2010–2019
การมีส่วนร่วมของพี่น้องสตรีในการรวบรวมอิสราเอล
ตุลาคม 2018


การมีส่วนร่วมของพี่น้องสตรีในการรวบรวมอิสราเอล

ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย สตรีของศาสนจักร ให้วางรูปแบบอนาคตโดยช่วยรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย

วิเศษยิ่งที่ได้อยู่กับท่าน พี่น้องสตรีที่รักและล้ำค่า ประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาน่าจะทำให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับท่านและความสามารถอันสูงส่งซึ่งเบื้องบนประสาทให้ท่าน

วันหนึ่งขณะข้าพเจ้าพูดกับผู้เข้าร่วมประชุมในอเมริกาใต้ ข้าพเจ้าตื่นเต้นมากกับหัวข้อของข้าพเจ้า และเมื่อถึงช่วงสำคัญ ข้าพเจ้าพูดว่า “ในฐานะ มารดา ของบุตร 10 คน ข้าพเจ้าบอกท่านได้ว่า … “ จากนั้นข้าพเจ้าก็พูดจนจบข่าวสาร

ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวว่าพูดคำว่า มารดา ผู้แปลคิดว่าข้าพเจ้าพูดผิดจึงเปลี่ยนคำว่า มารดา เป็น บิดา ผู้เข้าร่วมการประชุมจึงไม่ทราบว่าข้าพเจ้าเรียกตัวเองว่า มารดา แต่เวนดี้ภรรยาข้าพเจ้าได้ยิน และเธอดีใจที่ข้าพเจ้าพลั้งปากพูดออกมา

ในขณะนั้น ความปรารถนาลึกๆ ที่จะสร้างความแตกต่างในโลก—เหมือนมารดาคนหนึ่งทำ—ออกมาจากใจข้าพเจ้า ตลอดหลายปีที่มีคนถามข้าพเจ้าว่าเหตุใดจึง เลือก เป็นแพทย์ ข้าพเจ้าตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า “เพราะผม เลือก เป็นมารดาไม่ได้”

โปรดสังเกตว่าทุกครั้งที่ใช้คำว่า มารดา ข้าพเจ้าไม่เพียงพูดถึงสตรีผู้ให้กำเนิดหรือรับบุตรบุญธรรมในชีวิตนี้เท่านั้น ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงธิดาผู้ใหญ่ ทุกคน ของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ของเรา สตรี ทุกคน เป็นมารดาเพราะจุดหมายอันสูงส่งของเธอ

คืนนี้ ในฐานะ บิดา ของบุตร 10 คน—บุตรสาวเก้าคน และบุตรชายหนึ่งคน—และในฐานะประธานศาสนจักร ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้ารู้สึกลึกซึ้งเพียงใดเกี่ยวกับท่าน—เกี่ยวกับตัวท่านและความดีทั้งหมดที่ท่านทำได้ ไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่สตรีผู้ชอบธรรมสามารถทำได้ ไม่มีใครสามารถลอกเลียนอิทธิพลของมารดาได้

บุรุษสามารถและมักจะถ่ายทอดความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดสู่ผู้อื่น แต่สตรีมีของประทานพิเศษในเรื่องนี้—เอ็นดาวเม้นท์จากเบื้องบน ท่านสามารถรู้สึกได้ว่าผู้อื่นต้องการอะไร—และเขาต้องการ เมื่อใด ท่านสามารถยื่นมือช่วย ปลอบโยน สอน และเพิ่มพลังให้บางคนทันทีที่เขาต้องการ

สตรีมองต่างจากบุรุษ และโอ้ เราต้องการทัศนะของท่านมาก! ธรรมชาติของท่านนำท่านให้นึกถึงผู้อื่น ก่อน และพิจารณาผลของการกระทำที่จะมีต่อผู้อื่น

ดังที่ประธานอายริงก์ชี้ให้เห็น เอวามารดาผู้ประเสริฐของเรา—ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลในแผนของพระบิดาบนสวรรค์—จึงได้เริ่มสิ่งที่เราเรียกว่า “การตก” การเลือกอย่างฉลาดและกล้าหาญของเธอกับการตัดสินใจสนับสนุนของอาดัมทำให้แผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าก้าวหน้า ทั้งสองท่านทำให้เราแต่ละคนได้มาแผ่นดินโลก รับร่างกาย และพิสูจน์ว่าเราจะเลือกสนับสนุนพระเยซูคริสต์ เวลานี้ เช่นที่เราสนับสนุนก่อนเราเกิด

พี่น้องสตรีทั้งหลาย ท่านมีของประทานพิเศษฝ่ายวิญญาณและความโน้มเอียงบางอย่าง คืนนี้ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วยความหวังทั้งหมดในใจ ให้ท่านสวดอ้อนวอนขอความเข้าใจ ของประทานฝ่ายวิญญาณของท่าน—บ่มเพาะ ใช้ และขยายให้มากกว่าเดิม ท่านจะเปลี่ยนโลกขณะทำเช่นนั้น

สตรีเช่นท่านสร้างแรงบันดาลใจและวางมาตรฐานที่คู่ควรแก่การเลียนแบบ ข้าพเจ้าขอเล่าความเป็นมาของคำประกาศสองเรื่องที่การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้ว พี่น้องสตรีทั้งหลาย ท่านสำคัญต่อทั้งสองเรื่องนั้น

หนึ่ง การปฏิบัติศาสนกิจ มาตรฐานสูงสุดสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจคือมาตรฐานของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ โดยปกติสตรีใกล้ชิดมาตรฐานนั้นมากกว่าบุรุษเสมอ เมื่อท่านปฏิบัติศาสนกิจอย่างแท้จริง ท่านกำลังทำตามความรู้สึกว่าต้องช่วยให้ผู้อื่นประสบความรักของพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น แนวโน้มจะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในสตรีที่ชอบธรรม ข้าพเจ้ารู้จักสตรีผู้สวดอ้อนวอนทุกวันว่า “พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ช่วยใครวันนี้”

ก่อนการประกาศในเดือนเมษายน ปี 2018 เกี่ยวกับวิธีที่สูงกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่าของการดูแลผู้อื่น บุรุษบางคนมักจะกากบาทงานมอบหมายการสอนประจำบ้านว่า “ทำแล้ว” และไปทำภารกิจอื่นต่อ

แต่เมื่อ ท่าน รู้สึกว่าพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมสอนต้องการความช่วยเหลือ ท่านขานรับทันทีและตลอดเดือน วิธี ที่ท่านเยี่ยมสอนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ

สอง ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้ว เราปรับโครงสร้างโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เมื่อเราสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับวิธีช่วยให้บุรุษของศาสนจักรมีประสิทธิผลในความรับผิดชอบมากขึ้น เราพิจารณาแบบอย่างของสมาคมสงเคราะห์อย่างถี่ถ้วน

ในสมาคมสงเคราะห์ สตรีต่างวัยหลายช่วงชีวิตมาประชุมกัน ทุกสิบปีของชีวิตมีความท้าทายเฉพาะตัว ทว่า ที่นั่น ท่าน มารวมกันทุกสัปดาห์ เติบโตและสอนพระกิตติคุณด้วยกัน สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในโลก

ตอนนี้เราทำตามแบบอย่างของท่าน ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเป็นสมาชิกของโควรัมเอ็ลเดอร์ บุรุษเหล่านี้อายุตั้งแต่ 18 ถึง 98 ปี (อาจมากกว่านั้น) มีประสบการณ์ในฐานะปุโรหิตและศาสนจักรต่างกัน เวลานี้พี่น้องชายเหล่านี้สร้างความผูกพันฉันพี่น้องมากขึ้น เรียนรู้ด้วยกัน และเป็นพรแก่ผู้อื่นได้มากขึ้น

ท่านคงจำได้ว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซิสเตอร์เนลสันกับข้าพเจ้าพูดกับเยาวชนของศาสนจักร เราเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมกองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอลทั้งสองด้านของม่าน การรวบรวมนี้เป็นความท้าทาย “ใหญ่ที่สุด อุดมการณ์ ใหญ่ที่สุด และงาน ใหญ่ที่สุด บนแผ่นดินโลกเวลานี้”!1

นี่เป็นอุดมการณ์ที่ต้องการให้สตรีช่วย เพราะสตรีวางรูปแบบอนาคต คืนนี้ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านทั้งหลาย สตรีของศาสนจักร ให้วางรูปแบบอนาคตโดยช่วยรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย

ท่านจะเริ่มตรงไหน

ข้าพเจ้าขอให้ คำเชิญชวนสี่เรื่อง

หนึ่ง ข้าพเจ้าเชิญชวนให้ท่านงดใช้สื่อสังคมและสื่ออื่นที่นำความคิดลบและไม่บริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจท่าน 10 วัน สวดอ้อนวอนให้รู้ว่าจะลบอิทธิพลใดในช่วงนั้น ผลที่ได้จาก 10 วันนี้จะทำให้ท่านประหลาดใจ ท่านสังเกตเห็นอะไรหลังจากหยุดพักจากทัศนะของโลกที่ทำให้วิญญาณท่านบาดเจ็บ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในสิ่งที่ท่านต้องการใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งนั้น ตอนนี้ ท่านเปลี่ยนลำดับความสำคัญหรือไม่—แม้เพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้าขอให้ท่านบันทึกและทำตามการกระตุ้นเตือนแต่ละครั้ง

สอง ข้าพเจ้าเชิญชวนให้ท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอนตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปี อาจดูเหมือนไม่มีทางทำได้พอๆ กับเรื่องอื่นที่ท่านกำลังพยายามจัดการในชีวิตท่าน แต่ถ้าท่านจะยอมรับคำเชิญชวนนี้ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว พระเจ้าจะทรงช่วยให้ท่านพบวิธีทำได้ เมื่อท่านศึกษาร่วมกับการสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าสัญญาว่าฟ้าสวรรค์จะเปิดให้ท่าน พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านด้วยการดลใจและการเปิดเผยเพิ่มขึ้น

ขณะที่ท่านอ่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำเครื่องหมายแต่ละข้อที่พูดถึงหรืออ้างถึงพระผู้ช่วยให้รอด จากนั้น ให้ตั้งใจพูดถึงพระคริสต์ ชื่นชมยินดีในพระคริสต์ และสั่งสอนเรื่องพระคริสต์กับครอบครัวและมิตรสหายของท่าน2 ท่านและพวกเขาจะเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นผ่านกระบวนการนี้ และการเปลี่ยนแปลง แม้ปาฏิหาริย์ จะเริ่มเกิดขึ้น

เช้านี้เราประกาศเกี่ยวกับตารางวันอาทิตย์ใหม่และหลักสูตรที่มีบ้านเป็นศูนย์กลาง และศาสนจักรเป็นฝ่ายสนับสนุน พี่น้องสตรีที่รัก ท่านสำคัญต่อความสำเร็จของการสอนพระกิตติคุณแบบใหม่ มีดุลยภาพ และประสานกันนี้ โปรดสอนคนที่ท่านรักว่าท่านเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ สอนให้พวกเขารู้วิธีกลับไปหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อรับอำนาจการเยียวยาและการชำระให้สะอาดเมื่อพวกเขาทำบาป สอนให้พวกเขารู้วิธีใช้อำนาจการเพิ่มพลังของพระองค์ทุกวันในชีวิต

สาม วางรูปแบบของการเข้าพระวิหารเป็นประจำ อาจต้องเสียสละมากขึ้นอีกเล็กน้อยในชีวิตท่าน เวลาในพระวิหารมากกว่าปกติจะทำให้พระเจ้าทรงสอนวิธีใช้พลังอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์ซึ่งท่านได้รับการประสาทในพระวิหาร สำหรับผู้อยู่ไกลพระวิหาร ข้าพเจ้าเชิญชวนให้ท่านศึกษาเรื่องพระวิหารในพระคัมภีร์และในถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ พยายาม รู้ เข้าใจ และ รู้สึก เกี่ยวกับพระวิหารให้มากกว่าเดิม

ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพูดถึงเยาวชนชายคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนของเขาเป็นโทรศัพท์ฝาพับ มารดาของเขาเป็นสตรีใจเด็ดที่มีศรัทธา เธอเห็นบุตรชายถลำไปสู่การเลือกที่ขัดขวางไม่ให้เขารับใช้งานเผยแผ่ เธอทูลวิงวอนในพระวิหารเพื่อให้รู้วิธีช่วยบุตรชายได้ดีที่สุด จากนั้นเธอทำตามการกระตุ้นเตือนทุกอย่าง

เธอกล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงนำดิฉันให้เช็คโทรศัพท์ของบุตรชายเพื่อดูบางอย่าง ดิฉันไม่ทราบวิธีสำรวจสมาร์ทโฟนเหล่านี้ แต่พระวิญญาณทรงนำดิฉันให้เข้าถึงสื่อสังคมทั้งหมดที่ดิฉันไม่เคยใช้! ดิฉันรู้ว่าพระวิญญาณทรงช่วยพ่อแม่ที่แสวงหาการนำทางเพื่อคุ้มครองลูกของตนเอง [ตอนแรก] ลูกชายโกรธดิฉันมาก … แต่สามวันหลังจากนั้น เขาขอบคุณดิฉัน! เขารู้สึกถึงความแตกต่าง”

พฤติกรรมและเจตคติของบุตรชายเปลี่ยนไปอย่างเหลือเชื่อ เขาช่วยที่บ้านมากขึ้น ยิ้มมากขึ้น และใส่ใจที่โบสถ์มากขึ้น เขาชอบรับใช้ในอ่างบัพติศมาของพระวิหารและเตรียมรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา

คำเชิญชวนข้อสี่ ให้ท่านมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสมาคมสงเคราะห์ตามวัยของท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาถ้อยแถลงจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ ท่านจะเกิดแรงใจ และจะนำทางให้ท่านพัฒนาชีวิตท่านเองตามจุดประสงค์นั้น ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านชื่นชมความจริงในคำประกาศของสมาคมสงเคราะห์ที่จัดพิมพ์เมื่อ 20 ปีก่อนเช่นกัน3 สำเนาของคำประกาศนี้ใส่กรอบแขวนอยู่บนผนังในห้องทำงานของฝ่ายประธานสูงสุด ข้าพเจ้าตื่นเต้น ทุกครั้ง ที่ได้อ่าน คำประกาศบอกว่าท่านเป็นใครและพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านเป็นใคร ตอนนี้ ขณะท่านทำส่วน ของท่าน เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย

พี่น้องครับ เราต้องการ ท่าน! เรา “ต้องการความเข้มแข็ง ของท่าน การเปลี่ยนใจเลื่อมใส ของท่าน ความเชื่อมั่น ของท่าน ความสามารถ ของท่าน ในการนำ ปัญญา ของท่าน และเสียง ของท่าน4 เราไม่สามารถรวบรวมอิสราเอลได้หากไม่มีท่าน

ข้าพเจ้ารักท่าน ขอบคุณท่าน และขออวยพรให้ท่านสามารถทิ้งโลกไว้เบื้องหลังขณะท่านช่วยในงานสำคัญและเร่งด่วนนี้ เราสามารถช่วยกันทำทั้งหมดที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราทำเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์

พระเยซูคือพระคริสต์ นี่คือศาสนจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

  1. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความหวังของอิสราเอล” (การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลก, 3 มิถุนายน 2018), HopeofIsrael.lds.org.

  2. ดู 2 นีไฟ 25:26.

  3. เอกสารเหล่านี้มีทางออนไลน์. สำหรับถ้อยแถลงจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์, ดู lds.org/callings/relief-society. สำหรับคำประกาศสมาคมสงเคราะห์, ดู แมรีย์ เอเลน สมูท, “บุตรีแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด,” เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 112–115.

  4. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำวิงวอนต่อพี่น้องสตรีของข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 96; เน้นตัวเอน.

พิมพ์