าด้วยความสงสารยิ่ง”10

เมื่อนึกถึงนิยามตามภาษาฮีบรูของคำว่า อิสราเอล เราพบว่าการรวบรวมอิสราเอลมีความหมายเพิ่มเข้ามา พระเจ้าทรงกำลังรวบรวมคนที่เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตพวกเขา พระเจ้าทรงกำลังรวบรวมคนที่จะเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดในชีวิต

ศาสดาพยากรณ์ทำนายเรื่องการรวบรวมนี้มาหลายศตวรรษ11 และการรวบรวมกำลังเกิดขึ้นตอนนี้! เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า นี่จึงเป็นงานสำคัญ ที่สุด ในโลก!

การรวบรวมก่อนมิลเลเนียมนี้เป็นตำนานผจญภัยเรื่องหนึ่งของการขยายศรัทธาและความกล้าหาญทางวิญญาณให้หลายล้านคน ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือ “อิสราเอลในพันธสัญญายุคสุดท้าย”12 เรามีหน้าที่ช่วยเหลือพระเจ้าทำงานอันสำคัญยิ่งนี้13

เมื่อเราพูดถึงการรวบรวมอิสราเอลทั้งสองด้านของม่าน แน่นอนว่าเรากำลังหมายถึงงานสอนศาสนา พระวิหาร และงานประวัติครอบครัว ทั้งยังหมายถึงการสร้างศรัทธาและประจักษ์พยานในใจคนที่อยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน และรับใช้ด้วยกัน เมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดเพื่อช่วยคนอื่นให้ทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า—ไม่ว่าในด้านใดของม่าน เรากำลังช่วยรวบรวมอิสราเอล

ไม่นานมานี้ ภรรยาหลานชายคนหนึ่งของเรากำลังต่อสู้ทางวิญญาณ ข้าพเจ้าจะเรียกเธอว่า “จิลล์” แม้จะอดอาหาร สวดอ้อนวอน และให้พรฐานะปุโรหิตอย่างไร แต่คุณพ่อของจิลล์กำลังจะตาย เธอกลัวมากว่าจะสูญเสียทั้งคุณพ่อและประจักษ์พยานของเธอ

ค่ำวันหนึ่ง ภรรยาข้าพเจ้า ซิสเตอร์เวนดี้ เนลสัน เล่าสถานการณ์ของจิลล์ให้ฟัง เช้าวันรุ่งขึ้นเวนดี้รู้สึกจะต้องบอกจิลล์ว่าคำตอบของข้าพเจ้าสำหรับการต่อสู้ทางวิญญาณของเธอมีคำเดียว! คำนั้นคือ วิสัยทัศน์สั้น

ต่อมาจิลล์ยอมรับกับเวนดี้ว่าตอนแรกเธอเสียใจมากกับคำตอบของข้าพเจ้า เธอพูดว่า “ฉันหวังให้คุณปู่สัญญาว่าจะเกิดปาฏิหาริย์กับคุณพ่อ ฉันสงสัยมาตลอดว่าทำไมคำว่า วิสัยทัศน์สั้น จึงเป็นคำที่ท่านรู้สึกว่าต้องพูด”

หลังจากคุณพ่อของจิลล์สิ้นชีวิต เธอยังคงนึกถึงคำว่า วิสัยทัศน์สั้น อยู่เรื่อยๆ เธอเปิดใจเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นว่า วิสัยทัศน์สั้น หมายถึง “มองเห็นในระยะสั้น” และความคิดเธอเริ่มเปลี่ยน จิลล์พูดต่อจากนั้นว่า “คำว่า วิสัยทัศน์สั้น ทำให้ฉันนิ่งคิดและเยียวยา ตอนนี้คำนั้นทำให้ฉันเต็มไปด้วยสันติสุข เตือนฉันให้ขยายมุมมองและแสวงหาพรนิรันดร์ เตือนฉันว่ามีแผนศักดิ์สิทธิ์และคุณพ่อยังมีชีวิต ยังรัก และดูแลฉัน คำว่า วิสัยทัศน์สั้น นำฉันไปหาพระผู้เป็นเจ้า”

ข้าพเจ้าภูมิใจมากกับหลานสะใภ้ที่รักของเรา ในช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจเธอ จิลล์ที่รักกำลังเรียนรู้ที่จะน้อมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับคุณพ่อด้วยการมองชีวิตตนเองให้ไกลถึงนิรันดร เธอกำลังพบสันติสุขโดย เลือก ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย

ถ้าเรายอม มีหลายวิธีที่การตีความคำว่า อิสราเอล ตามภาษาฮีบรูแบบนี้จะช่วยเราได้ ลองนึกภาพดูว่าการสวดอ้อนวอนเพื่อผู้สอนศาสนาของเรา—และเพื่อความพยายามของเราในการรวบรวมอิสราเอล—จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อจดจำแนวคิดนี้ เรามักจะสวดอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงนำเราและผู้สอนศาสนาไปพบกับคนที่พร้อมรับความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสงสัยว่าจะทรงนำเราไปพบใครเมื่อเราวิงวอนขอให้พบคนที่เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตพวกเขา?

อาจทรงนำเราไปพบคนที่ไม่เคยเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยซูคริสต์แต่ตอนนี้โหยหาจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และแผนแห่งความสุข บางคนอาจ “เกิดในพันธสัญญา”14 แต่เดินออกจากเส้นทางพันธสัญญานับแต่นั้น เวลานี้พวกเขาอาจพร้อมจะกลับใจ กลับมา และให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย เราช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการอ้าแขนเปิดใจต้อนรับ บางคนที่ทรงนำเราไปพบอาจรู้สึกเสมอว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิต พวกเขาเฝ้าปรารถนาความบริบูรณ์และปีติที่มาถึงผู้เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิต

แหพระกิตติคุณในการรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายเป็นแหที่ใหญ่มาก มีที่ให้ทุกคนผู้จะน้อมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสแต่ละคนกลายเป็นบุตรในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า15 ไม่ว่าโดยกำเนิดหรือโดยการรับเข้ามา แต่ละคนเป็นทายาทเต็มตัวต่อทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับลูกหลานอิสราเอลที่ซื่อสัตย์!16

เราแต่ละคนมีศักยภาพอันสูงส่งเพราะแต่ละคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระองค์ นัยยะของความจริงข้อนี้ลึกซึ้งยิ่ง พี่น้องทั้งหลาย โปรดตั้งใจฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะบอก พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงรักเชื้อชาติหนึ่งมากกว่าอีกเชื้อชาติหนึ่ง หลักคำสอนของพระองค์ในเรื่องนี้ชัดเจน พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้ ทุกคน มาหาพระองค์ “ดำและขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง”17

ข้าพเจ้ารับรองว่าสถานะของท่านเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กำหนดโดยสีผิว การที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการอุทิศตนของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ ไม่ใช่สีผิว

ข้าพเจ้าเศร้าโศกที่พี่น้องชายหญิงผิวดำของเราทั่วโลกกำลังอดทนต่อความเจ็บปวดของการเหยียดเชื้อชาติและอคติ วันนี้ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกของเราทุกแห่งออกมานำในการทิ้งเจตคติและการกระทำที่เป็นอคติ ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านส่งเสริมความเคารพต่อบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า

คำถามสำหรับเราแต่ละคนเหมือนกันไม่ว่าเชื้อชาติใด ท่าน เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่านหรือไม่? ท่าน เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดในชีวิตท่านหรือไม่? ท่านจะยอมให้พระวจนะ พระบัญญัติ และพันธสัญญาของพระองค์มีอิทธิพลต่อสิ่งที่ท่านทำในแต่ละวันหรือไม่? ท่านจะยอมให้สุรเสียงของพระองค์มาก่อนเสียงอื่นหรือไม่? ท่าน เต็มใจ ให้สิ่งใดที่พระองค์ประสงค์ให้ท่านทำสำคัญกว่าความทะเยอทะยานอื่นทั้งหมดหรือไม่? ท่าน เต็มใจ ให้ความประสงค์ของท่านถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่?18

ลองพิจารณาว่าความเต็มใจเช่นนั้นจะเป็นพรแก่ท่านอย่างไร ถ้าท่านยังไม่แต่งงานและกำลังหาคู่นิรันดร์ ความปรารถนาจะเป็น “เชื้อสายอิสราเอล” จะช่วยท่านตัดสินใจว่าจะออกเดทกับใครและอย่างไร

ถ้าท่านแต่งงานกับคู่ที่ละเมิดพันธสัญญาของตน ความเต็มใจจะให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่านจะช่วยให้พันธสัญญาที่ท่านทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้ายังคงเดิม พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงเยียวยาใจที่ชอกช้ำของท่าน สวรรค์จะเปิดขณะท่านพยายามรู้วิธีเดินหน้าต่อไป ท่านไม่ต้องร่อนเร่หรือสงสัย

ถ้าท่านมีคำถามจริงใจเกี่ยวกับพระกิตติคุณหรือศาสนจักร เมื่อท่านเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย พระองค์จะทรงนำท่านไปพบและเข้าใจความจริงนิรันดร์อันสมบูรณ์ที่จะนำทางชีวิตและช่วยให้ท่านอยู่อย่างมั่นคงบนเส้นทางพันธสัญญา

เมื่อท่านเผชิญการล่อลวง—ถึงแม้การล่อลวงมาเมื่อท่านหมดแรงหรือรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกเข้าใจผิด—ลองนึกภาพความกล้าหาญที่ท่านจะรวบรวมได้เมื่อท่านเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่านและเมื่อท่านทูลขอให้พระองค์ทรงเสริมกำลัง

เมื่อความปรารถนาสูงสุดของท่านคือให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล การตัดสินใจหลายเรื่องจะง่ายขึ้น ปัญหามากมายจะไม่ใช่ปัญหา! ท่านรู้ว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดอย่างไร ท่านรู้ว่าจะดูและอ่านอะไร ใช้เวลากับอะไร และคบหากับใคร ท่านรู้ว่าท่านต้องการทำอะไรให้สำเร็จ ท่านรู้ว่าท่านต้องการเป็นคนแบบไหนจริงๆ

พี่น้องที่รักทั้งหลาย การให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยต้องใช้ทั้งศรัทธาและความกล้าหาญ ต้องมุมานะทำงานทางวิญญาณอย่างเคร่งครัดเพื่อกลับใจและทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์19 ต้องใช้ความพยายามสม่ำเสมอทุกวันเพื่อพัฒนานิสัยส่วนตัวในการศึกษาพระกิตติคุณ เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ แสวงหาและตอบรับการเปิดเผยส่วนตัว

ในช่วงเวลาน่ากลัวนี้ซึ่งอัครสาวกเปาโลพยากรณ์ไว้20 ซาตานจะไม่ต้อง พยายาม แอบโจมตีแผนของพระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป ความชั่วร้ายมีดาษดื่น ด้วยเหตุนี้วิธีเดียวที่จะอยู่รอดทางวิญญาณคือตั้งใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเรา เรียนรู้ที่จะฟังสุรเสียงพระองค์ และใช้พลังงานของเราช่วยรวบรวมอิสราเอล

พระเจ้า ทรงรู้สึก อย่างไรกับคนที่ยอมให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย? นีไฟสรุปได้ดีว่า: “[พระเจ้า] ทรงรัก ผู้เลือกพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา. ดูเถิด, พระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของเรา, และพระองค์ทรงทำพันธสัญญากับพวกเขา, แท้จริงแล้ว, แม้อับราฮัม, อิสอัค, และยาโคบ; และพระองค์ทรงจำพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำ [ไว้]”21

และพระเจ้าเต็มพระทัย ทำ อะไรเพื่ออิสราเอล? พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรง “สู้รบให้ [เรา], และสู้รบให้ลูก [เรา], และให้ลูกของลูก [เรา], … ถึงอนุชนรุ่นที่สามและที่สี่”!22

ขณะท่านศึกษาพระคัมภีร์หกเดือนต่อจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านเขียนรายการทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงทำเพื่ออิสราเอลในพันธสัญญา ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะประหลาดใจ! จงไตร่ตรองสัญญาเหล่านี้ พูดคุยเรื่องนี้กับครอบครัวและมิตรสหายของท่าน จากนั้นดำเนินชีวิตและคอยดูสัญญาเหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลในชีวิต

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อท่านเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิต ท่านจะประสบด้วยตนเองว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็น “พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์”23 เราเป็นบุตรธิดาในพันธสัญญาของพระองค์ และจะทรงเรียกเราโดยพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

 1. ข้าพเจ้าเคยพูดถึงอิสราเอลอย่างน้อย 378 ครั้งในข่าวสารมากกว่า 800 ครั้งที่ข้าพเจ้าให้ในช่วงเป็นอัครสาวก 36 ปี

 2. ในฮีบรู อับราม เป็นคนมีคุณธรรมสูง หมายถึง “บิดาผู้สูงส่ง” แต่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อนั้นเป็น อับราฮัม ชื่อมีความหมายมากขึ้น หมายถึง “บิดาของมวลชน” อับราฮัมจึงต้องเป็น “บิดาของประชาชาติมากมาย” (ดู ปฐมกาล 17:5; เนหะมีย์ 9:7)

 3. พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมว่าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจะประสูติทางพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ท่านจะได้แผ่นดินบางแห่งเป็นมรดก และทุกประชาชาติจะได้รับพรผ่านเชื้อสายของอับราฮัม (ดู Bible Dictionary, “Abraham, covenant of”)

 4. ดู Bible Dictionary, “Israel.”

 5. คำว่า อิสราเอล ปรากฏมากกว่าหนึ่งพันครั้งในพระคัมภีร์ คำนี้ใช้ได้กับบุตร 12 คนและธิดาของครอบครัวยาโคบ (อิสราเอล) (ดู ปฐมกาล 35:23–26; 46:7) ปัจจุบันในทางภูมิศาสตร์ใช้คำนี้กับสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ แต่การใช้คำนี้ด้านหลักคำสอนประยุกต์ใช้กับคนที่เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตพวกเขา

 6. ดู ปฐมกาล 32:30; สะกดว่า เปนูเอล ใน ปฐมกาล 32:31 ด้วย.

 7. ดู ปฐมกาล 32:28.

 8. ดู ปฐมกาล 35:11–12.

 9. ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Topical Guide, “Israel, Scattering of.”

 10. อิสยาห์ 54:7.

 11. ดู อิสยาห์ 11:11–12; 2 นีไฟ 21:11–12; โมไซยาห์ 15:11.

 12. ดู Encyclopedia of Mormonism (1992), “Covenant Israel, Latter-Day,” 1:330–31.

 13. ขณะที่เรามีส่วนร่วมในการรวบรวมอิสราเอล พระเจ้าตรัสถึงคนที่ทรงรวบรวมไว้ดีมาก พระองค์ทรงเรียกพวกเขาโดยรวมว่า “ของล้ำค่า” ของพระองค์ (อพยพ 19:5; สดุดี 135:4), “เพชรพลอย” ของพระองค์ (มาลาคี 3:17; หลักคำสอนและพันธสัญญา 101:3), และ “ชนชาติบริสุทธิ์” (อพยพ 19:6; ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2; 26:18 ด้วย).

 14. วลีนี้อ้างอิงถึงพันธสัญญานั้นที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำกับอับราฮัมมีความว่า, “ในพงศ์พันธุ์ของเจ้าตระกูลทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพร” (3 นีไฟ 20:27). “เกิดในพันธสัญญา” หมายความว่ามารดาและบิดาของบุคคลนั้นได้รับการผนึกในพระวิหารก่อนเขาเกิด

 15. สัญญาหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนอับราฮัมคือ “มากเท่าที่ได้รับพระกิตติคุณนี้จะได้รับเรียกตามชื่อของเจ้า, และจะนับไว้เป็นพงศ์พันธุ์ของเจ้า, และจะลุกขึ้นและอวยพรเจ้า, เป็นบิดาพวกเขา” (อับราฮัม 2:10; ดู โรม 8:14–17; กาลาเทีย 3:26–29 ด้วย).

 16. สมาชิกที่ซื่อสัตย์แต่ละคนสามารถขอปิตุพร ผู้ประสาทพรประกาศเชื้อสายของบุคคลในเชื้อสายแห่งอิสราเอลผ่านการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำประกาศนั้นไม่จำเป็นต้องประกาศเชื้อชาติ สัญชาติ หรือกรรมพันธุ์ แต่การประกาศเชื้อสายระบุเผ่าของอิสราเอลซึ่งโดยผ่านเชื้อสายดังกล่าวบุคคลนั้นจะได้รับพร

 17. 2 นีไฟ 26:33.

 18. ดู โมไซยาห์ 15:7. การเป็นของอิสราเอลไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจเสาะ เพื่อรับพรทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เราแต่ละคนสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับ “การทดสอบแบบอับราฮัม” ตามลักษณะของเราเอง พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทดสอบเราโดยบิดเอ็นรั้งหัวใจเราอย่างแรง ดังศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอน (ดู ความทรงจำของจอห์น เทย์เลอร์ ใน คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 248.)

 19. ดู โมไซยาห์ 3:19.

 20. ดู 2 ทิโมธี 3:1–13.

 21. 1 นีไฟ 17:40; เน้นตัวเอน.

 22. หลักคำสอนและพันธสัญญา 98:37; ดู สดุดี 31:23; อิสยาห์ 49:25; หลักคำสอนและพันธสัญญา 105:14 ด้วย.

 23. มอรมอน 9:11.

พิมพ์