2010–2019
บิดามารดาและบุตร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

บิดามารดาและบุตร

แผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์บอกตัวตนและจุดประสงค์ของชีวิตท่าน

พี่น้องสตรีทั้งหลาย วิเศษยิ่งที่ได้มีภาคการประชุมใหญ่สามัญครั้งใหม่นี้ของสตรีศาสนจักรที่อายุแปดขวบขึ้นไป เราได้ฟังข่าวสารการดลใจจากผู้นำสตรีและจากประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ไปแล้ว ประธานอายริงก์กับข้าพเจ้าชอบทำงานภายใต้การนำของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน และเราเฝ้ารอฟังคำปราศรัยของท่าน

I.

บุตรเป็นของประทานล้ำค่าที่สุดจากพระผู้เป็นเจ้า—การเพิ่มพูนนิรันดร์ของเรา ทว่าเราอยู่ในยุคที่สตรีจำนวนมากไม่ประสงค์จะให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตร หนุ่มสาวมากมายเลื่อนการแต่งงานจนกว่าจะมีความพร้อมทางโลก อายุเฉลี่ยของการแต่งงานของสมาชิกศาสนจักรเพิ่มมากกว่าสองปี และจำนวนการเกิดของสมาชิกศาสนจักรลดลง สหรัฐและบางประเทศเผชิญอนาคตที่เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่น้อยเกินกว่าจะรองรับจำนวนผู้ใหญ่วัยเกษียณ1 เด็กมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐเกิดจากมารดาที่ไม่แต่งงาน เด็กเหล่านั้นเปราะบาง แนวโน้มแต่ละอย่างนี้ขัดกับแผนแห่งความรอดของพระบิดา

II.

สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าใจว่าการเป็นมารดามีความสำคัญสูงสุด เป็นปีติสูงสุด ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “สตรีส่วนใหญ่เห็นสัมฤทธิผลสูงสุด ความสุขสูงสุดของพวกเธอในบ้านและครอบครัว พระผู้เป็นเจ้าทรงประสิทธิ์ประสาทบางอย่างให้สตรีที่แสดงออกในพลังเงียบ ความงดงาม ความสงบ ความดีงาม คุณธรรม ความจริง และความรัก คุณสมบัติอันน่าทึ่งทั้งหมดนี้แสดงออกได้ตรงที่สุดและน่าพอใจที่สุดในการเป็นมารดา”

ท่านกล่าวต่อว่า “งานใหญ่ที่สุดที่สตรีจะทำตลอดไปจะอยู่ในการอบรมบ่มนิสัย สอน ดำเนินชีวิต ให้กำลังใจ และเลี้ยงดูบุตรของเธอในความชอบธรรมและความจริง ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับงานนี้ ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตาม”2

มารดาทั้งหลาย พี่น้องที่รัก เรารักท่านเพราะคนแบบท่านและสิ่งที่ท่านทำเพื่อเราทุกคน

ในคำปราศรัยครั้งสำคัญปี 2015 เรื่อง “คำวิงวอนต่อพี่น้องสตรีของข้าพเจ้า” ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวว่า

“อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถสมบูรณ์ได้โดยปราศจากสตรีผู้ทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ และจากนั้นรักษาพันธสัญญานั้น สตรีที่สามารถพูดด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า!

“วันนี้ … เราต้องการสตรีผู้รู้วิธีทำให้สิ่งสำคัญเกิดขึ้นด้วยศรัทธาของพวกเธอ กล้าปกป้องศีลธรรมและครอบครัวในโลกที่เต็มไปด้วยบาป เราต้องการสตรีผู้อุทิศตนในการนำทางบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าไปตามหนทางแห่งพันธสัญญาสู่ความสูงส่ง สตรีผู้รู้วิธีได้รับการเปิดเผยส่วนตัว ผู้เข้าใจอำนาจและสันติสุขของเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร สตรีผู้รู้วิธีเรียกหาพลังแห่งสวรรค์เพื่อปกป้องและเสริมสร้างลูกๆ และครอบครัวให้เข้มแข็ง สตรีผู้สอนอย่างไม่กลัว”3

คำสอนเหล่านี้อ้างอิงกับ “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ซึ่งมีเนื้อหาที่ศาสนจักรนี้ย้ำหลักคำสอนและหลักปฏิบัติที่สำคัญต่อแผนของพระผู้สร้างก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างแผ่นดินโลก

III.

ตอนนี้ข้าพเจ้าจะพูดกับผู้ฟังที่อายุน้อย สตรีรุ่นเยาว์ทั้งหลาย เพราะความรู้ของท่านในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่านจึงมีลักษณะพิเศษ ความรู้จะทำให้ท่านสามารถอดทนและเอาชนะความยากของการเติบใหญ่ ตั้งแต่วัยเยาว์ ท่านเข้าร่วมโครงการและโปรแกรมที่ได้พัฒนาการพรสวรรค์ของท่านเช่น การเขียน การพูด และการวางแผน ท่านได้เรียนรู้พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ อีกทั้งวิธีต่อต้านการล่อลวงให้พูดปด โกง ขโมย หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

ความพิเศษของท่านได้รับยกย่องในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาเกี่ยวกับวัยรุ่นและศาสนาของคนอเมริกัน บทความ Charlotte Observer เรื่อง “Mormon Teens Cope Best: Study Finds They Top Peers at Handling Adolescence [วัยรุ่นมอรมอนรับมือได้ดีที่สุด: งานวิจัยพบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนในอันดับสูงสุดที่จัดการกับช่วงวัยรุ่นได้ดีที่สุด]” สรุปว่า “มอรมอนหลีกเลี่ยงความประพฤติล่อแหลมได้ดีที่สุด เรียนเก่ง และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอนาคต” นักวิจัยคนหนึ่งผู้สัมภาษณ์วัยรุ่นส่วนใหญ่ของเรากล่าวว่า “เกือบทุกประเภทที่เราสำรวจมีรูปแบบชัดเจนคือมอรมอนเป็นที่หนึ่ง”4

เหตุใดเราจึงรับมือกับความยากของการเติบใหญ่ได้ดีที่สุด เยาวชนหญิงทั้งหลาย นี่เพราะท่านเข้าใจแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์ สิ่งนี้บอกตัวตนและจุดประสงค์ของชีวิตท่าน เยาวชนที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นที่หนึ่งในการแก้ปัญหาและเป็นที่หนึ่งในการเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ท่านรู้ว่าจะได้ความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเอาชนะความยากทั้งหมดของการเติบใหญ่

อีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านมีประสิทธิผลสูงสุดคือท่านเข้าใจว่าท่านเป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักท่าน ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านคุ้นเคยกับเพลงสวด “เด็กที่รัก พระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า” นี่คือข้อแรกที่เราทุกคนร้องและเชื่อ

เด็กที่รัก พระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

ทรงเฝ้าพิทักษ์ทั้งวันคืน

ทรงชื่นชมที่จะอวยพรเจ้า

หากเจ้าเพียรทำสิ่งถูกต้อง5

มีคำสอนสองประการในข้อนั้น หนึ่ง พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ใกล้เราและดูแลเราทั้งวันคืน ลองนึกดู! พระผู้เป็นเจ้าทรงรัก ทรงอยู่ใกล้เรา และทรงดูแลเรา สอง พระองค์ทรงยินดีจะอวยพรเราเมื่อเรา “เพียรทำสิ่งถูกต้อง” ช่างปลอบใจเราอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลและความยากของเรา!

เยาวชนหญิงทั้งหลาย ท่านได้รับพร ท่านยอดเยี่ยม แต่ท่านเหมือนบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์คือต้อง “เพียรทำสิ่งถูกต้อง”

ข้าพเจ้าอยากให้คำแนะนำหลายเรื่อง แต่ข้าพเจ้าเลือกพูดแค่สองเรื่อง

เรื่องแรกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ผลสำรวจทั่วประเทศเมื่อเร็วๆ นี้พบว่าวัยรุ่นเกินครึ่งในสหรัฐบอกว่าพวกเขาใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากเกินไป กว่า 40 เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขารู้สึกกระวนกระวายเมื่อแยกจากโทรศัพท์มือถือ6 เด็กผู้หญิงเป็นมากกว่าเด็กผู้ชาย เยาวชนหญิง—และสตรีผู้ใหญ่ด้วย—จะเป็นพรแก่ชีวิตท่านถ้าท่านจำกัดการใช้และการพึ่งโทรศัพท์มือถือ

เรื่องที่สองสำคัญกว่านั้น จงมีเมตตาต่อผู้อื่น ความเมตตาเป็นสิ่งที่เยาวชนหลายคนของเราทำอยู่แล้ว เยาวชนบางกลุ่มในชุมชนหลายแห่งแสดงให้เราทุกคนเห็น เราได้รับแรงบันดาลใจจากความเมตตาของเยาวชนต่อคนที่ต้องการความรักและความช่วยเหลือ ท่านให้ความช่วยเหลือนั้นในหลายๆ ด้านและแสดงความรักต่อกัน เราประสงค์ให้ทุกคนทำตามแบบอย่างของท่าน

ขณะเดียวกัน เรารู้ว่าปฏิปักษ์พยายามล่อลวงเราทุกคนให้ไร้เมตตา และยังมีความไร้เมตตาอีกมากแม้ในหมู่เด็กและเยาวชน ความไร้เมตตามีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น การรังแก รวมหัวกลั่นแกล้งผู้อื่น หรือยกพวกปฏิเสธผู้อื่น ตัวอย่างเหล่านี้จงใจให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือมิตรสหายเจ็บปวด เยาวชนหญิงทั้งหลาย พระเจ้าไม่พอพระทัยถ้าเราโหดร้ายหรือใจร้ายต่อผู้อื่น

นี่เป็นตัวอย่าง ข้าพเจ้ารู้จักเยาวชนชายคนหนึ่งเป็นผู้ลี้ภัยในยูทาห์ เขาถูกล้อเพราะแตกต่าง รวมถึงเรื่องการพูดภาษาพื้นถิ่นของเขาในบางครั้ง เขาถูกเยาวชนกลุ่มหนึ่งข่มเหงจนเขาตอบโต้ในวิธีที่ทำให้เขาต้องติดคุก 70 กว่าวันขณะถูกพิจารณาให้เนรเทศ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าอะไรกวนใจเยาวชนกลุ่มนี้ หลายคนเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเหมือนท่าน แต่ข้าพเจ้าเห็นผลของความใจร้ายของพวกเขา ประสบการณ์อันน่าเศร้าและการเสียบุตรคนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าไป ความไร้เมตตาเล็กๆ น้อยๆ จะมีผลกระทบที่เลวร้าย

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้ ข้าพเจ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ประธานเนลสัน ศาสดาพยากรณ์ของเรากล่าวในการให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ ประธานเนลสันขอให้ท่านและเยาวชนทุกคนช่วยกันรวมอิสราเอล ท่านกล่าวว่า “จงโดดเด่น จงแตกต่างจากโลก ท่านกับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านต้องเป็นแสงส่องโลก ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดูเหมือน ฟังเหมือน กระทำเหมือน และแต่งกายเหมือนสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์”7

กองทัพเยาวชนที่ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้ท่านเข้าร่วมจะไม่ ใจร้าย ต่อกัน พวกเขาจะทำตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด ช่วยเหลือ รัก และถนอมน้ำใจผู้อื่น แม้หันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เมื่อรู้สึกว่าคนนั้นทำผิดต่อเรา

ในคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเกี่ยวกับยุคที่หลายท่านเกิด ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์สรรเสริญ “เยาวชนหญิงที่สวยงามผู้พยายามดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ” ท่านพูดถึงพวกเธอ เช่นที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงพวกเธอว่า

“พวกเธอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พวกเธอพยายามเสริมสร้างกัน พวกเธอสร้างเสริมเกียรติภูมิให้บิดามารดาและครอบครัวที่เธอจากมา พวกเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในไม่ช้า และตลอดชีวิตนี้พวกเธอจะยึดมั่นอุดมการณ์ซึ่งผลักดันพวกเธออยู่ขณะนี้”8

ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า ข้าพเจ้ากล่าวกับเยาวชนหญิงว่า โลกของเราต้องการความดีงามและความรักของท่าน จงมีเมตตาต่อกัน พระเยซูทรงสอนให้เรารักกันและปฏิบัติต่อผู้อื่นดังที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ขณะที่เราพยายามเมตตา เราเข้าใกล้พระองค์และอิทธิพลความรักของพระองค์มากขึ้น

พี่น้องสตรีทั้งหลาย ถ้าท่านมีส่วนในความใจร้ายหรือความใจแคบ—โดยส่วนตัวหรือกับกลุ่ม—จงตั้งใจเปลี่ยนเดี๋ยวนี้และกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนเช่นกัน นี่เป็นคำแนะนำที่ข้าพเจ้าให้ท่านในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เพราะพระวิญญาณทรงกระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้าพูดกับท่านเกี่ยวกับเรื่องสำคัญนี้ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงสอนเราให้รักกันและกันดังพระองค์ทรงรักเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราทำดังนั้น ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน