2010–2019
การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง


การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง

ข้าพเจ้าฝากความรักและพรไว้กับท่าน ว่าท่านจะดื่มด่ำพระวจนะของพระเจ้าและประยุกต์ใช้คำสอนของพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของท่าน

นี่เป็นการประชุมใหญ่ที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นประวัติศาสตร์ เราเฝ้ารออนาคตด้วยความกระตือรือร้น เราได้รับแรงจูงใจที่จะ ทำ ดีขึ้นและ เป็น คนดีขึ้น ข่าวสารอันน่าอัศจรรย์ที่ให้ไว้จากแท่นพูดนี้โดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญตลอดจนบทเพลงนั้นเลอเลิศมาก! ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านศึกษาข่าวสารเหล่านี้ เริ่มจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไป1 ข่าวสารเหล่านี้แสดงถึงพระดำริและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้คนของพระองค์ทุกวันนี้

หลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานการมีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนมีศักยภาพที่จะปล่อยพลังของครอบครัวขณะที่แต่ละครอบครัวตั้งใจทำตามอย่างจริงจังเพื่อเปลี่ยนบ้านของพวกเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธา ข้าพเจ้าสัญญาว่าขณะที่ท่านทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อปรับเปลี่ยนบ้านของท่านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พระกิตติคุณ เมื่อเวลาผ่านไป วันสะบาโต ของท่าน จะเป็นวันปีติยินดีอย่างแท้จริง ลูกๆ ของท่าน จะตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด อิทธิพลของปฏิปักษ์ในชีวิต ของท่าน และในบ้าน ของท่าน จะลดลง ครอบครัวท่านจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนและต่อเนื่อง

ในระหว่างการประชุมใหญ่นี้เราได้เสริมสร้างสิ่งที่เรามุ่งมั่นจะเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ทุก ครั้งที่เราอ้างถึงศาสนจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าความใส่ใจในการใช้ชื่อศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดและสมาชิกของศาสนจักรอย่างถูกต้องจะนำไปสู่ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นและสมาชิกในศาสนจักรของพระองค์จะเข้าถึงพลังทางวิญญาณได้มากขึ้น

ต่อไปนี้ขอเปลี่ยนมาที่เรื่องของพระวิหาร เรารู้ว่าเวลาของเราในพระวิหารสำคัญมากต่อความรอดและความสูงส่งของเราและต่อครอบครัวของเรา

หลังจากเรารับศาสนพิธีพระวิหารของเราเองและทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า เราแต่ละคนต้องการความเข้มแข็งทางวิญญาณอย่างต่อเนื่องและการสอนพิเศษซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในพระนิเวศน์ของพระเจ้า เท่านั้น บรรพชนของเราต้องการให้เราเป็นตัวแทนพวกเขา

พิจารณาถึงพระเมตตาและความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ก่อนการวางรากฐานของโลก ทรงเตรียมทางเพื่อให้พรพระวิหารแก่ผู้วายชนม์ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องพระกิตติคุณ ศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์มีมาแต่สมัยโบราณ สำหรับข้าพเจ้าความโบราณนั้นน่าตื่นเต้นและเป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งของความจริงแท้2

พี่น้องที่รัก การจู่โจมของปฏิปักษ์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงและหลากหลายมากขึ้นด้วย3 ความจำเป็นที่เราจะเข้าพระวิหารเป็นประจำนั้นสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อดูว่าท่านใช้เวลาของท่านอย่างไร ลงทุนเวลาเพื่ออนาคตของท่านและครอบครัวท่าน ถ้าท่านสามารถเข้าถึงพระวิหารได้ ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านหาเวลานัดกับพระเจ้าเป็นประจำ—เพื่ออยู่ในพระนิเวศน์บริสุทธิ์ของพระองค์—แล้วรักษานัดดังกล่าวด้วยความเที่ยงตรงและปีติ ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงนำปาฏิหาริย์ที่ท่านต้องการมาให้ท่านขณะที่ท่านเสียสละเพื่อรับใช้และนมัสการในพระวิหารของพระองค์

ปัจจุบันเรามีพระวิหารที่อุทิศแล้ว 159 แห่ง การดูแลและบำรุงรักษาพระวิหารเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเรา เมื่อเวลาผ่านไป พระวิหารก็ต้องการการฟื้นฟูสภาพและทำให้ใหม่ขึ้น ด้วยจุดประสงค์นี้จึงมีการวางแผนบูรณะและปรับปรุงใหม่ พระวิหารซอลท์เลคและพระวิหารอื่นๆ สมัยผู้บุกเบิก รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้จะประกาศเมื่อพร้อม

วันนี้เรายินดีที่จะประกาศแผนการสร้างพระวิหารเพิ่มเติม 12 แห่ง พระวิหารเหล่านั้นจะสร้างขึ้นในสถานที่ต่อไปนี้: เมนโดซา อาร์เจนตินา, ซัลวาดอร์ บราซิล, ยูบาซิตี แคลิฟอร์เนีย, พนมเปญ กัมพูชา, ไปรอา เคปเวิร์ด, ยิโก กวม, ปวยบลา เม็กซิโก, ออกแลนด์ นิวซีแลนด์, ลากอส ไนจีเรีย, ดาเวา ฟิลิปปินส์, ซานฮวน เปอร์โตริโก, และวอชิงตันเคาน์ตี้ ยูทาห์

การก่อสร้างและการซ่อมบำรุงพระวิหารอาจไม่เปลี่ยนชีวิตท่าน แต่การใช้เวลาของท่านในพระวิหารจะเปลี่ยนชีวิตท่านแน่นอน สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าพระวิหารมานาน ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านเตรียมตัวและกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้าพเจ้าจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านนมัสการในพระวิหารและสวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่าน แต่ละท่านจะได้รับประจักษ์พยานของตนเองว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์นี้4

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับศรัทธาและการสนับสนุนของท่าน ข้าพเจ้าฝากความรักและพรไว้กับท่าน ว่าท่านจะดื่มด่ำพระวจนะของพระเจ้าและประยุกต์ใช้คำสอนของพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของท่าน ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าการเปิดเผยนั้นยังคงมีอยู่ในศาสนจักรและมีอยู่ต่อไปจนกว่า “จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำเร็จแล้ว”5

ข้าพเจ้าให้พรว่าท่านจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นในพระองค์และในงานของพระองค์ ด้วยศรัทธาและขันติธรรมเพื่อจะอดทนต่อความท้าทายส่วนตัวในชีวิตท่าน ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง ข้าพเจ้าอวยพรท่านและแสดงประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระเยซูคือพระคริสต์! นี่คือศาสนจักรของพระองค์ เราเป็นผู้คนของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

  1. ดูข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญทางออนไลน์ได้ที่ LDS.org และในแอพ Gospel Library ข่าวสารจะพิมพ์ใน Ensign และ เลียโฮนา นิตยสารศาสนจักร รวมถึง New Era และ Friend ที่ส่งทางไปรษณีย์หรือดาวน์โหลดทางออนไลน์ เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรพระกิตติคุณที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางของท่าน.

  2. ดู, ตัวอย่างเช่น, อพยพ 28; 29; เลวีนิติ 8.

  3. ดู โมไซยาห์ 4:29.

  4. ดู Wilford Woodruff, “The Law of Adoption,” การอภิปรายให้ไว้ที่การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร, 8 เม.ย. 1894. ประธานวูดรัฟฟ์กล่าวว่า “เรายังไม่เสร็จสิ้นกับการเปิดเผย เรายังไม่เสร็จสิ้นกับงานของพระผู้เป็นเจ้า … งานนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ” (Deseret Evening News, Apr. 14, 1894, 9).

  5. ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), บทที่ 11.